Технологія і техніка друкарства http://ttdruk.vpi.kpi.ua/ <p><strong>Appeal to the Readers and Authors</strong></p> <p>Dear Readers and Authors!</p> <p>Due to the Russian attack on Ukraine and the hostilities on our territory, technical failures are possible.</p> <p>But we continue to ensure the publishing process, doing everything possible so as ensure stable operation of the site.</p> <p> </p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.</p> <p>Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».</p> <p>ISSN: 2077-7264 (Print)</p> <p>ISSN: 2414-9977 (Online)</p> <p>Рік заснування: 2003.</p> <p>Періодичність: щоквартальна.</p> <p>Мови публікацій — українська, англійська, польська.</p> <p>Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.</p> <p>Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.</p> <p><strong>Мета збірника наукових праць — </strong>розгляд сучасних теоретико-практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та суміжних галузей: технологічних процесів, інформаційних систем та медіатехнологій виготовлення друкованих і електронних видань; комп’ютеризованих поліграфічних систем галузевого машинобудування; поліграфічного медіаменеджменту та адміністрування; видавничої справи та редагування; соціальних комунікацій; образотворче мистецтво у сфері книжкової графіки та веб-дизайну.</p> <p><strong>Завдання:</strong></p> <p>Оприлюдення матеріалів наукових досліджень актуальних фундаментальних напрямів, сучасних прикладних розробок, інноваційних проектів; обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними доробками.</p> <p>У збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» друкуються оригінальні закінчені роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.</p> <p>На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники та монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:<br />— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів<br />— Технологічні процеси<br />— Машини і автоматизовані комплекси<br />— Інформаційні технології<br />— Поліграфічні матеріали<br />— Менеджмент виробництва<br />— Видавнича справа та редагування<br />— Соціальні комунікації<br />— Книгознавство<br />— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)<br />— Нормативні акти<br />— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: DOAJ; Index Copernicus; Ulrich’sweb (ProQuest); BASE; Scientific Indexing Services; WorldCat; OpenAIRE; World Catalogue of Scientific Journals; Scientific Periodicals of Ukraine (VNLU); ELAKPI; URBD ‘Ukrainika scientific’; URJ ‘Dzherelo’; Google Scholar; Inera.</p> <p>Збірник має Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.</p> <p>Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).</p> <p>До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.</p> <p>Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.</p> <p>Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (<a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515</a>), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів <a href="https://kpi.ua/">КПІ ім. Ігоря Сікорського</a> (<a href="https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181">https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181</a><strong>)</strong>.</p> <p>З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.</p> uk-UA <p>Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons CC BY для журналів відкритого доступу.</p> <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <p>1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> <p>2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> ttdruk.vpi@kpi.ua (Оксана Зоренко) y.zorenko@kpi.ua (Ярослав Зоренко) Tue, 01 Nov 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Роль інформаційного менеджменту у системі кризово-комунікаційного реагування http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273104 <p>У статті зазначено актуальність дослідження, яка полягає в тому, що без чітко структурованої інформаційної політики та контролю за процесами комунікації неможливе успішне державне управління, це пов’язано з тим, що від змістовного наповнення розповсюдження інформації залежить відношення населення не тільки до рішень та ініціатив органів державної влади, але й до тих чи інших подій у різних сферах життєдіяльності країни. Значення відмінно організованої системи комунікації підвищується в процесі кризових ситуацій у країні, коли знищуються стійкий рух інформації. У будь-яких кризових ситуаціях всі країни, які функціонують на демократичних засадах мають здійснювати контроль за інформаційним потоком. Метою дослідження є аналіз та обґрунтування ролі інформаційного менеджменту у системі кризово-комунікаційного реагування.</p> <p>На основі проведеного дослідження проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «інформаційний менеджмент».</p> <p>Визначено, що основними компонентами успішного інформаційного менеджменту у системі кризово-комунікаційного реагування є оперативне і узгоджене розповсюдження інформації про кризову ситуацію за допомогою засобів масової інформації, врахування основних потреб та інтересів громадян, підкорення довіри людей через створення іміджу чесності, прозорості, рішучості, прояву турботи, переконання у результативності заходів стосовно вирішення кризової ситуації.</p> <p>Сформовані висновки, що успішне кризово-комунікаційне реагування організації передбачає узгоджені дії з інформаційного менеджменту і постійне інформування кожного, до яких відноситься криза, а також, насамперед до засобів масової інформації. Крім того, відповідно до проведеного аналізу наукових поглядів зарубіжних вчених було визначено, що сутність кризово-комунікаційного реагування розглядаються як повідомлення організації про власні дії населення в процесі кризи.</p> Андрій Петрович Киричок Авторське право (c) 2022 Андрій Петрович Киричок http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273104 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Як побудувати ефективну SMM-стратегію компанії http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273892 <p>Розвиток цифрових технологій призвів до активного створення та поширення соціальних мереж, де кожен охочий може продукувати та розміщувати інформаційний контент, миттєво обмінюватись повідомленнями з друзями, колегами, однодумцями та родичами. Налагоджування комунікацій зі своїми споживачами в соціальних мережах надає бізнесу широкі можливості для розвитку, більш детального вивчення своєї цільової аудиторії, міжнародного співробітництва та соціально-економічної глобалізації. SMM активно впроваджується в практику бізнесу, став одним з каналів соціальних комунікацій та інструментом інтернет-маркетингу, елементом бізнес-культури. Ми розглянули найсуттєвіші, з нашої точки зору, переваги спілкування компанії з потенційними споживачами в соціальних мережах. Дослідили активність українців в інтернеті та те, яким соціальним мережам вони надають перевагу. Знайшла численні підтвердження настанова, що перед початком своєї рекламної діяльності у соціальних мережах комерційним підприємствам необхідно ретельно продумати свою стратегію комунікацій з потенційною цільовою аудиторією. Більшість учених та практиків поділяють думку, що розробляти названу стратегію потрібно поетапно. Назагал поділяємо цю думку, проте вважаємо за необхідне структурувати та конкретизувати кожен етап за видами робіт, відповідно до елементів комерційної комунікації. У статті розглянуто авторську модель розробки ефективної SMM-стратегії, відповідно до елементів контенту, який зазвичай поширюється в соціальних мережах. Ми виділяємо такі елементи: місія та цілі стратегії, профіль, тип публікацій, теми публікацій, рубрики публікацій, частота і вид публікацій, використання ґештегів, створення мережі взаємопосилань (лінкбілдинг), робота з коментарями та стимулювання активності підписників, використання інструментів статистики сайтів та вебмоніторингу для аналізу ефективності стратегії. Вважаємо, що така модель допоможе в роботі фахівцям-практикам та сприятиме покращенню комунікації з цільовою аудиторією, адже дозволить побудувати надійні соціальні зв’язки та сприятиме процесам соціально-економічної глобалізації.</p> Інна Бориславівна Шевченко, Шендерівська Ліна Петрівна Авторське право (c) 2022 Інна Бориславівна Шевченко, Ліна Петрівна Шендерівська http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273892 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Чинники впливу на впізнаваність бренду у кросмедійній продукції http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/268118 <p>В роботі наведено результати дослідження сучасного стану технології зі створення кросмедійної рекламної продукції та чинників, що впливають на впізнаваність бренду. Виконано патентний пошук за чотирма тематичними напрямами та визначено тенденції розвитку кросмедійних технологій у галузі креативної реклами. Проаналізовано наповнення та цільову аудиторію кросмедійної рекламної продукції.</p> <p>На основі проведеного аналізу та патентного пошуку визначено тенденції розвитку технологій, програмного і апаратного забезпечення та дизайну кросмедійних рекламних продуктів. За результатами аналізу можна сказати, що кросмедійна рекламна продукція активно розвивається і впізнаваність бренду для цієї продукції є актуальною та перспективною тематикою.</p> <p>Патентний аналіз за останні десять років виявив сталий розвиток сучасних технологій, методів та апаратно-програмних засобів для створення кросмедійної рекламної продукції. У динаміці патентування стрімке зростання відзначено у 2018 р., що підтверджується великою кількістю виданих патентів в США, Японії, Польщі, Україні та Німеччині. Найбільш поширеними напрямами патентування є створення кросмедійної продукції, креативної реклами, загалом рекламної продукції та програних продуктів для розробки рекламної продукції.</p> <p>В роботі представлено авторську класифікацію рекламної продукції за методами розміщеннями і каналами розповсюдження, а також кросмедійних рекламних продуктів за цільовою аудиторією, циклічністю, часом сприйняття інформації та каналами розповсюдження. Проаналізовано процес створення дизайну для кросмедійної рекламної продукції та розроблено причинно-наслідкову діаграму, що систематизує та виокремлює фактори, які впливають на ефективність кросмедійної рекламної продукції. Серед факторів відібрано основні, що впливають на ефективність впізнаваності продукції та при створенні продукту.</p> Дарина Олександрівна Іваненко, Тетяна Володимирівна Розум Авторське право (c) 2022 Дарина Олександрівна Іваненко, Тетяна Володимирівна Розум http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/268118 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Дослідження якості персоніфікованої захищеної від підроблення пластикової продукції http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/275272 <p>Сьогодні майже в кожної людини є пластикова картка рекламного характеру (дисконтна) і персоніфікована (паспорт громадянина, банківська картка) тощо. Таке широке застосування в обігу вимагає досліджень нових матеріалів, технологій, обладнання, встановлення відповідних параметрів при виготовленні. Мета дослідження дослідити виготовлення пластикової картки на прикладі паспорту вакцинації, який містить захисну сітку та гільйоши, захисний елемент у виді «Келих Гігеї», фото власника паспорта, місце для безконтактного чипу марки Infenion, QR-код який містить інформацію про вакцинацію, номер документа в базі реєстру. Запропоновано технологію виготовлення персоніфікованої захищеної від підроблення пластикової продукції: офсетний друк — офсетними фарбами із захисними властивостями і фарбами кольорами із каталогу Pantone, трафаретний друк — фарбами OVI, ретротрансферний термодрук, а як матеріал викоористано інлей з чипом Infenion серія 78, нелазероактивна прозора плівка, полікарбонат білий нелазероактивний.</p> <p>На основі життєвого циклу розроблено методику і проведено експериментальні дослідження впливу хімічних речовин на здатність картки опору деградації в результаті взаємодії з хімічними речовинами; стабільність розмірів і вигин картки під дією температури та вологи; злипання; вигин картки; жорсткість при згинанні; динамiчна напруга при згинанні; динамiчне скручування; непрозорість; стійкість до розшаровування. Всі досліджувані параметри знаходяться в межах нормованих значень. Визначено, що найменш стабільним показником для карток з безконтактним чипом є стійкість до відшарування, найбільш вразливою є зона розміщення чипу.</p> Тетяна Юріївна Киричок, Олена Володимирівна Назаренко, Оксана Іванівна Бараускєне, Тетяна Андріївна Долошко, Едуард Вікторович Матусяк Авторське право (c) 2022 Тетяна Юріївна Киричок, Олена Володимирівна Назаренко, Оксана Іванівна Бараускєне, Тетяна Андріївна Долошко, Едуард Вікторович Матусяк http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/275272 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Відтворення шрифта Брайля струминним УФ-друком http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/268033 <p>У роботі проаналізовано існуючі технології та стандарти, що використовуються при виготовленні рельєфно-крапкових зображень для незрячих. Проведено оцінювання рельєфно-крапкових елементів шрифту Брайля, отриманих струминним УФ-друком. Встановлено, що для забезпечення оптимальної тактильності та чіткого розрізнення крапок Брайля достатньо наносити три шари чорнил. Визначено геометричні параметри шрифту Брайля, які забезпечують читабельність надрукованих елементів та чітке сприйняття на дотик. Експериментально підтверджено, що чіткість тактильного сприйняття крапок Брайля залежить від характеру поверхні задруковуваного матеріалу, тому для друку варто обирати матеріали, які характеризуються високою гладкістю поверхні та низькою шорсткістю. Визначено стійкість нанесених фарбових шарів до тертя, шляхом моделювання процесу читання рельєфно-крапкових елементів шрифту Брайля людиною. Виявлено, що рельєфно-крапкові елементи, утворені струминним УФ-друком є стійкими до стирання.</p> Катерина Олександрівна Чепурна, Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Софія Вікторівна Гущик Авторське право (c) 2022 Катерина Олександрівна Чепурна, Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Гущик Софія Вікторівна http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/268033 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Аналітичний огляд сучасного стану технологій виготовлення гнучкого паковання та етикетки http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/271804 <p>Проаналізовано стан світового та вітчизняного ринку виготовлення гнучкого паковання, прогнозовані обсяги його виробництва на найближче десятиріччя, актуальні та перспективні технології задруковування матеріалів для гнучкого паковання та етикетки. Світові прогнози зростання ринку гнучкого паковання в найближче десятиріччя, засвідчують збільшення попиту на його використання. Зростаючий попит на більшу кількість назв продукції і менший наклад замовлень є запорукою розвитку флексографічної технології, спрямованої на підвищення ефективності на ринку, що все більше цифровізується. Поява гібридних технологій, як то поєднання флексографічного друку із цифровим в одному технологічному комплексі внесла технологічні зміни в традиційне гнучке паковання та сприяла його поширенню в електронній комерції. Визначено за результатами патентного пошуку та опрацювання науково-технічної літератури основні тенденції, які є найбільш впливовими при формуванні напряму розвитку технологій виготовлення даної продукції. До тенденцій сучасності відносяться виготовлення екологічного паковання; використання паковання в електронній та цифровій комерції; персоналізація паковання за рахунок цифрового друку; стабілізація кольоровідтворення. Особливо важливим залишається питання стабільного кольоровідтворення та відсутності дефектів на відбитках в процесі виготовлення друкованої продукції, зокрема при задруковуванні невсотувальних матеріалів флексографічним способом. Проаналізовано виробничі питання, які виникають під час виготовлення замовлень гнучкого паковання, адже в більшості випадків інноваційні обладнання або матеріали, які вводяться в технологічний друкарський процес, призводять до появи проблем, які потребують вирішення та розроблення рекомендацій. Відтак, важливою складовою є розуміння походження проблем та дефектів, які виникають під час друкування та можливість їх вирішення, на що спрямовані подальші дослідження.</p> Євген Володимирович Авдяков, Катерина Ігорівна Золотухіна Авторське право (c) 2022 Катерина Ігорівна Золотухіна, Євген Володимирович Авдяков http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/271804 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Технологія захисту та контролю друкованої продукції за допомогою прикладних програм цифрової інтроскопії http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/274220 <p>У статті наведено основи методу кореляційної просторово-частотної фільтрації карток фазових розподілів поліетиленових плівок. Використовуючи метод статистичного аналізу структури просторово-частотних фільтрованих поляризаційних карт полімерних плівок, обґрунтовано та апробовано комплекс методів та критеріїв діагностики зміни двопроменеломлення пакувальних матеріалів. Порівняльний аналіз набору статистичних моментів, що характеризують карти азимутів поляризації, а також зображень великомасштабної (лінійного двопроменеломлення) сітки кристалів, також виявив певні відмінності між ними. Гістограми розподілу поляризаційних зображень полімерних плівок поліетилену з групи 1 мають більш асиметричну побудову з різким ексцесом порівняно з аналогічним розподілом зазначеного поляризаційного параметра зображення полімерних плівок з групи 2. Основні особливості покриття проявилися в більш упорядкованій структурі нижньоподібних кристалів плівок для групи 2. Така геометрична конструкція полікристалічної компоненти проявляється у формуванні пріоритетного, найбільш вірогідного серед усіх можливих значень азимуту поляризації, сукупність яких утворює головний екстремум. Аналітично обґрунтовано метод поляризаційного відображення оптико-неоднорідних полікристалічних ліній полімерних плівок на поліетилен із просторово-частотною фільтрацією координатних розподілів азимуту поляризації лазерної вібрації на площині Фур’є. Наведено порівняльний аналіз ефективності методів прямого поляризаційного картографування та просторово-частотної селекції при диференціації розподілів азимуту та еліптичності поляризації лазерного випромінювання, яке перетворено сітками полімерних поліетиленових плівок.</p> Христина Вікторівна Фельде, Ірина Василівна Солтис, Михайло Степанович Гавриляк, Артем Володимирович Мотрич, Юрій Олександрович Ушенко, Валентина Володимирівна Дворжак, Олександр Генадійович Лінючев Авторське право (c) 2022 Христина Вікторівна Фельде, Ірина Василівна Солтис, Михайло Степанович Гавриляк, Артем Володимирович Мотрич, Юрій Олександрович Ушенко, Валентина Володимирівна Дворжак http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/274220 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Прикладне Фур’є програмування для метрологічного контролю поліграфічних матеріалів для паковання http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/274215 <p>Наведено матеріали аналітичного огляду та експериментального застосування нового поляриметричного методу Фур’є алгоритмічної обробки поляризаційних зображень оптично неоднорідних мереж полімерних шарів. Ідея такого методу включає наступні етапи: «пряме Фур’є-перетворення» — «просторово-частотну фільтрацію» — «зворотне Фур’є-перетворення» оптичних поляризаційних зображень полімерного шару. Актуальність даної роботи обумовлена необхідністю розробки новітніх методів Стокс-поляриметрії шляхом використання кореляційної просторово-частотної фільтрації у диференціації проявів різних механізмів фазової анізотропії полікристалічних мереж полімерних матеріалів пакувальної продукції. Зокрема, робота спрямована на вивчення механізмів формування координатних розподілів азимуту та еліптичності поляризації об’єктних полів лазерного випромінювання, сформованих лінійно та циркулярно поляризованими полікристалічними мережами поліетилену у граничній зоні та Фур’є-площині. З метою обрахунку основних взаємозв’язків між оптико-геометричними характеристиками поляризаційно-неоднорідних просторово впорядкованих мереж полімеру та координатними розподілами азимутів та еліптичності поляризації у Фур’є-площині проведено комп’ютерне моделювання. Як поляризаційно-неоднорідні об’єкти полімерних сіток використано два типи об’єктів. Перший тип являв собою мережу двопроменезаломлюючих циліндрів, які впорядковані за напрямом оптичних осей і розташовані в одній площині. Другий тип об’єктів — ансамбль двопроменезаломлюючих куль, центри яких знаходяться в одній площині. Запропоновано та аналітично обґрунтовано уніфіковану модель полімерного шару, яка є суперпозицією лінійного та циркулярного двопроменезаломлення. Запропоновано використання статистичного аналізу (статистичні моменти 1-го–4-го порядку) координатних розподілів станів поляризації у Фур’є-площині поля лазерного випромінювання розсіяного віртуальними (модельними) полікристалічними мережами. Продемонстровано механізм формування поляризаційно-неоднорідної структури Фур’є-образів поляризаційних зображень моделей оптико-анізотропних неоднорідних кристалів. Визначено основні залежності сукупності статистичних моментів від оптико-геометричних показників віртуальних упорядкованих циліндрів та куль.</p> Артем Олегович Карачевцев, Михайло Петрович Горський, Клавдія Юріївна Зенкова, Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур, Олександр Володимирович Дуболазов, Лілія Станіславівна Слоцька, Андрій Ярославович Довгунь, Едгар Вадимович Ватаманіца Авторське право (c) 2022 Артем Олегович Карачевцев, Михайло Петрович Горський, Клавдія Юріївна Зенкова, Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур, Олександр Володимирович Дуболазов, Лілія Станіславівна Слоцька, Андрій Ярославович Довгунь, Едгар Вадимович Ватаманіца http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/274215 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Дослідження процесу відтворення елементів доповненої реальності http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/267631 <p>Первинним етапом процесу відтворення елементів доповненої реальності є розпізнавання надрукованих зображень-маркерів та відтворення віртуальних об’єктів, зашифрованих у них, на екрані пристроїв. AR-маркером може бути будь-що — від чорно-білого простого зображення до складних візуальних об’єктів, наприклад, 3D-моделі. Відтворювані елементи можна назвати елементами доповненої реальності. Дуже важливо, аби при їх розробленні було враховано усі умови використання AR-продукції у майбутньому. Особливо це стосується продукції з нестабільними умовами використання (одяг, паковання, вулична реклама). Ця робота присвячена дослідженню особливостей та ступеню впливу різноманітних параметрів на процес відтворення AR-елементів. За допомогою експертного оцінювання проведено дослідження з оцінюванням вагомості впливу факторів на процес відтворення маркерів з побудовою діаграми Парето. Встановлено основні групи факторів, що впливають на досліджуваний процес. Серед них були визначені такі, як параметри апаратного та програмного забезпечення, характеристики задруковуваних матеріалів та інформації, що наповнюватиме елемент, особливості обраної технології та роботи персоналу, параметри контролю якості та умови використання продукції з доповненою реальністю. Найбільш вагомими параметрами виявилися технологія, умови використання, інформація, апаратне забезпечення та матеріали. Найменш вагомими є програмне забезпечення та робота персоналу. На основі отриманих результатів розроблено причинно-наслідкову діаграму, що дозволить враховувати найбільш вагомі фактори для удосконалення процесу репродукування поліграфічної продукції з AR-елементами. Результати її побудови підтвердили результати діаграми Парето, оскільки гілки матеріали, технологія, умови використання продукції з доповненою реальністю та апаратне забезпечення є найбільш розгалудженими, що підтверджує їх вплив. Найменш розгалудженими є гілки робота персоналу та програмне забезпечення, що також підтверджує отримані результати.</p> Дарина Іванівна Баранова Авторське право (c) 2022 Дарина Іванівна Баранова http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/267631 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Вплив базових характеристик 3D-об’єктів на продуктивність мультимедійних продуктів http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/267894 <p>Якість ігрового процесу залежить як від потужностей пристроїв, на яких відтворюється мультимедійних продукт (гра), так і програмної досконалості. Сучасний процес розробки 3D-ігор усе ще вимагає використовувати ігрові рушії, а як 3D-контент використовувати полігональні моделі з текстурами. Саме тому дослідження впливу цих базових характеристик на продуктивність ігор не втрачає актуальності до нині, оскільки потужності апаратного забезпечення зростають і технології обробки 3D-моделей та їх оптимізації також. У роботі проведено дослідження залежності продуктивності сцени від кількості полігонів та розміру текстурних карт 3D-моделі. Запропоновано методику дослідження впливу параметрів 3D-моделі на сцену, яка полягає у створенні тестового 3D-об’єкту з великою кількістю полігонів, а також п’ятьма текстурними картами: roughness, metallic, diffuse, height, normal. Після створення тестового об’єкту відбувались заміри навантаження при опрацюванні геометрії зразка, що виражалось у мілісекундах. Також відбувалось фіксування ваги текстур за умови різних режимів експорту, а в самому рушії навантаження текстурних карт на виділену пам’ять. Метою цього дослідження є отримання кореляції отриманих даних про вплив характеристик тестового зразка на сцену, аби сформулювати практичні рекомендації щодо процесу розробки та оптимізації мультимедійних продуктів. За результатами дослідження впливу геометрії на час її опрацювання стає зрозуміло, що при найбільшому рівні деталізації з 16,6 мс, при частості кадрів у 60 кадрів/c, 0,84 мс буде виділено на обрахунок полігональної сітки, що вимагає застосування LOD-ів для її оптимізації. У випадку текстурних карт було отримано таблицю залежностей навантаження від розміру карт при 200 Мб виділеної пам’яті. Згідно цих результатів менеджмент розміру текстур вимагає першочергової уваги та потребує аналогічних до геометрії оптимізаційних дій, що полягає у створенні рівнів стиснення розміру текстур, що спрацьовують за визначених умов.</p> Денис Ростиславович Сушко, Катерина Ігорівна Золотухіна Авторське право (c) 2022 Денис Ростиславович Сушко, Катерина Ігорівна Золотухіна http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/267894 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300 Візуальний контент у соціальних мережах http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273829 <p>Схарактеризовано види візуалізації, які використовують у різних соціальних мережах, зокрема фото, ілюстрації (комікси, меми, художні картини, карикатури тощо), інфографіку (карти, таблиці, графіки, схеми, діаграми, тощо) і різні форми мультимедійного контенту, як-от відеоролики, gif-анімацію тощо, та їх вплив на цільову авдиторію. Якісний візуальний контент суттєво спрощує та пришвидшує сприймання складної інформації, яку зручно переглядати на будь-якому пристрої та за різних умов сприйняття. Зазначено, що ефективність того чи іншого виду візуального контенту безпосередньо залежить від інтересів користувачів та формату комунікаційної платформи. Для кожної соціальної мережі діють свої правила, тому необхідно зважати на те, що візуальні інструменти не є універсальними, тобто вони успішно виконують свої функції лише за певних умов. Зроблено висновок, що специфіка поширення візуальних елементів залежить від інтересів цільової аудиторії та від технічних характеристик соціальної мережі. Найпопулярнішими візуальними технологіями в соціальних мережах є фото та відео. Вони впливають на емоції користувачів, створюють атмосферу довкола основної новини та загалом підвищують загальний рейтинг медіа. За допомогою цих інструментів користувач почувається безпосереднім учасником подій. У соціальних мережах, як і в будь-якому медіа, фотографічні зображення мають бути якісними, адже від сюжетно-композиційної та технічної якості фотознімків безпосередньо залежить і кількість переглядів того чи іншого матеріалу та відвідуваність інформаційного ресурсу в цілому. Візуалізація в інформаційному повідомлені буває ефективною лише в тому разі, якщо на початковому етапі було чітко визначено її мету і завдання, проаналізовано дані стосовно цільової аудиторії та обрано правильний інструмент наочного представлення. Запорукою активного впливу на сприйняття відеоконтенту аудиторією є здатність коректно добирати відеоролики, адже вони дозволяють маніпулювати емоціями сильніше ніж фотосюжети в добірках.</p> Руслан Любомирович Тріщук, Тетяна Олександрівна Войтюк Авторське право (c) 2022 Руслан Любомирович Тріщук, Тетяна Олександрівна Войтюк http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273829 Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 +0300