http://ttdruk.vpi.kpi.ua/issue/feed Технологія і техніка друкарства 2019-08-04T22:12:04+03:00 Оксана Зоренко ttdruk.vpi@kpi.ua Open Journal Systems <p><strong>Appeal to the Readers and Authors</strong></p> <p>Dear Readers and Authors!</p> <p>Due to the Russian attack on Ukraine and the hostilities on our territory, technical failures are possible.</p> <p>But we continue to ensure the publishing process, doing everything possible so as ensure stable operation of the site.</p> <p><strong>NATO CLOSE THE SKY!</strong></p> <p><strong>Save UKRAINE!</strong></p> <p><strong>SAVE THE WORLD!</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.</p> <p>Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».</p> <p>ISSN: 2077-7264 (Print)</p> <p>ISSN: 2414-9977 (Online)</p> <p>Рік заснування: 2003.</p> <p>Періодичність: щоквартальна.</p> <p>Мови публікацій — українська, англійська, польська.</p> <p>Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.</p> <p>Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.</p> <p><strong>Мета збірника наукових праць — </strong>розгляд сучасних теоретико-практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та суміжних галузей: технологічних процесів, інформаційних систем та медіатехнологій виготовлення друкованих і електронних видань; комп’ютеризованих поліграфічних систем галузевого машинобудування; поліграфічного медіаменеджменту та адміністрування; видавничої справи та редагування; соціальних комунікацій; образотворче мистецтво у сфері книжкової графіки та веб-дизайну.</p> <p><strong>Завдання:</strong></p> <p>Оприлюдення матеріалів наукових досліджень актуальних фундаментальних напрямів, сучасних прикладних розробок, інноваційних проектів; обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними доробками.</p> <p>У збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» друкуються оригінальні закінчені роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.</p> <p>На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники та монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:<br />— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів<br />— Технологічні процеси<br />— Машини і автоматизовані комплекси<br />— Інформаційні технології<br />— Поліграфічні матеріали<br />— Менеджмент виробництва<br />— Видавнича справа та редагування<br />— Соціальні комунікації<br />— Книгознавство<br />— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)<br />— Нормативні акти<br />— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: DOAJ; Index Copernicus; Ulrich’sweb (ProQuest); BASE; Scientific Indexing Services; WorldCat; OpenAIRE; World Catalogue of Scientific Journals; Scientific Periodicals of Ukraine (VNLU); ELAKPI; URBD ‘Ukrainika scientific’; URJ ‘Dzherelo’; Google Scholar; Inera.</p> <p>Збірник має Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.</p> <p>Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).</p> <p>До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.</p> <p>Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.</p> <p>Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (<a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515</a>), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів <a href="https://kpi.ua/">КПІ ім. Ігоря Сікорського</a> (<a href="https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181">https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181</a><strong>)</strong>.</p> <p>З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.</p> http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52609 Класифікація методів поліграфічного опорядження та обробки пластику 2019-08-04T22:12:03+03:00 Тетяна Юріївна Киричок t_kyrychok@vpf.ntu-kpi.kiev.ua Анна Миколаївна Мережинська meranna@bigmir.net О. В. Богіш t_kyrychok@vpf.ntu-kpi.kiev.ua <p>У статті на основі аналітичного огляду методів друкування, обробки і формування пластикових виробів розроблена узагальнена класифікація методів поліграфічної обробки і обробки пластиків, які використовуються під час створення пластикових пакувань. Класифікація суміщає всі методи поліграфічної обробки пластика, як технології друкування, так і обробки, а також методи формування пластикових пакувань. Така класифікація може застосовуватися як основа для варіантного проектування пластикових виробів, зокрема, пластикових пакувань.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Tetiana Kyrychok, Anna Merezhynska, O. Bohish http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52756 Исследование и разработка процедуры компенсации формы растровой точки при флексографской печати 2019-08-04T22:12:03+03:00 Володимир Пилипович Ткаченко tvfil@mail.ru А. В. Попов tvfil@mail.ru Ю. О. Ястреб tvfil@mail.ru <p>У роботі досліджено проблему спотворення тоно- та кольоропередачі на відбитку за рахунок збільшення довжини друкуючих елементів на флексографічному кліше в напрямку друку. На основі висновків, зроблених за результатами досліджень, запропонована методика розрахунку параметрів компенсації подовження друкуючих елементів на еластичній формі флексографічного друку.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Volodymyr Tkachenko, A. Popov, Yu. Yastreb http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52761 Сучасний стан технологій друкування в Україні 2019-08-04T22:12:03+03:00 Катерина Ігорівна Савченко ks1987@i.ua Оксана Володимирівна Зоренко zorikoksana@i.ua Тетяна Володимирівна Розум vpi_ntuu_kpi@ukr.net Олена Михайлівна Величко reprografy15@gmail.com <p>Проаналізовано сучасний стан технологій друкування в Україні, визначено ступінь розподілу друкарень по регіонах України і способах друку, які в них використовуються. Систематизовано інсталяції друкарського устаткування.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Kateryna Savchenko, Oksana Zorenko, Tetiana Rozum, Olena Velychko http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52769 Процеси відходоутворення в тарно-пакувальних матеріалах та механізми їх реалізації 2019-08-04T22:12:03+03:00 Андрій Сергійович Морозов and.morozov.59@mail.ru <p>У статті розглянуто процеси відходоутворення в тарно-пакувальних матеріалах і механізми їх реалізації.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Andrii Morozov http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52772 Трафаретний друк як технологія виготовлення тактильних книг 2019-08-04T22:12:03+03:00 М. Т. Мотика uad_52@mail.ru <p>Здійснено аналіз технологічних схем виготовлення тактильних книг для незрячих.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 M. Motyka http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52773 Розробка алгоритму автоматизованого контролю кольоровідтворення для офсетного способу друку 2019-08-04T22:12:03+03:00 Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>У статті запропоновано алгоритм автоматизації контролю якості кольоропередачі, що базується на автоматизації процесу вимірювання і аналізу колірних параметрів відбитка — Lab координат контрольних шкал.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Viktoriia Morfliuk-Shchur http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52774 Вибір оптимального варіанту виготовлення нековзьких серветок-підкладок 2019-08-04T22:12:03+03:00 Катерина Андріївна Рябцева vpi_ntuu_kpi@ukr.net Євген Олександрович Полєв vpi_ntuu_kpi@ukr.net Леонід Григорович Вуєць vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>Досліджено ефективність нековзьких властивостей серветок-підкладок, що використовуються у транспорті, при різних варіантах їх виготовлення. Обрано вид паперу, визначено оптимальні значення товщини і площі покриття серветок вініловим лаком, що забезпечують максимальне тертя з матеріалами посуду.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Kateryna Riabtseva, Yevhen Poliev, Leonid Vuiets http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52776 Метод оцифровки объемных документов с помощью цифрового фотоаппарата с последующим улучшением изображений 2019-08-04T22:12:03+03:00 Нонна Евгеньевна Кулишова kunonna@mail.ru Е. О. Зингерман kunonna@mail.ru <p>Розглянуто задачу швидкого введення об’ємних видань за допомогою цифрової камери. Запропоновано метод подальшого покращення зображень для компенсації геометричних викривлень та шумів.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Nonna Kulishova, E. Zingerman http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52796 Тенденції у розвитку плівкових матеріалів, що біорозкладаються, для задруковування і виготовлення паковань 2019-08-04T22:12:03+03:00 Розалія Анатоліївна Хохлова r_stepanets@ukr.net Кароліна Олександрівна Мокрецова r_stepanets@ukr.net <p>Проаналізовано плівкові матеріали, що біорозкладаються, для задруковування і виготовлення гнучкого паковання.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Rozaliia Khokhlova, Karolina Mokretsova http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52837 Багатофакторний вибір альтернатив композиційного оформлення книжкового видання 2019-08-04T22:12:04+03:00 Н. Є. Сеньківська senk.vm@gmail.com Ірина Всеволодівна Піх pikhirena@gmail.com Всеволод Миколайович Сеньківський senk.vm@gmail.com <p>В результаті оптимізованої моделі ієрархії факторів композиційного оформлення книжкового видання здійснено постановку і вирішення задачі багатофакторного вибору альтернатив. Розрахована багатофакторна оцінка корисності кожної з альтернатив за методом ієрархій.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 N. Senkivska, Iryna Pikh, Vsevolod Senkivskyi http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52839 Дизайн — мистецтво художника і розрахунок аналітика 2019-08-04T22:12:04+03:00 О. С. Лопухова vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>Дизайн — мистецтво, орієнтоване на досягнення найбільш повної відповідності образів і об’єктів, створених художником, можливостям і потребам людини, як утилітарним, так і естетичним. Співвідношення емоцій і знань, трансформація новітніх ідей в мистецтво дизайну визначають сьогодні вектор руху суспільства, висуваючи нові вимоги до соціальної дійсності.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 O. Lopukhova http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52847 Ілюстрування та оформлення видань казки «Білосніжка та семеро гномів» 2019-08-04T22:12:04+03:00 М. В. Заблодський vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>Стаття присвячена проблемі актуальності та технічної досконалості оформлень видань казки «Білосніжка та семеро гномів». Проведений аналіз вже існуючих видань цієї казки і висунуті пропозиції по їх покращенню.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 M. Zablodskyi http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52800 Досвід та сучасний стан мережевих книгарень провідних країн світу та України 2019-08-04T22:12:04+03:00 Жанна Миколаївна Ковба vpi_ntuu_kpi@ukr.net А. О. Луценко lutsenko_anastacia@yahoo.com <p>Мережі книжкових магазинів — явище нове, але при цьому вони достатньо динамічно розвиваються. У статті систематизовано дані, отримані в ході дослідження історії і сучасного стану книжкового ринку провідних країн світу.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Zhanna Kovba, A. Lutsenko http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52803 Дослідження ефективності нововведень в додрукарських процесах 2019-08-04T22:12:04+03:00 Юрій Олександрович Барнич vpi_ntuu_kpi@ukr.net К. З. Лопушанська vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>Досліджено вплив впровадження прогресивних технологій в додрукарських процесах поліграфічного виробництва на економічні показники діяльності підприємств.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Yurii Barnych, K. Lopushanska http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52806 Інтеграція комунікаційної та інформаційної діяльності суб’єктів книжкового ринку України 2019-08-04T22:12:04+03:00 І. О. Дерев'янко vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>Досліджується сутність інформаційної діяльності суб’єктів книжкового ринку України, їх взаємодія та інтеграція з метою організації злагодженої системи книговидання та книгорозповсюдження на вітчизняних теренах. Надані пропозиції щодо вдосконалення існуючих взаємовідносин між суб’єктами книжкового ринку України та створення нової, сучасної інтегрованої системи розповсюдження друкованої продукції.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 I. Derevianko http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52808 Перспективи реалізації електронних видань на українському ринку 2019-08-04T22:12:04+03:00 В. О. Польова vpi_ntuu_kpi@ukr.net Я. Є. Сошинська vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>В статті розглянуто перспективи реалізації електронних видань на українському ринку на основі аналізу макро- та мікросередови ща українського електронного книжкового магазину «Bookland.net.ua». Оцінка факторів, аналіз можливостей і загроз здійснюється за методикою SWOT-аналізу.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 V. Polova, Ya. Soshynska http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52821 Формування фінансової стратегії поліграфічних підприємств в сучасних умовах господарювання 2019-08-04T22:12:04+03:00 Ю. В. Погребицька vpi_ntuu_kpi@ukr.net Зоя Валентинівна Григорова vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>В статті розглянуто суть фінансової стратегії підприємств. Досліджено основні етапи її формування і реалізації. Вивчено основні етапи формування і реалізації фінансової стратегії.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Yu. Pohrebytska, Zoia Hryhorova http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52826 Використання виробничої потужності на поліграфічних підприємствах 2019-08-04T22:12:04+03:00 Ліна Петрівна Шендерівська linaokto@ukr.net О. Ю. Аладьєва linaokto@ukr.net <p>Виявлені основні аспекти виробничої потужності та її значення для розвитку підприємства. На основі групи поліграфічних підприємств було здійснено аналіз виробничої потужності, встановлено ступінь її використання за допомогою ряду показників та знаходження основних шляхів покращення.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Lina Shenderivska, O. Aladieva http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52855 Аналіз польського досвіду проектування та будівництва духовних освітніх закладів 2019-08-04T22:12:04+03:00 Р. З. Стоцько lp_stotsko@000.ua <p>В статті розглянуто oсобливості архітектурно-планувальної організації католицьких духовно-освітніх центрів в Польщі, проаналізовано духовно-ідеологічні фактори, що найбільше вплинули на планування та стилістику таких закладів як невід’ємної ланки духовно-богословської освіти Ватикану.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 R. Stotsko http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52777 Теоретичні розрахунки опорної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу 2019-08-04T22:12:03+03:00 Оксана Іванівна Лотоцька ksushichka@ukr.net <p>В статті отримана аналітична залежність відносної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу синусоїдального типу з відсутністю перетину регулярних нерівностей.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Oksana Lototska http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52794 Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами шляхом аналізу їх власних коливань 2019-08-04T22:12:03+03:00 В'ячеслав Сергійович Ловейкін lovvs@ukr.net Ю. В. Човнюк lovvs@ukr.net Л. А. Дяченко lovvs@ukr.net <p>Встановлено співвідношення, які зв’язують між собою геометричні параметри системи з її пружними та в’язкими властивостями, масою вимірювального датчика (приладу), у котрому виникають власні коливання певної інтенсивності за тих чи інших початкових та граничних умов.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Viacheslav Loveikin, Yu. Chovniuk, L. Diachenko http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52795 Аналіз та рекомендації по вибору кулачкових механізмів приводу тамподрукарських машин, зблокованих з розвантажуючими пристроями 2019-08-04T22:12:03+03:00 Олександр Олександрович Палюх potok@pressa.kiev.ua <p>Аналіз кулачкових механізмів приводу тамподрукарських машин, зблокованих з розвантажувальними пристроями, показує, що технологічні процеси друкування або обробки готових виробів на тамподрукарських машинах визначили необхідність розробки і розрахунку механізмів, що мають нові якісні характеристики.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Oleksandr Paliukh http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52852 Класифікація пристроїв для оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання 2019-08-04T22:12:03+03:00 Петро Олексійович Киричок vpi_ntuu_kpi@ukr.net І. В. Попов vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>В статті представлена класифікація пристроїв для окремої обробки деталей в залежності від приводу руху деформуючого інструменту геометрії деталі та системи створення зусилля деформування.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Petro Kyrychok, I. Popov http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52850 Огляд стану книговидання та книгорозповсюдження за часів незалежної України 2019-08-04T22:12:04+03:00 Катерина Козій vpi_ntuu_kpi@ukr.net <p>Згідно з отриманими статичними даними проаналізовано тенденційні зміни книговидання в Україні за 20 років її незалежності.</p> 2011-06-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2011 Kateryna Kozii