Технологія і техніка друкарства http://ttdruk.vpi.kpi.ua/ <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.</p> <p>Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».</p> <p>Рік заснування: 2003. Періодичність: щоквартальна.</p> <p>Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.</p> <p>Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.</p> <p>ISSN: 2077-7264 (Print)</p> <p>ISSN: 2414-9977 (Online)</p> <p>Збірник має Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.</p> <p>Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).</p> <p>До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.</p> <p>Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.</p> <p>Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (<a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515</a>), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів <a href="https://kpi.ua/">КПІ ім. Ігоря Сікорського</a> (<a href="https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181">https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181</a><strong>)</strong>.</p> <p>З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.</p> uk-UA <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Ліцензія Creative Commons" /></a><br />Цей твір ліцензовано за <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна</a>. ttdruk.vpi@kpi.ua (Оксана Зоренко) y.zorenko@kpi.ua (Ярослав Зоренко) Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Первинна комунікація з авторами в наукових журналах, індексованих Web of Science http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/225215 <p>Досліджено первинну комунікацію авторів з науковими журналами. Підкреслено важливість швидкого та правильного добору журналів для опублікування статті, що також пов’язано з проблемою існування «хижацьких» видань, які зосереджені на отриманні фінансової вигоди від публікацій і не забезпечують поширення наукової інформації. На основі наукових розвідок та рекомендацій видавців обґрунтовано важливість описів журналів для взаємодії з авторами і прийняття ними рішення про подальшу співпрацю. На прикладі видань комунікаційної тематики, індексованих Web of Science, установлено, що якісні видання використовують ті чи інші рекламні стратегії в цих текстах для залучення ширшого кола авторів й читачів. В описах журналів не лише вказують основну видавничу інформацію про видання, законність основ його випуску, а й роз’яснюють для аудиторії видавничі й наукові підходи, якими послуговується редакція. Встановлено низку способів впливу на автора. Опис читацької аудиторії зазвичай подають за допомогою предмета наукового зацікавлення, наукового статусу читачів, сфери діяльності, територіальної ознаки, досвіду. Пояснення мети роботи передбачає відображення впливу видання на наукову діяльність у своїй сфері. Підвищують авторитет видання і також відображають його активний внесок у наукову сферу такі способи, як підкреслення новизни й актуальності досліджень, підходів і предметної галузі видання, підтвердження високих професійних компетентностей редакції та рецензентів, вказування на зв’язок з фаховими професійними асоціаціями, науковими товариствами, закладами вищої освіти. Наявність цих аргументів може слугувати додатковим маркером для відокремлення якісних наукових журналів від «хижацьких».</p> Ольга Тріщук, Валерія Касянчук Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/225215 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 Професійні ролі сучасного редактора пізнавальної літератури для дітей молодшого шкільного віку http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/227610 <p>Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про пізнавальну книгу для дітей молодшого шкільного віку та роль редактора в її вдосконаленні з урахуванням психологічних особливостей читацької авдиторії. Звернено увагу на термінологічну плутанину щодо пізнавальної літератури та розглянуто думки науковців щодо понять «пізнавальна книга», «нон-фікшн», «просвітницька книга», «навчально-пізнавальне видання» і «науково-популярне видання». На основі цього розширено дефініцію «пізнавальної літератури». Зазначено, що нині професія редактора дитячої літератури зазнала значних змін: він не лише виконує редакторський аналіз матеріалу, а й володіє важливими особистісними якостями та поєднує в роботі досвід багатьох фахівців. Відтак запропоновано універсальний набір функцій редактора пізнавальної книги для дітей молодшого шкільного віку, котрий постає в таких ролях: «редактор-дослідник дитячої психології», «редактор-популяризатор», «редактор-універсальна особистість», «редактор-консультант», «редактор-верстальник», «редактор-ілюстратор», «редактор-педагог».</p> <p>Зроблено висновок, що пізнавальна книга актуальна в освітньому процесі, однак вона потребує фахового редактора, котрий, уміло застосовуючи надбання інших професій, знаючи механізми поліпшення сприйняття інформації, може підвищити рівень її якості. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх можна використовувати в навчальному процесі підготовки майбутніх редакторів. Також ця інформація може бути використана видавництвами задля розширення пропозиції та, відповідно, збільшення попиту на пізнавальну книгу для дітей. Робота доводить доцільність використання пізнавальної літератури під час навчального процесу учнів початкової школи.</p> Світлана Борисівна Фіялка, Анна Штефан Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/227610 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 Phygital advergaming квести з доданою реальністю — ефективна технологія промоції бренда «NIKE» http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/219342 <p>У цій статті досліджено досвід використання компанією «Nike» phygital advergaming AR-квестів як маркетингового та комунікаційного інструмента, за допомогою якого конверсія продажів лімітованих партій кросівок бренда за лічені хвилини сягає 100 %.</p> <p>Виявлено, що оскільки сучасні споживачі швидко призвичаюються до нових форм, носіїв і методів реклами, всіляко ігнорують і уникають її, зокрема, встановлюючи програмне забезпечення для блокування рекламних повідомлень, компанії, що широко використовують phygital advergaming AR-квести, так само динамічно відкривають для себе нові можливості для промоції брендів і підтримання зв’язків із споживачами.</p> <p>Доведено, що phygital advergaming AR-квести змінили традиційні маркетингові, брендінгові й комунікаційні моделі взаємодії між компаніями та споживачами їх продукції, оскільки перетворили процес покупки на гру, прихильників брендів на мисливців за речами, звичайний товар на статусний.</p> <p>Досвід компанії «Nike», яка у 2017–2019 рр. трансформувала вулиці і парки окремих міст у Бразилії, Великобританії, Китаї, США, Японії та ін. країнах на свої AR pop up stores, свідчить, що використання phygital advergaming AR-квестів як промоційного засобу не тільки створює значний ажіотаж серед фанатів бренда, а й дозволяє легко привернути увагу нових цільових груп, а також уможливлює заміну прямої реклами позитивним WOM та органічним SMM й сприяє появі законодавців трендів у фанатській спільноті та амбасадорів бренда. В цілому, phygital advergaming AR-квести «Nike» створюють позитивний емоційний досвід взаємодії споживачів із брендом, що забезпечує його високу впізнаваність та підвищує лояльність до ТМ, а це, свою чергою, позитивно впливає на стимулювання збуту продукції.</p> <p>У статті також наведено авторські визначення понять «phygital advergaming AR-квест» та «AR pop up shop/store».</p> Юлія Павлівна Щегельська Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/219342 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 Аналіз стратегічно-управлінських заходів реагування на кризу у галузі державного управління (на прикладі кризової комунікації під час подій, пов’язаних із боями за Іловайськ) http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/239896 <p>Дослідження мало на меті визначити тактичні та методологічні аспекти комунікації між владою та громадянами України на прикладі однієї з найбільш кризових ситуацій 2014 р. — Іловайської трагедії — та окреслити напрями удосконалення комунікації.</p> <p>У ході аналізу було досліджено процес комунікації держави із громадянами України під час кризових ситуацій, які пов’язані із боями за Іловайськ (серпень–вересень 2014 р.). Виявлено, які аспекти тактичної комунікації були правильні з боку держави, а які елементи необхідно удосконалювати. Контент-аналіз проводився у системі державних ЗМІ, офіційних сайтів державних органів влади та офіційних сторінок в соціальних мережах Facebook, Vkontakte, Instagram та Twitter офіційних осіб держави, які напряму відповідали за ліквідацію кризи.</p> <p>Проаналізовано хронологічні особливості реагування держави на кризу у комунікативному вимірі та встановлено загальну кількість повідомлень, що їх продукували відповідні державні інституції через державні канали комунікації. Проаналізовано тактику реагування на системні кризи з урахуванням концептуальних підходів до стратегій реагування на кризові події, що дало змогу більш поглиблено дослідити тактичні аспекти реагування на системні кризи в українських реаліях. Цей вид аналізу уможливив висновки, чи застосовувала українська влада професійні комунікативні прийоми із подолання кризи.</p> <p>Кількісний контент-аналіз показав, що загальна кількість повідомлень державних ЗМІ, які були пов’язані із темою кризи від 4 серпня до 14 вересня 2014 р. складає 4889 повідомлень, тоді як частка повідомлень недержавних ЗМІ суттєво більша: загалом, ця цифра складає 97653 повідомлень. Отже, присутність держави у інформаційному просторі за темою Іловайську була у 20 разів менша, ніж недержавних ЗМІ.</p> <p>Обираючи стратегії реагування на кризу під час Іловайської трагедії, керівництво України допустило низку помилок, що призвело до неефективної комунікації з громадськістю. Визначено, що у ситуації з Іловайськом керівництво країни припустилось декількох помилок: 1) не завжди комунікатори були чесними із громадськістю, що спричинило додаткове непорозуміння між громадськістю та керівництвом; 2) не відразу були вжиті заходи щодо піклування про постраждалих внаслідок кризи; 3) частка державного телебачення та радіо виявилась критично низькою для ефективної комунікації з громадськістю; 4) було залучено занадто велику кількість спікерів, що невиправдано збільшило кількість різних точок зору на події.</p> <p>Найбільш вагомою помилкою було те, що українське керівництво обрало стратегію відкидання кризи, хоча така була наявна: спочатку постійно відбувалось заперечення кризи, після чого найбільшу кількість разів було використано стратегію визнання кризи. Це критично знизило рівень довіри до вищого та військового керівництва країни. Ефективними у цьому випадку були б стратегії атаки у відповідь та мінімізації паніки. Вважаємо, що владі також потрібно було використовувати прийом інградації для того, аби знижувати рівень негативу та психологічної напруги в українському суспільстві.</p> Андрій Петрович Киричок Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/239896 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 Дослідження якості поверхні друкувальних елементів форм інтагліодруку, виготовлених прямим лазерним гравіюванням http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/229630 <p>У статті представлено результати дослідження параметрів профілю гравійованих штрихів, отриманих методом прямого лазерного гравіювання. Дослідження методами оптичної металографії шліфів гравійованих штрихів, що відрізнялися запроектованим профілем показало, що всі гравійовані штрихи зразка мають відхилення від заданого геометричного профілю (нахил стінки штриха 90⁰ зменшується до 60⁰–75⁰), є несиметричними, захисне PVD (Plate Vapour Deposition) покриття має недостатню адгезію до основного матеріалу форми.</p> <p>Дослідження шорсткості поверхні досліджуваних друкарських форм на ділянках пробільних та друкувальних елементів за допомогою механічного профілографування показало, що шорсткість пробільних елементів форм суттєво нижча, ніж шорсткість дна друкувальних елементів, що повністю кореспондується з даними досліджень мікрошліфів. Також це підтверджено мікроскопічними дослідженнями дна друкувальних елементів: нерівності мають регулярний характер, що спричинено особливостями лазерного оброблення поверхні.</p> <p>Аналіз отриманих даних дає підстави стверджувати, що особливості обробки матеріалу форми лазером під час DLE, впливає на шорсткість оброблюваних поверхонь та утворює напливи, що може мати негативний вплив на адгезію захисного PVD покриття, що суттєво знизить тиражостійкість друкарських форм. Зважаючи на цей факт, доцільним є удосконалення технологічних режимів лазерного гравіювання поверхні латуні.</p> Тетяна Юріївна Киричок, Володимир Анатолійович Баглай, Надія Леонідівна Талімонова, Тетяна Євгенівна Клименко, Андрій Анатолійович Безпалий Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/229630 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 Роз’ємні конструкції паперово-білової продукції: cфера поширення, види, класифікація http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/225645 <p>Аналіз ринку паперово-білової продукції України та тенденції розвитку роз’ємних конструкцій у світі показав стабільний розвиток даного виду продукції, збільшення обсягу продажів та попиту на оригінальні роз’ємні конструкції.</p> <p>Загальними показниками видань зі змінними елементами, що відрізняють їх від видань за традиційним способом скріплення ((тобто швейне (нитки або дріт) та клейове)) є такий ряд переваг: можливість зміни елементів, поповнення новими, чистими аркушами та блоками, також є змога змінювати порядок зошитів, сторінок. Окрему нішу займають видання з чистими незадрукованими аркушами.</p> <p>Для встановлення тенденцій з використання роз’ємних конструкцій паперово-білової продукції, тенденцій їх розвитку у світі проведено аналіз патентування таких видів продукції, а також видань зі змінними елементами блоку. Проведення патентного пошуку було виконано з встановленням предмету пошуку, визначення області пошуку та глибини опрацювання й географії країн. Серед них є також країни-розробники видань, що запатентовані в останні роки, а саме: США, Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина.</p> <p>Було проаналізовано патенти за різними класами МПК, що включають різновиди конструкцій зі змінними елементами або ж удосконалення елементів кріплення, з’ємних елементів. Також багато розробок знаходяться в таких класах МПК як B42D1, B42D13, B42D17, B42F13, D21H17, G09F1, які напряму не пов’язані з конструкціями поліграфічної продукції. Знайдено більше 70 патентів, що демонструють тенденції у цьому питанні за останні 11 років. Але поглиблений аналіз глибиною понад 50 років показав постійний інтерес до цього питання. Загалом знайдено більше 400 патентів.</p> <p>За результатами проведеного патентного пошуку та аналізу роз’ємних конструкцій паперово-білової продукції було систематизовано даний вид поліграфічної продукції за категоріями та сформовано класифікацію. Класифікація включає наступні категорії: різновиди за видом основи, за матеріалом скріплення, видом палітурних матеріалів, наявністю задрукованого тексту, видом призначення, його використанням.</p> Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Марія Олександрівна Клішина Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/225645 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 Дослідження якості відтворення штрихових зображень трафаретним друком на тканинах http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/223318 <p>В роботі наведено результати дослідження впливу технологічних параметрів трафаретного друку на якість відтворення штрихової інформації; проаналізовано вплив фактури та товщини волокна тканини на графічну точність відтворення штрихових зображень та рівномірність плашок. Встановлено, що для фактур тканин, які мають певний напрямок волокон і виражений рисунок поверхні, напрямок друку вздовж або впоперек напряму волокон має значення; товщина волокна тканини також впливає на величину розтискування, але в комплексі з видом переплетення та щільність за ступенем заповнення нитками. Виявлено загальну тенденцію до зменшення величини розтискування, за умови, що тканина має мінімально виражену фактуру і є помірно щільною. За результатами аналізу проведених досліджень сформульовано рекомендації щодо трафаретного друку на тканинах.</p> Катерина Олександрівна Чепурна, Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Катерина Олександрівна Колчина Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/223318 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 Формування зношеності пластикових карток http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/238598 <p>Використання, і, відповідно, виробництво пластикових карток, незважаючи на зростання частки електронних платежів та платежів з використанням мобільних пристроїв, постійно зростає. Разом з тим підвищуються вимоги до їх якості, в тому числі до зносостійкості. Для розроблення технологічних процесів виготовлення якісних, зносостійких карток необхідно застосовувати процеси штучного зношування, які б в свою чергу ураховували максимальну кількість факторів, явищ та процесів, що відбуваються з різними типами карток протягом їх життєвого циклу.</p> <p>Застосувавши підходи, описані нами раніше стосовно інших поліграфічних виробів, можемо запропонувати термінологію для використання процесів забезпечення зносостійкості пластикових карток.</p> <p>З урахуванням переважної більшості зазначених факторів зношування та видів впливу на картку необхідно застосовувати удосконалення виробничих процесів і забезпечення нормативного терміну служби картки.</p> <p>Під час використання карток у реальному обігу, звісно, на них діють суттєво складніші сполучення факторів впливу, ніж ті, які моделюються в лабораторних умовах. Тому довговічність карток та пластикових документів не може бути точно встановлена в лабораторних умовах, де відбувається прискорене тестування, результати якого екстраполюються лише для прогнозування ефективності функціонування протягом багатьох років.</p> <p>Врахувавши описані у нашому дослідженні фактори та впливи на картки, можливо удосконалити процеси штучного зношування карток задля цілеспрямованого удосконалення і зменшення ризиків та чинників електромагнітного впливу на картку у звичайному житті.</p> Тетяна Юріївна Киричок, Олена Назаренко, Оксана Іванівна Бараускєне Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/238598 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 Дослідження інерційних навантажень пристрою обробки корінців книжкових блоків у машині незшивного скріплення http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/231207 <p>Проведено аналіз існуючих наукових доробків стосовно підготовки корінців книжкових блоків до нанесення клею перед виконанням незшивного клейового скріплення. Встановлено їх недоліки та запропоновано удосконалений спосіб та пристрій його реалізації, що не потребує додаткового електромеханічного привода. Він реалізується циліндричною фрезою, що приводиться внаслідок контакту з книжковим блоком, яка при обертанні отримує додатковий осьовий рух від нерухомого торцевого кулачка. Запропоновано принципову схему удосконаленого пристрою. Він оснащений циліндричною фрезою, нерухомим торцевим кулачком, пружиною стиску для силового замикання та важелем з роликом.</p> <p>Проаналізовано характер взаємодії лез фрези з корінцем книжкового блока. Встановлено кількість лез, які одночасно перебувають у контакті з книжковим блоком залежно від їхнього заглиблення у корінець. Синтезовано профіль торцевого кулачка для осьового переміщення циліндричної фрези. За результатами синтезу встановлено оптимальний закон періодичного руху та визначено мінімальний радіус кулачка. Виведено аналітичні залежності для визначення інерційних навантажень від осьового переміщення дискової фрези. Досліджено вплив швидкості переміщення книжкових блоків на інерційні навантаження механізму осьового переміщення фрези. Порівняно кінематичні параметри руху фрези залежно від застосування різних законів періодичного руху на кулачку.</p> <p>Визначено пікові значення сил інерції нерівномірного переміщення фрези, на основі чого рекомендовано до застосування закони руху з мінімальними піками. Проаналізовано вплив на зростання сил інерції зміни швидкості транспортування книжкового блоку та максимального її переміщення.</p> Олег Богданович Книш, Іван Іванович Регей, Петро Ігорович Бегень Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/231207 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000 Вплив абразивного інструменту та режимів шліфування на рівень контактних температур композиційних самозмащувальних деталей вузлів поліграфічних машин http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/239760 <p>В статті представлено результати експериментальних досліджень особливостей утворення миттєвих контактних температур при шліфуванні робочих поверхонь композиційних самозмащувальних деталей на основі промислових шліфувальних відходів інструментальних сталей 7ХГ2ВMФ, Р7М2Ф6, 05Х12Н6Д2МФСГТ, призначених для оснащення важконавантажених вузлів тертя поліграфічної техніки. Показано, що при шліфуванні композитів на величину температурного поля в зоні обробки суттєво впливають матеріал абразивного зерна, зернистість інструменту та матеріал зв’язки шліфувального круга. Для формування високих параметрів якості робочих поверхонь деталей з нових композитів рекомендовано застосовувати шліфувальні круги на основі карбіду кремнію зеленого (63С) на гліфталевій зв’язці з зернистістю 14–20 мкм. Це дозволяє уникнути значного підвищення температури в зоні обробки, наслідком чого є істотні фазово-структурні зміни, пластичні деформації та зниження властивостей в поверхневому шарі, та забезпечити стабільно високі параметри якості робочих поверхонь антифрикційних деталей поліграфічних машин.</p> Тетяна Анатоліївна Роїк, Олег Анатолійович Гавриш, Євгеній Васильович Штефан, Олександр Павлович Шостачук Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/239760 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0000