Технологія і техніка друкарства http://ttdruk.vpi.kpi.ua/ <p><strong>Appeal to the Readers and Authors</strong></p> <p>Dear Readers and Authors!</p> <p>Due to the Russian attack on Ukraine and the hostilities on our territory, technical failures are possible.</p> <p>But we continue to ensure the publishing process, doing everything possible so as ensure stable operation of the site.</p> <p> </p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.</p> <p>Засновник і видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».</p> <p>ISSN: 2077-7264 (Print)</p> <p>ISSN: 2414-9977 (Online)</p> <p>Рік заснування: 2003.</p> <p>Періодичність: щоквартальна.</p> <p>Мови публікацій — українська, англійська, польська.</p> <p>Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.</p> <p>Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.</p> <p><strong>Мета збірника наукових праць — </strong>розгляд сучасних теоретико-практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та суміжних галузей: технологічних процесів, інформаційних систем та медіатехнологій виготовлення друкованих і електронних видань; комп’ютеризованих поліграфічних систем галузевого машинобудування; поліграфічного медіаменеджменту та адміністрування; видавничої справи та редагування; соціальних комунікацій; образотворче мистецтво у сфері книжкової графіки та веб-дизайну.</p> <p><strong>Завдання:</strong></p> <p>Оприлюдення матеріалів наукових досліджень актуальних фундаментальних напрямів, сучасних прикладних розробок, інноваційних проектів; обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними доробками.</p> <p>У збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» друкуються оригінальні закінчені роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.</p> <p>На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники та монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:<br />— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів<br />— Технологічні процеси<br />— Машини і автоматизовані комплекси<br />— Інформаційні технології<br />— Поліграфічні матеріали<br />— Менеджмент виробництва<br />— Видавнича справа та редагування<br />— Соціальні комунікації<br />— Книгознавство<br />— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)<br />— Нормативні акти<br />— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).</p> <p>Відповідно до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21.12.2023 р. № 1794 збірнику присвоєно ідентифікатор медіа R30-02400.</p> <p>Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).</p> <p>До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.</p> <p>Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.</p> <p>Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (<a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515</a>), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів <a href="https://kpi.ua/">КПІ ім. Ігоря Сікорського</a> (<a href="https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181">https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181</a><strong>)</strong>.</p> <p>З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.</p> uk-UA <p>Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons CC BY для журналів відкритого доступу.</p> <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <p>1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> <p>2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> ttdruk.vpi@kpi.ua (Оксана Зоренко) y.zorenko@kpi.ua (Ярослав Зоренко) Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Дослідження відтворення кольору та штрихових графічних елементів сувенірної банкнотної продукції http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/293096 <p>У статті описано проведення дослідження з відтворення кольору та штрихових графічних елементів при створенні сувенірної банкнотної продукції. Досліджено, як властивості паперу, що використовується для сувенірних банкнот, впливають на точність відтворення штрихових графічних елементів, що отримані за допомогою глибокого друку та на відтворення кольорів офсетного друку.</p> <p>Актуальність даної роботи полягає в дослідженні друкарсько-технічних аспектів створення сувенірної банкнотної продукції, оскільки аналіз ринку показав, що значна кількість таких сувенірів містить більшу частину захисних ознак обігової банкнотної продукції. Також стаття пов’язана з попередніми дослідженнями, що присвячені інтагліодруку.</p> <p>Задачі роботи полягали у розробці методики та проведенні дослідів, опрацювання отриманих за допомогою спектрофотометру X-Rite SpectroEye та мікроскопу Sigetа Biogenic Lite 40х результатів, встановлення показників кольоровідмінності відносно еталону для різних видів паперу та при різній товщині фарбового шару, різниці штрихових графічних елементів на друкарській формі та відбитках, узагальненні результатів та надання рекомендації для подальшої роботи.</p> <p>Мета роботи — вивчення впливу друкарсько-технічних характеристик паперу, зокрема його структури та колірних властивостей, на відтворення графічних елементів та кольоровідтворення при використанні глибокого та офсетного друку.</p> <p>Отримані результати свідчать про те, що при збільшенні товщини фарбового шару колірні відмінності зменшуються, але все ж залишаються суттєво більшими за допустимі відхилення. При аналізі графічних елементів виявлено, що ширина штрихів на відбитках відхиляється від заданої ширини на друкарській формі у межах 7–14 %.</p> <p>У статті описано проведення дослідження з відтворення кольору та штрихових графічних елементів при створенні сувенірної банкнотної продукції. Досліджено, як властивості паперу, що використовується для сувенірних банкнот, впливають на точність відтворення штрихових графічних елементів, що отримані за допомогою глибокого друку та на відтворення кольорів офсетного друку.</p> <p>Актуальність даної роботи полягає в дослідженні друкарсько-технічних аспектів створення сувенірної банкнотної продукції, оскільки аналіз ринку показав, що значна кількість таких сувенірів містить більшу частину захисних ознак обігової банкнотної продукції. Також стаття пов’язана з попередніми дослідженнями, що присвячені інтагліодруку.</p> <p>Задачі роботи полягали у розробці методики та проведенні дослідів, опрацювання отриманих за допомогою спектрофотометру X-Rite SpectroEye та мікроскопу Sigetа Biogenic Lite 40х результатів, встановлення показників кольоровідмінності відносно еталону для різних видів паперу та при різній товщині фарбового шару, різниці штрихових графічних елементів на друкарській формі та відбитках, узагальненні результатів та надання рекомендації для подальшої роботи.</p> <p>Мета роботи — вивчення впливу друкарсько-технічних характеристик паперу, зокрема його структури та колірних властивостей, на відтворення графічних елементів та кольоровідтворення при використанні глибокого та офсетного друку.</p> <p>Отримані результати свідчать про те, що при збільшенні товщини фарбового шару колірні відмінності зменшуються, але все ж залишаються суттєво більшими за допустимі відхилення. При аналізі графічних елементів виявлено, що ширина штрихів на відбитках відхиляється від заданої ширини на друкарській формі у межах 7–14 %.</p> <p>Висновок роботи окреслює необхідність врахування колірних відмінностей при додрукарській підготовці макету, оскільки вони залишаються більшими за допустимі відхилення навіть при збільшенні товщини фарбового шару. Також визначено, що наявність фактури паперу не впливає на якість відтворення штрихів і може застосовуватись для створення якісної сувенірної банкнотної продукції.</p> Тетяна Юріївна Киричок, Тетяна Євгенівна Клименко, Надія Леонідівна Талімонова, Сергій Олександрович Гулєвич, Богдан Олександрович Бардовський, Юлія Вікторівна Романюк Авторське право (c) 2023 Тетяна Юріївна Киричок, Тетяна Євгенівна Клименко, Надія Леонідівна Талімонова, Сергій Олександрович Гулєвич, Богдан Олександрович Бардовський, Юлія Вікторівна Романюк http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/293096 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 Дослідження процесів імітаційного моделювання розрахунку міцності інтегральних обкладинок http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/295442 <p>Об’єктом дослідження є процеси імітаційного моделювання, що використовуються для розрахунку міцності книжково-журнальних інтегральних обкладинок. Важливим аспектом дослідження є аналіз ресурсоощадних технологій у виробництві цих обкладинок з метою зменшення екологічного впливу та оптимізації використання матеріалів. Аналітичні дослідження сфокусовано на оцінці точності та ефективності різних методів моделювання у передбаченні характеристик міцності обкладинок, а також на їхньому вкладі у сталий розвиток технологій поліграфічного виробництва.</p> <p>Основна гіпотеза дослідження полягає в тому, що використання імітаційного моделювання розрахунку міцності інтегральних обкладинок може значно покращити розуміння чинників, що впливають на міцність обкладинок, та сприяти розробці більш надійних, довговічних та екологічно ефективних виробів. В роботі досліджуються різні аспекти імітаційного моделювання, включаючи вибір матеріалів, методи обробки та конструктивні особливості обкладинок, з акцентом на зниження споживання ресурсів та підвищення екологічної ефективності виробництва.</p> <p>Визначено, що ефективне застосування імітаційного моделювання розрахунку міцності інтегральних обкладинок покращує прогнозованість поведінки матеріалів та конструкцій обкладинок у різних умовах експлуатації, тим самим підвищуючи надійність, довговічність та екологічну цінність книжкової продукції в цілому. Виявлено, що ефективність імітаційного моделювання значною мірою залежить від правильності вибору параметрів моделювання, що відповідають реальним умовам експлуатації обкладинок та цілям ресурсоощадження.</p> Олександр Олександрович Палюх, Віталій Олександрович Воробей Авторське право (c) 2023 Олександр Олександрович Палюх, Віталій Олександрович Воробей http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/295442 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 Екологічні аспекти сучасних технологій оздоблення друкованої продукції http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/287042 <p>Сьогодні екологічність продукції, і зокрема друкованої, що має додаткове оздоблення, набуває поширення у всіх сферах життєдіяльності людини, тому поліграфічне виробництво має враховувати екологічні аспекти на всіх етапах виготовлення друкованої продукції. Проблема забруднення довкілля внаслідок діяльності видавничо-поліграфічних комплексів є, як ніколи, актуальною та викликає занепокоєння у всьому світі.</p> <p>Є декілька аспектів, що впливає на екологічну безпеку друкованої продукції, що має оздоблення. А саме: можливість утилізації продукції, викиди небезпечних речовин у повітря, забруднення води та ґрунту в процесі виготовлення та захоронення продукції, викиди та скиди в процесі виготовлення друкарських форм для виконання процесів оздоблення; вплив виробничих процесів на здоров’я працівників.</p> <p>Сучасні технології оздоблення розвиваються у бік зменшення окреслених впливів, проте саме оздоблення друкованої продукції має найбільший негативний вплив на довкілля.</p> <p>У статті проаналізовано сучасний стан технологій оздоблення друкованої продукції, причини такого впливу та способи його усунення чи скорочення.</p> <p>Метою написання статті є визначення впливу оздоблення друкованої продукції на навколишнє середовище та екологічні аспекти сучасних технологій оздоблення.</p> <p>Завданням статті є дослідження способів, технологій та матеріалів, які можна застосувати на етапі оздоблення поліграфічної продукції, з точки зору екологічності. Визначення екологічних аналогів для заміни шкідливих речовин на виробництві, способів скорочення витрат матеріалів, водних та енергетичних ресурсів, а також методи утилізації шкідливих відходів та можливість вторинної переробки матеріалів.</p> <p>За результатами проведених досліджень визначено вплив технологій оздоблення на довкілля та причини виникнення цього впливу. Наведено екологічні аспекти сучасних технологій оздоблення друкованої продукції та заходи, впровадження яких у виробництво, зроблять його більш екологічним та скоротять негативний вплив на навколишнє середовище на здоров’я людей.</p> Анастасія Олександрівна Коломієць, Тетяна Володимирівна Розум Авторське право (c) 2023 Анастасія Олександрівна Коломієць, Тетяна Володимирівна Розум http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/287042 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 Раціоналізація розміру AR-маркерів залежно від способу репродукування та умов експлуатації друкованої продукції із доповненою реальністю http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/290945 <p>Для увиразнення контенту друкованої продукції використовуються різноманітні методи та технології. Введення до складу друкованої продукції маркерів доповненої реальності підвищує її інформативність та додає деякої інтерактивності. Найпростішим та найбільш стабільним її видом є маркерна технологія, що передбачає застосування спеціально розроблених зображень-маркерів, що друкуються на відповідному місці продукції та після наведення на них пристрою зчитування (зазвичай смартфону із відповідними мобільним додатком) відбувається їх декодування та відтворення додаткового цифрового контенту. Однак дуже важливим є те, щоб надрукований АR-маркер відповідав за своїми параметрами цифровому оригіналу протягом всього терміну служби друкованої продукції, на яку він нанесений, а тому треба враховувати не тільки вплив матеріалів (характеристики задруковуваного матеріалу та фарби) та особливості друку (спосіб друку, кількість фарб тощо), а й умови, в яких така продукція буде використовуватися, аби забезпечувати високі показники безвідмовності маркерів. Особливо це важливо для продукції, яка має інтенсивні умови використання, зокрема для продукції вуличної реклами (банери, бігборди, сітілайти, вивіски, плакати тощо), для якої застосування даної технології є питанням доволі новим та маловивченим. Ця робота присвячена дослідженню питання визначення раціонального розміру маркеру доповненої реальності відповідно до умов використання друкованої AR-продукції. Проведено експериментальне дослідження з подальшим розробленням математичної моделі із застосуванням статистичної математики та теорії ймовірностей. Відповідно до цього отримано ряд результатів, зокрема визначено, що у випадку застосування продукції тривалий термін (до 3–4 місяців) в інтенсивних умовах для будь-якого виду матеріалу (глянцевий або матовий оракал) мінімальним раціональним розміром маркеру є 230×230 мм. Це дозволить враховувати значний вплив освітленості та вологості повітря, наявності або відсутності захисного елементу у виді скла або ж, навіть, вплив самого матеріалу, на якому віддруковані маркери, а, отже, мати відбитки, на яких надруковані AR-маркери будуть працювати весь встановлений термін експлуатації друкованої продукції без появи значної кількості відмов.</p> Дарина Іванівна Баранова Авторське право (c) 2023 Дарина Іванівна Баранова http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/290945 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 Дослідження оптичних властивостей відбитків струминного УФ-друку на полімерних матеріалах http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/297390 <p>Робота присвячена дослідженню оптичних показників відбитків струминного УФ-друку на полімерних матеріалах. Поява нових видів полімерних матеріалів, які мають різну фактуру та колір, з одного боку, сприяє розширенню асортименту сувенірної, рекламно-подарункової продукції, з іншого, виникає потреба забезпечення точного відтворення кольору на різних поверхнях. Актуальним завданням є забезпечення точного відтворення фірмового кольору при брендуванні бізнес-продукції, виготовленні реклами та сувенірів на різних матеріалах, що сприятиме впізнаваності компаній. В роботі проаналізовано нормативні документи, якими керуються при виготовленні та контролі показників якості відбитків цифрового друку. З’ясовано, що оцінка точності відтворення кольору потребує комплексного підходу і включає: вибір еталону для порівняння; встановлення рівня необхідної точності відтворення (A, B і C); врахування відстані перегляду відбитків. За результатами проведених досліджень встановлено, що колір задруковуваного матеріалу чинить критичний вплив на хроматичні показники кольору. Встановлено, що нанесення білого підкладу в один шар дозволяє знизити показник колірного відхилення на фарбованих зразках, але є недостатнім для точного відтворення кольору. В ході дослідження з’ясовано, що несуміщення фарбових шарів складає 0,12 мм, що загалом вкладається в допуски по специфікації, але на відбитках помітний, неозброєним оком, білий контур. Візуальна оцінка досліджуваного корпоративного кольору виявила наявне забруднення іншою фарбою, в основному пурпуровою; наведено можливі причини виявленого забруднення. На основі отриманих результатів досліджень, можна констатувати, що визначення впливу властивостей задруковуваних матеріалів на оптичні показники відбитків дозволить виробникам коригувати технологічні процеси, з метою отримання продукції прогнозованої якості.</p> Катерина Олександрівна Чепурна, Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Валерія Денисівна Ткаченко Авторське право (c) 2023 Катерина Олександрівна Чепурна, Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Валерія Денисівна Ткаченко http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/297390 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 Елементи доповненої реальності як новий крок у створенні дитячої літератури http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/286153 <p>Елементи доповненої реальності в поліграфії стали неодмінною складовою сучасного графічного дизайну та видавничої індустрії. Ця динамічна технологія дозволяє відтворити взаємодію між реальним і віртуальним світом, розширюючи можливості створення візуальних творів. В цій статті досліджуються основні аспекти використання елементів доповненої реальності у поліграфічній продукції, включаючи їх вплив на сприйняття споживача та створення нових методів комунікації.</p> <p>Розглянуто технічні аспекти інтеграції елементів доповненої реальності у поліграфію, зокрема в дитячу літературу, такі як вибір сучасних платформ для реалізації, використання спеціалізованих програмних засобів та методів програмування для створення інтерактивних візуальних ефектів. Зокрема, досліджується вплив різних видів доповненої реальності, таких як marker-based та markerless трекінг, на реалістичність і сприйняття споживачем поліграфічних матеріалів. Проаналізовано можливості розширеного використання доповненої реальності для створення нових форм комунікації в поліграфії. Розглядається потенціал для створення інтерактивних друкованих матеріалів, які сприяють залученню споживача до взаємодії з інформацією. Висвітлюється роль елементів доповненої реальності у викликанні інтересу до читання та сприянні вивченню навчального матеріалу через інноваційні методи візуалізації.</p> <p>Сьогодні з додатком доповненої реальності можна комбінувати, практично, будь-які види видань. Так, у книгах зазвичай оживають статичні зображення, з’являються 3D-моделі персонажів; у журналах і газетах — посилання на першоджерела у соцмережах, відеоматеріали гарячих подій; у каталогах — пропонують розглянути 3D-модель продукту, подорожувати віртуальними турами; на листівках, візитівках, буклетах та плакатах зазвичай розміщують інформацію рекламного характеру, з можливістю дізнатись більше про ту чи іншу подію тощо.</p> Михайло Олегович Огірко, Михайло Петрович Горський, Ірина Василівна Солтис, Олександр Володимирович Дуболазов, Олександр Григорович Ушенко, Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур, Лілія Станіславівна Слоцька Авторське право (c) 2023 Михайло Олегович Огірко, Михайло Петрович Горський, Ірина Василівна Солтис, Олександр Володимирович Дуболазов, Олександр Григорович Ушенко, Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур, Лілія Станіславівна Слоцька http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/286153 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 Вживання фемінітивів у сучасних українських медіа http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/291512 <p>Проаналізовано вживання фемінітивів у сучасних українських медіа. З’ясовано, що ставлення до новітніх фемінітивів неоднозначне. Частина науковців стверджує, що фемінітиви звучать смішно та не є органічними в українській мові; решта дослідників упевнені, що жіночі новотвори постають маркерами гендерної справедливості в суспільстві. Визначено основне завдання фемінітивів — зробити жінку та її діяльність видимими. Проаналізовано новинні матеріали інтернет-видання focus.ua, виділено тематичні групи фемінних новотворів, названо основні словотвірні форманти ремінних назв.</p> <p>Зроблено висновок, що фемінітиви постають символом більш прогресивного підходу в усвідомленні гендерних ролей, вони спростовують стереотипні уявлення щодо «чоловічості» багатьох посад і професій та підкреслюють, що жінки є рівноправними учасницями всіх сфер діяльності сучасної людини. Зважаючи на це, українські медіа все частіше стали послуговуватися новітніми фемінними назвами, хоч не всі науковці та суспільство загалом позитивно ставляться до цього явища, оскільки вважають, що новітні фемінітиви будуть брати на себе забагато уваги та відволікатимуть соціум від вирішення нагальних проблем.</p> <p>Ефективно використовувати фемінітиви для рівноправного називання жінок і чоловіків за професією, посадою, виконуваними функціями заважає передусім те, що багато з них (фемінітивів) нині є незвичними для частини українців. Потрібен деякий час на адаптацію до фемінної лексики, щоб її перестали сприймати упереджено, іронічно та як ексцентричне відхилення від норми. Допомогти суспільству подолати звичку мислити суто маскулітивними назвами повинна передусім масмедійна спільнота.</p> Ольга Володимирівна Тріщук, Вікторія Анатоліївна Гриненко Авторське право (c) 2023 Ольга Володимирівна Тріщук, Вікторія Анатоліївна Гриненко http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/291512 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 Заавторство в контексті едиційної текстології http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/296562 <p>Поняття заавторства нині виступає універсалізованим, коли потрібно поєднати в одному термінологічному полі оцінку явищам часткового й повного псевдоавторства у його добровільних (договірно-комерційних, волонтерських, дарувальних) чи недобровільних криміналізованих (примусових, узурпаційних, камуфляційних) аспектах з огляду на базову потребу редакторів-текстологів з’ясовувати належність запропонованого до публікації тексту й подекуди відвести/підтвердити сумніви стосовно авторських внесків зокрема і авторства назагал (як природного, так і штучного). У цьому зв’язку пропонується узагальнити — у формі єдиної класифікації та з посутнім доповненням — перелік актуальних різновидів заавторства для потреб текстологічної атрибуції та експертизи авторських текстів на автентичність. Здійснити таку систематизацію і внести ясність у проблему ідентифікації різновидів заавторства потрібно передусім задля коректності в оцінках щодо визначення позиції видавничого текстолога — як з його фахового, так і з етичного погляду. У контексті едиційної текстології заавторство — це сукупно всі організаційні та юридично-правові різновиди сфальшованого представлення осіб як (спів)авторів певних текстів без огляду на їх типи й форми надання до текстолого-видавничого опрацювання з метою подальшої публікації. Саме в аспекті зумисної сфальшованості (як внеску, так і суб’єкта) заавторство відрізняється від плагіату — свідомого привласнення кимось повного тексту твору чи його частини без посилання на істинного автора. Подібно до плагіату, заавторство буває як частковим — внаслідок літературної обробки, надмірного обсягу правки, фіктивного співавторства, так і повним — псевдоавторством подарунковим, спонсорським, узурпованим, найманим, камуфляційним, імітаційним тощо. Обсяг поняття «заавторство» у видавничих практиках різних країн, часів і політико-правових режимів істотно різниться, тож різні його аспекти вимагають додаткового узгодження.</p> Олена Миколаївна Левчук Авторське право (c) 2023 Олена Миколаївна Левчук http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/296562 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 Marketing Intelektualny Redakcji Czasopisma ‘Arcana’ w Walce za Czytelnika Zagranicznego http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/296564 <p>Слідкуючи за журналом «Аркана», який уже майже тридцять років виходить у Кракові, можна помітити, що, починаючи з 2016 р., цей двомісячник намагається вирватися за межі традиційних національно-християнських цінностей і приєднатися до категорії журналів-форумів польського консерватизму. Про прийняту редакційну політику свідчить декларація, вміщена у номері 138 (6/2017): «Сьогодні нашим головним обов’язком є не пропаганда, а створення реальних ментальних основ для практичної реалізації польських національних інтересів» (Пер. авт. — Я. О.). Це означає, що «Arcana» (назва перекладається з латини як «таємниця») не є щодвомісячною добіркою випадкових матеріалів, а є пізнавально-ангажованим журналом із чітко окресленою суспільною позицією. Кожна суспільна ідеологія потребує все нових і нових прихильників для підтримки своїх аргументів, точок зору та позиції. Часто потенційний простір для розвитку знаходиться поза «домашньою територією», оскільки «домашні порожнечі» можуть досить швидко вичерпуватися, не встигаючи за внутрішніми, інакше кажучи, інтровертними подіями та змінами. Натомість читацька аудиторія відіграє роль глядачів, які з цікавістю прийшли на прем’єру, залишивши певну кількість матеріальних засобів у касі. Чим більша аудиторія, тим більше ресурсів залишається в касі. Це означає, що при виході на зовнішню читацьку орбіту слід враховувати такі чинники: а) пошук відповідей на культурні запити «не своїх» споживачів; б) очікуваний «середній» рівень інтелекту проєктованого читача; в) уміння нав’язувати консументові свої теми для обговорення; г) інші тісно пов’язані чинники, які можуть виникати випадково. Чинники, що залучають нову, незнайому аудиторію можуть діяти сукупно або поодинці; як частково, так і повністю; переплітаючись, створюючи певний «інтертекстуальний» дискурс, і суперечити один одному. Спільним тут є орієнтація на інтелігенцію, а не на середній клас.</p> Олександр Олександрович Янішевський Авторське право (c) 2023 Олександр Олександрович Янішевський http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/296564 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300 Шорсткість поверхні нових самозмащувальних антифрикційних композитів для поліграфічних машин при боразоновому шліфуванні http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/285171 <p>Стаття представляє результати досліджень з впливу режимів тонкого боразонового шліфування на формування параметру шорсткості Ra циліндричних робочих поверхонь нових антифрикційних композитних деталей на основі утилізованих і регенерованих шліфувальних відходів швидкорізальної сталі Р6М5 з додаванням твердого мастила CaF<sub>2</sub>, що призначені для оснащення вузлів офсетних циліндрів друкарської техніки. Експерименти виконувались застосовуючи крупно- і дрібнозернисті боразонові круги на гумово-бакелітній GB1, бакелітній В1, керамічній К1 та металевій М1 зв’язці. Показано, що основні закономірності формування параметру шорсткості Ra співпадають при плоскому, круглому зовнішньому та внутрішньому боразоновому шліфуванні нових композиційних деталей. Виявлено, що на параметр шорсткості поверхні Ra суттєво впливають зернистість ріжучого інструменту, матеріал зв’язки боразонового кругу та режими тонкого боразонового шліфування. Показано, що, знаючи зернистість боразонового шліфувального кругу, можна розрахувати параметр шорсткості Ra і впевнитись у тому, що вибраний інструмент забезпечить вимоги до якості робочих поверхонь композитних деталей тертя. Мінімізація параметру шорсткості поверхні Ra до величин 0,215–0,375 мкм забезпечується використанням шліфувальних кругів з боразону Во зернистістю 14–28 мкм на гумово-бакелітній зв’язці за мінімальних режимах різання — поздовжньої подачі V<sub>в</sub>, поперечної подачі S<sub>поп.</sub> і глибини різання t. Робочі поверхні нових самозмащувальних композитів, які оброблені за визначеними режимами тонкого боразонового шліфування, сприяють швидкому припрацьовуванню контактної пари через утворення на ділянках контакту самозмащувальних антизадирних плівок, що забезпечує мінімізацію інтенсивності зношування вузла. Одержані результати відкривають можливості для істотного поліпшення стабільності і надійності роботи важконавантажених вузлів тертя друкарської техніки, чому сприяють високі параметри якості поверхонь композитних деталей після боразонового тонкого шліфування.</p> Тетяна Анатоліївна Роїк, Олег Анатолійович Гавриш, Юлія Юріївна Майстренко, Владислав Павлович Соловйов, Krzysztof Jamroziak Авторське право (c) 2023 Тетяна Анатоліївна Роїк, Олег Анатолійович Гавриш, Юлія Юріївна Майстренко, Владислав Павлович Соловйов, Krzysztof Jamroziak http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/285171 Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0300