Про журнал

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.

Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

ISSN: 2077-7264 (Print)

ISSN: 2414-9977 (Online)

Рік заснування: 2003.

Періодичність: щоквартальна.

Мови публікацій — українська, англійська, польська.

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Мета збірника наукових праць — розгляд сучасних теоретико-практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та суміжних галузей: технологічних процесів, інформаційних систем та медіатехнологій виготовлення друкованих і електронних видань; комп’ютеризованих поліграфічних систем галузевого машинобудування; поліграфічного медіаменеджменту та адміністрування; видавничої справи та редагування; соціальних комунікацій; образотворче мистецтво у сфері книжкової графіки та веб-дизайну.

Завдання:

Оприлюдення матеріалів наукових досліджень актуальних фундаментальних напрямів, сучасних прикладних розробок, інноваційних проектів; обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними доробками.

У збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» друкуються оригінальні закінчені роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.

На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники та монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:
— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів
— Технологічні процеси
— Машини і автоматизовані комплекси
— Інформаційні технології
— Поліграфічні матеріали
— Менеджмент виробництва
— Видавнича справа та редагування
— Соціальні комунікації
— Книгознавство
— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)
— Нормативні акти
— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: DOAJ; Index Copernicus; Ulrich’sweb (ProQuest); BASE; Scientific Indexing Services; WorldCat; OpenAIRE; World Catalogue of Scientific Journals; Scientific Periodicals of Ukraine (VNLU); ELAKPI; URBD ‘Ukrainika scientific’; URJ ‘Dzherelo’; Google Scholar; Inera.

Збірник має Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.

Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).

До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.

Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672515), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181).

З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.

Поточний номер

№ 1(71) (2021): Технологія і техніка друкарства
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-04-05

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

Технологічні процеси

Видавнича справа та редагування

Переглянути всі випуски

Сборник научных трудов «Технологія і техніка друкарства» состоит из таких разделов:

— Педагогика профессионального образования. Аттестация научных педагогических кадров

— Технологические процессы

— Машины и автоматизированные комплексы

— Информационные технологии

— Полиграфические материалы

— Менеджмент производства

— Издательское дело и редактирование

— Социальные коммуникации

— Книговедение

— Дизайн (моделирование, оформление изданий и упаковок, web-дизайн)

— Нормативные акты

— Научные новости (доклады, сообщения, рефераты научных работ).

Сборник научных трудов «Технологія і техніка друкарства» входит в открытые информационные, полнотекстовые научно-метрические базы данных: Index Copernicus; Ulrich’sweb (ProQuest); BASE; Scientific Indexing Services; Universal Impact Factor; WorldCat; OpenAIRE; DRJI; CiteFactor; Advanced Science Index; World Catalogue of Scientific Journals; Scientific Periodicals of Ukraine (VNLU); ELAKPI; URBD ‘Ukrainika scientific’; URJ ‘Dzherelo’; Scientific Electronic Library and the Russian Science Citation Index (RSCI); Google Scholar; Inera.