Про журнал

Appeal to the Readers and Authors

Dear Readers and Authors!

Due to the Russian attack on Ukraine and the hostilities on our territory, technical failures are possible.

But we continue to ensure the publishing process, doing everything possible so as ensure stable operation of the site.

 

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.

Засновник і видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

ISSN: 2077-7264 (Print)

ISSN: 2414-9977 (Online)

Рік заснування: 2003.

Періодичність: щоквартальна.

Мови публікацій — українська, англійська, польська.

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Мета збірника наукових праць — розгляд сучасних теоретико-практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та суміжних галузей: технологічних процесів, інформаційних систем та медіатехнологій виготовлення друкованих і електронних видань; комп’ютеризованих поліграфічних систем галузевого машинобудування; поліграфічного медіаменеджменту та адміністрування; видавничої справи та редагування; соціальних комунікацій; образотворче мистецтво у сфері книжкової графіки та веб-дизайну.

Завдання:

Оприлюдення матеріалів наукових досліджень актуальних фундаментальних напрямів, сучасних прикладних розробок, інноваційних проектів; обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними доробками.

У збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» друкуються оригінальні закінчені роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.

На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники та монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:
— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів
— Технологічні процеси
— Машини і автоматизовані комплекси
— Інформаційні технології
— Поліграфічні матеріали
— Менеджмент виробництва
— Видавнича справа та редагування
— Соціальні комунікації
— Книгознавство
— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)
— Нормативні акти
— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

Відповідно до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21.12.2023 р. № 1794 збірнику присвоєно ідентифікатор медіа R30-02400.

Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).

До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.

Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672515), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181).

З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.

Поточний номер

№ 1(83) (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-04-01

Інформаційні технології

Поліграфічні матеріали

Видавнича справа та редагування

Соціальні комунікації

Переглянути всі випуски