Технологія і техніка друкарства http://ttdruk.vpi.kpi.ua/ <p><strong>Appeal to the Readers and Authors</strong></p> <p>Dear Readers and Authors!</p> <p>Due to the Russian attack on Ukraine and the hostilities on our territory, technical failures are possible.</p> <p>But we continue to ensure the publishing process, doing everything possible so as ensure stable operation of the site.</p> <p> </p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.</p> <p>Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».</p> <p>ISSN: 2077-7264 (Print)</p> <p>ISSN: 2414-9977 (Online)</p> <p>Рік заснування: 2003.</p> <p>Періодичність: щоквартальна.</p> <p>Мови публікацій — українська, англійська, польська.</p> <p>Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.</p> <p>Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.</p> <p><strong>Мета збірника наукових праць — </strong>розгляд сучасних теоретико-практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та суміжних галузей: технологічних процесів, інформаційних систем та медіатехнологій виготовлення друкованих і електронних видань; комп’ютеризованих поліграфічних систем галузевого машинобудування; поліграфічного медіаменеджменту та адміністрування; видавничої справи та редагування; соціальних комунікацій; образотворче мистецтво у сфері книжкової графіки та веб-дизайну.</p> <p><strong>Завдання:</strong></p> <p>Оприлюдення матеріалів наукових досліджень актуальних фундаментальних напрямів, сучасних прикладних розробок, інноваційних проектів; обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними доробками.</p> <p>У збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» друкуються оригінальні закінчені роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.</p> <p>На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники та монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:<br />— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів<br />— Технологічні процеси<br />— Машини і автоматизовані комплекси<br />— Інформаційні технології<br />— Поліграфічні матеріали<br />— Менеджмент виробництва<br />— Видавнича справа та редагування<br />— Соціальні комунікації<br />— Книгознавство<br />— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)<br />— Нормативні акти<br />— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: DOAJ; Index Copernicus; Ulrich’sweb (ProQuest); BASE; Scientific Indexing Services; WorldCat; OpenAIRE; World Catalogue of Scientific Journals; Scientific Periodicals of Ukraine (VNLU); ELAKPI; URBD ‘Ukrainika scientific’; URJ ‘Dzherelo’; Google Scholar; Inera.</p> <p>Збірник має Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.</p> <p>Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).</p> <p>До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.</p> <p>Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.</p> <p>Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (<a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515</a>), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів <a href="https://kpi.ua/">КПІ ім. Ігоря Сікорського</a> (<a href="https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181">https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181</a><strong>)</strong>.</p> <p>З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.</p> uk-UA <p>Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons CC BY для журналів відкритого доступу.</p> <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <p>1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> <p>2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> ttdruk.vpi@kpi.ua (Оксана Зоренко) y.zorenko@kpi.ua (Ярослав Зоренко) Mon, 03 Apr 2023 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Вічна і Світла Пам’ять Метру Поліграфії http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/285508 <p>Некролог про життєвий і науковий шлях відомого науковця і викладача, метра видавничо-поліграфічної справи, професора, кандидата технічних наук, дійсного члена Академії інженерних наук України, багаторічного декана ВПФ, зав. кафедри ТПВ ВПФ НТУУ «КПІ», члена спеціалізованих вчених рад ВПІ НТУУ «КПІ» та УАД, редакційних колегій багатьох фахових наукових журналів та збірників, одного із засновників і заступників головного редактора збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» Олега Федоровича Розума.</p> Науково-педагогічний колектив НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського Авторське право (c) 2023 Науково-педагогічний колектив НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/285508 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Аналіз впливу дискретного склеювання інтегральних обкладинок на процеси просторового профільного фальцювання http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/285537 <p>Об’єктом дослідження є процеси просторового профільного фальцювання розгорток інтегральних обкладинок та адгезії їх конструктивних компонентів із застосуванням методики дискретного нанесення клею на дотичні поверхні. Проведені аналітичні та експериментальні дослідження ґрунтуються на визначенні об’єктивних індикаторів розрахунку міцності клеєних розгорток інтегральних обкладинок засобами просторового профільного фальцювання.</p> <p>Основне припущення дослідження полягає в тому, що формування подвійної анізотропної структури обкладинок за допомогою пристроїв просторового профільного фальцювання, в умовах технологічного зонального притиску, сприятиме удосконаленню конструктивно-технологічних характеристик подвійних клеєних обкладинок, посиленню ресурсоощадності, необхідній та достатній зносостійкості в процесі експлуатації.</p> <p>Цього неможливо досягнути без аналізу особливостей просторового профільного фальцювання клапанів обкладинок, з попередньо нанесеними дискретними шарами клею, вимог до зусиль стискання розгорток обкладинок для їх переміщення стрічковими транспортувальними пристроями, а також міцності адгезивних палітурних матеріалів, використовуваних при створенні обкладинок.</p> <p>Досліджено вплив дискретних шарів клею на процес фальцювання розгорток інтегральних обкладинок під час приклеювання клапанів, включаючи зміни в ефективності, точності та якості завершеного виробу.</p> <p>Розраховано параметри стискання розгорток інтегральних обкладинок для забезпечення технологічного переміщення вдовж профільних фальцювальних пластин. Використовуючи отримані дані, можна визначити технологічні параметри стискання для обкладинок різних типів і матеріалів.</p> Петро Олексійович Киричок, Дмитро Олександрович Палюх Авторське право (c) 2023 Петро Олексійович Киричок, Дмитро Олександрович Палюх http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/285537 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Дослідження дефектів друку гнучких паковань http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/268295 <p>Досліджено сучасний стан технологій виготовлення гнучких паковань глибоким способом друку. Аналіз патентної інформації за останні десять років виявив сталий розвиток технологій забезпечення якості друку, нових матеріалів — фарб та плівок. Відповідно до отриманих результатів, основну кількість патентів зареєстровано в США, Японії та Китаї. Загальна кількість патентів, присвячених новим полімерним матеріалам для друку більш ніж в два рази більша за кількість патентів для фарб глибокого друку. Загалом, з отриманих даних можна зробити висновок, що дана область має багато не досліджених пунктів, а тому в ній є перспектива розвитку та простір для проведення різноманітних досліджень.</p> <p>На виникнення браку, так само, як і на якість продукції впливають три основні чинники: виробничий; технологічний; сировинний. Також на виникнення браку може впливати ще один чинник — людський.</p> <p>Як брак, що спричинений людським чинником, найчастіше зустрічається використання не тієї серії фарби, зловживання розчинниками, не проведення своєчасних змивань та очищення формних циліндрів та ракелів, не дотримання затверджених технологічних режимів (температура сушіння, тиск, швидкість, кількість нанесення клею тощо). За результатами друку гнучких паковань до видів браку, що викликаний виробничим чинником, можна віднести: недостатнє натягнення полотна, недостатнє суміщення, не досушування фарби. Як сировинний брак найчастіше зустрічається: провисання полотна, незакріплення фарби, непродруковування дрібного растру, мала інтенсивність фарби, недостатня активація матеріалу.</p> <p>За результатами загального аналізу, можна виділити найпоширеніші дефекти друку гнучких паковань: непродруковування дрібного растра, різнотон (в одному нпкладі), несуміщення елементів дизайну, крап (непроклейка ламінатів), розшарування ламінатів, недостатня активація плівки, плями та бризки, підсихання фарби (неоднорідність нанесення фарбового шару), перелипання фарбового шару, «сходинки», смуги, тонування, нпродруковування/погане продруковування елементів дизайну.</p> <p>За результатами аналізу браку при друкуванні тиражної продукції проаналізовано основні причини його виникнення та виділена першочергова. Відповідно до визначених видів дефектів запропоновано можливі шляхи усунення кожного з цих різновидів браку.</p> Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Катерина Олександрівна Чепурна, Олександра Павлівна Сфікова, Велимир Віталійович Бондарина Авторське право (c) 2023 Ольга Іларіонівна Хмілярчук, Катерина Олександрівна Чепурна, Олександра Павлівна Сфікова, Велимир Віталійович Бондарина http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/268295 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Статистична обробка експериментальних даних в поліграфічних технологіях http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273617 <p>Показано стан поліграфічної галузі у воєнний час. Проаналізовано важливість математичних знань для аналізу достовірності отриманих виробничих, експериментальних даних, їх статистичного опрацювання, побудови математичних моделей для видавничо-поліграфічної галузі тощо. Показано сутність застосування програмних документів для дослідження виробничих задач в ракурсі інноваційних інформаційних технологій. Зокрема, на прикладі застосування програмного пакету STATISTICA розглянуто можливий варіант опрацювання експериментальних, економічних, статистичних числових даних, отриманих в результаті дослідження процесів та явищ видавничо-поліграфічного виробництва, можливість графічної візуалізації засобами програмного середовища тощо. Статистична обробка експериментальних даних є важливою та передбачає вирішення ряду задач: досягнення оптимізації у виборі альтернативних рішень; покращення виробництва за рахунок відновлення зруйнованого війною чи створення за новими форматами більш сучасних ліній; запровадження нових методик дослідження, опрацювання експериментальних даних для подальшого їх аналізу та засвідчення їх достовірності при подальших обчисленнях.</p> Катерина Ігорівна Золотухіна, Ольга Іванівна Кушлик-Дивульська, Наталія Володимирівна Поліщук Авторське право (c) 2023 Катерина Ігорівна Золотухіна, Ольга Іванівна Кушлик-Дивульська, Наталія Володимирівна Поліщук http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273617 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Вплив технологічних режимів адитивного 3D друку на якість сувенірної продукції http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/277426 <p>До 3D виробів, отриманих за допомогою адитивних технологій, встановлюється ряд вимог: якість та точність відтворення, відповідність геометричним та міцнісним параметрам, а також певним експлуатаційним властивостям.</p> <p>Підвищення якості сувенірної 3D продукції пов’язана із багатьма чинниками, починаючи від налаштувань в процесі моделювання та встановлених технологічних режимів 3D друку, закінчуючи особливостями витратних матеріалів та впливом зовнішнього середовища.</p> <p>Метою роботи є визначити технологічні параметри на етапі моделювання, що мають вагомий вплив на точність геометричних розмірів 3D виробів та моделей сувенірної продукції, встановлення оптимальних режимів 3D друку залежно від геометричних параметрів сувенірних виробів, виявити закономірності впливу технологічних параметрів процесу адитивного друку на формування шорсткості поверхневого шару 3D виробів.</p> <p>Після проведених експериментів із виготовлення сувенірних 3D виробів за FDM технологією було встановлено оптимальний показник висоти шару, що складає 200 мкм. Задана висота забезпечує утворення краплі оптимальних розмірів, що забезпечує з’єднання із попереднім шаром і надійну фіксацію на поверхні. Використання меншої висоти шару, наприклад, 100 мкм, призводить до збільшення часу друкування та робить об’єкт більш крихким.</p> <p>Врахування геометричних параметрів на етапі моделювання (товщини стінки та перекриття) впливає на міцність отриманого 3D виробу. Для друку сувенірних виробів, що мають різні розміри та вимоги до подальшої експлуатації, ці параметри підлягають коригуванню. Отже, однією із головних рекомендацій є те, що для підвищення точності друку, необхідно обирати товщину перекриття та товщину стінок виробу кратну діаметру сопла. Щодо швидкості, то її бажано коригувати залежно від кількості шарів з мінімальною площею, адже за надто низької площі поверхні на декількох шарах, що йдуть один за одним, виріб не встигатиме охолоджуватись і буде в подальшому вибракуваний.</p> Марина Юріївна Володько, Тетяна Євгенівна Клименко, Надія Леонідівна Талімонова Авторське право (c) 2023 Марина Юріївна Володько, Тетяна Євгенівна Клименко, Надія Леонідівна Талімонова http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/277426 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Дослідження колірних характеристик відбитків, отриманих флексографічним способом http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/271807 <p>Широкий спектр витратних матеріалів та обладнання, високі вимоги до якості друкованої продукції, використання тріадних та сумішевих фарб при друкуванні флексографічним способом, призводять до необхідності здійснювати ретельний вхідний контроль нової сировини та проводити тестове друкування, отримувати еталонний відбиток перед запуском накладу. У зв’язку з цим, завжди актуальними завданням є дослідження кольоровітворення в системі «друкарська форма—відбиток» при використанні у технологічному процесі нових витратних матеріалів для флексографічного друку. Для проведення дослідження відібрано відбитки із реального замовлення. Як тестові фрагменти використано віддруковані профілі на різних невсотувальних задруковуваних матеріалах та зразки гнучкого паковання. Візуально та інструментально досліджено стабільність кольоровідтворення при задруковуванні гнучкого паковання та етикетки флексографічним способом. Визначено залежності оптичної густини фарб CMYK та Pantone на відбитку від використаних задруковуваних матеріалів та наявності білої підкладки. Попереднє задруковування невсотувального матеріалу білою фарбою впливає на подальші показники оптичної густини фарби на відбитку та покращує колірні характеристики. Вивчено зміну оптичної густини фарб на відбитку залежно від накладу, за допомогою візуального та інструментального контролю досліджено спотворення градаційної передачі в системі «друкарська форма—відбиток» в інтервалах відносної площі растрових елементів 70 % та 40 % для фарб CMYK.</p> Євген Володимирович Авдяков, Катерина Ігорівна Золотухіна Авторське право (c) 2023 Катерина Ігорівна Золотухіна, Євген Володимирович Авдяков http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/271807 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Український книжковий рух на Кубані (1792–1862): роль козацької чорноморської старшини http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/276505 <p>Стаття висвітлює еволюцію українського книжкового руху на Кубані від виникнення цього явища у кінці XVIII ст. до початку 60-х рр. ХІХ ст.</p> <p>Дослідження ґрунтується на важливості недопущення присвоєння московськими очільниками української духовної культурної спадщини Кубані, яка через імперську політику опинилися поза межами кордонів сучасної України. Це питання особливо актуалізувалося з початком російської воєнної агресії проти України й висуванням як традиційних, так і нових претензій на українську культурну спадщину.</p> <p>У статті обґрунтовується український характер походження книжкового руху на Кубані, зокрема в такій її частині, як Чорноморія. Досліджується роль чорноморської козацької старшини в утвердженні українських книжкових традицій та взаємовпливи становлення українського книговидання на Кубані й українського національно-культурного руху цього регіону.</p> <p>Автор доводить, що Чорноморське козацьке військо за досить короткий час перебування на правобережжі Кубані не лише освоїло ці землі але й зуміло надати український характер краю, що отримав назву Чорноморія. Зокрема, був започаткований книжковий рух, що не лише мав українські національні особливості, але й створював освітню систему, яка зрештою формувала й читацьке середовище.</p> <p>У статті розглядаються зв’язки кубанських українців з українськими діячами та українофільськими громадами з інших українських земель. Відзначається, що вихідці із козацької старшини Чорноморії відіграли провідну роль у підтримуванні культурних зв’язків з іншими українськими землями та формуванні загального українського книжкового руху. Вони взяли безпосередню участь у становленні нової української літератури і поширенні українськомовних видань у краї, що вплинуло на формування самосвідомості та історичної пам’яті українців Чорноморії.</p> <p>Книговживання українських видань на Кубані, залученість діячів українського відродження з Кубані до загальноукраїнського літературного і видавничого процесів сприяли формуванню почуття національної єдності кубанців з іншими субетнічними групами українців. І хоча подальша цензурна політика Російської імперії та СРСР поступово знищувала українську самоідентифікацію кубанців, її колишнє побутування за умови певних комунікаційних зусиль України може стати основою для українського відродження на Кубані.</p> Микола Тарасович Андрійчук Авторське право (c) 2023 Микола Тарасович Андрійчук http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/276505 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Лазерна метрологія анізотропної структури полімерних шарів матеріалів для пакувальної продукції http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/274219 <p>В роботі запропоновано використання лазерно-поляриметричного методу, який є більш інформативний в сенсі відображення оптично неоднорідних структур за рахунок використання просторово-когерентної фільтрації. Метод фільтрації полягає в тому, що просторово-частотна структура Фур’є-образів лазерних поляризаційних зображень полікристалічної складової полімерної кулі різна для його великомасштабної (з переважним лінійним двопроменеломленням) і дрібномасштабної (глибкоподібні з переважним круговим двопроменеломленням). Шляхом використання просторово-частотної фільтрації вдалося виділити або низькочастотні, або високочастотні компоненти, які шляхом зворотнього Фур’є перетворення можна перетворити на відповідні «відфільтровані» зображення різномасштабних анізотропних структур різної природи. Також наведено результати розробки нового методу Фур’є-Стокс-поляриметрії просторово-частотних спектрів лазерних поляризаційних зображень різних модельних об’єктів, що ґрунтується на використанні статистичного аналізу поляризаційних карт з визначенням статистичних моментів 1–4 порядків. Отримані результати дозволили виявити наступні діагностично чутливі параметри зміни двопроменезаломлення (анізотропії): відмінності статистичних моментів 3-го та 4-го порядків, які характеризують розподіл великомасштабної складової карти азимутів поляризації для обох типів мереж становлять від 2 до 3,5 разів, а статистичні моменти 2-го–4-го порядків поляризаційних розподілів мереж дрібномасштабної складової оптично анізотропних циліндрів становлять від 1,5 до 4 разів.</p> Михайло Петрович Горський, Христина Вікторівна Фельде, Клавдія Юріївна Зенкова, Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур, Олександр Володимирович Дуболазов, Лілія Станіславівна Слоцька, Оксана Мирославівна Яцько, Олександр Вікторович Галочкін, Мирослав Любомирович Ковальчук, Олександр Павлович Шостачук Авторське право (c) 2023 Михайло Петрович Горський, Христина Вікторівна Фельде, Клавдія Юріївна Зенкова, Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур, Олександр Володимирович Дуболазов, Лілія Станіславівна Слоцька, Оксана Мирославівна Яцько, Олександр Вікторович Галочкін, Мирослав Любомирович Ковальчук, Олександр Павлович Шостачук http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/274219 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Соціокомунікативний потенціал інформаційних продуктів українських видавців галузевих періодик http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/274735 <p>Зроблено критичний огляд видавничої продукції, яку створюють редакції галузевих медіа. Встановлено, що система редакцій галузевих періодик об’єднує не лише електронні, друковані журнали та газети, а й книжки, каталоги, плакати, сайти й інші електронні видання (зокрема, програмні продукти та маркетплейси, соціальні мережі).</p> <p>Аргументовано, що хоча друковані журнали та газети продовжують функціонувати для фахової спільноти, а вебсайти — як окреме гіпертекстове середовище для підвищення кваліфікації професіоналів, аналіз лише вищевказаних видань не є вичерпним задля розуміння специфіки функціонування суб’єктів цього ринку. Українські галузеві журнали та газети неодноразово були об’єктом наукових розвідок, проте в нинішніх кризових умовах для українського видавничого бізнесу дедалі більше уваги приділяється пошуку якомога комфортнішої форми подання інформації для аудиторії, дослідженню впливу нових технологій та змін у медіапросторі. Необхідність розглянути видання в контексті сучасності зумовлена зростанням їх ролі як суб’єкта фахової та позафахової комунікації.</p> <p>Кожен з інформаційних продуктів має власне унікальне функціональне призначення. Для більшості видань важливо слугувати джерелом доходів, привертати увагу до галузевого видання. Каталоги, соціальні мережі, виставкові газети спроможні забезпечити рекламну, іміджеву, фінансову взаємодію із суміжними аудиторіями періодичного видання. Книги, програмні продукти покликані задовольнити інтерес до певної теми чи явища, розширюючи можливості редакції з акумулювання інформації. У кризових умовах, якщо випуск електронного чи друкованого видання неможливий, інші видавничі продукти можуть стати основними для отримання доходів редакції та утримання цільової аудиторії видання.</p> Валентина Миколаївна Вареник Авторське право (c) 2023 Валентина Миколаївна Вареник http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/274735 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Травмачутливі тексти в підручниках з української мови та читання для НУШ: редакторський погляд http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273618 <p>У статті досліджено травмачутливі тексти в підручниках Нової української школи (НУШ) з української мови та читання, їх вплив на світосприйняття українських школярів, які стали свідками воєнних злочинів <sub>Р</sub>осійської <sub>Ф</sub>едерації. Мета статті полягає у виявленні травмачутливих аспектів у текстах підручників та пропонуванні методів покращення змісту навчальних видань.</p> <p>Унаслідок змін, пов’язаних із повномасштабною війною, в учнів спостерігається зниження рівня соціальної адаптивності, стресостійкості, що спричиняє потребу перегляду та доповнення підручників. Навчальні видання мають бути не лише освітнім засобом, з дотриманням усіх норм та стандартів, а й повинні позитивно впливати на психоемоційний стан дитини, допомогти пережити складні часи.</p> <p>З огляду на сучасний стан, у навчальних текстах підручників НУШ виявлено травматичний контент з таких тем, як сімейні стосунки, дружба, спілкування з однокласниками, спогади про довоєнне життя. За звичайних умов такі твори сприймалися б спокійно, проте зараз тексти не сприятимуть відновленню травмованої війною психіки учнів. Особливу увагу варто звернути на добір художніх творів, а також інформаційних текстів, в яких йдеться про зруйновані <sub>Р</sub>осійською <sub>Ф</sub>едерацією об’єкти інфраструктури.</p> <p>Запропоновано методи вдосконалення підручників для зниження травматичного ефекту на психіку учнів через введення казкотерапевтичних текстів на уроках чи під час позакласного читання. Застосовуючи казкотерапію, вдасться уникнути прямих натяків та повчань, стимулювати творчу активність школярів, донести до учнів потрібні настанови та сприяти їхньому психоемоційному відновленню.</p> Світлана Борисівна Фіялка, Тамара Григорівна Гончарук Авторське право (c) 2023 Світлана Борисівна Фіялка, Тамара Григорівна Гончарук http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/273618 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Чинники, що визначають потребу поліграфічного підприємства у виробничому технологічному обладнанні http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/278136 <p>Питання ефективності використання поліграфічного устаткування стали особливо актуальними в умовах конкуренції та загального спаду економіки. У цьому зв’язку підприємства зацікавлені в прискоренні процесу заміни застарілої і впровадженні нової техніки та технологій з метою покращення використання основних виробничих фондів і одержання прибутку.</p> <p>Метою статті є систематизація системи чинників, які формують потребу поліграфічного підприємства в основному технологічному устаткуванні.</p> <p>Визначено сукупність таких чинників, яку можна класифікувати за двома групами. До першої групи відносяться зовнішні чинники: економічна політика держави, науково-технічний прогрес, конкуренція, попит на продукцію, що виробляється за допомогою основного технологічного устаткування, і до другої групи відносяться внутрішні чинники: заміна фізично і морально застарілого устаткування, технічне переоснащення виробництва, розширення або переорієнтація виробництва на нові види продукції.</p> <p>В умовах спаду економіки зростає необхідність поліграфічного підприємства працювати під конкретного замовника, до основних вимог якого відносяться ціна, якість, короткі терміни виготовлення замовлення.</p> <p>Таким вимогам можуть задовольнити лише сучасні види обладнання, як правило, з використанням цифрових технологій. Цифровий друк полегшує процес комунікації, дозволяє: створити прямий контакт між замовником та виробником за допомогою мережі, зменшити наклади без зниження ефективності використання основного технологічного обладнання, збільшити асортимент продукції, скоротити цикл виробництва, оперативне виробництво (скорочення складських запасів, розповсюдження через мережу, виробництво на місцях), прямий маркетинг.</p> <p>Також пропонується методика розрахунку потреби в устаткуванні для новостворюваних і підприємств, що реконструюються.</p> Василь Олександрович Кохановський, Оксана Володимирівна Зоренко, Розалія Анатоліївна Хохлова Авторське право (c) 2023 Василь Олександрович Кохановський, Оксана Володимирівна Зоренко, Розалія Анатоліївна Хохлова http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/278136 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300 Проєктування механізму натискної плити плоского висікального преса http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/54015 <p>Наукове дослідження присвячене проєктуванню принципово нового високопродуктивного привода натискної плити. Привод є невід’ємною важливою складовою поліграфічної машини, що відіграє важливу роль в якості виготовлення майбутньої поліграфічної продукції. Особливо це стосується пакувальної галузі — виробів з картону.</p> <p>Класичні приводні шарнірні важільні механізми натискної плити мають ряд недоліків: створюють надлишкові вібраційні навантаження, контактні елементи прискорено виходять з ладу та мають громіздкі конструкції загалом. Тому метою роботи є розробка нового пневматичного привода реверсивної дії натискної плити плоского штанцювального для виготовлення картонних розгорток.</p> <p>Завданням наукової роботи є детальний аналіз відомих класичних циклових приводів натискної плити та проєктування на їх основі принципово нового пневматичного механізму для висікання картонних паковань. Удосконалення та модернізація приводного механізму натискної плити для висікання розгорток реалізується за рахунок використання чотирьох опорних пневмоциліндрів.</p> <p>Проведені аналітичні розрахунки дають загальну характеристику технологічного процесу висікання картонних розгорток з використанням пневматичного привода. Підібрані силові показники пневмоциліндрів привода натискної плити дозволяють нам стверджувати про доцільність їх використання. Основними технічними показники вдосконаленої технології є: робочі об’єми пневматичних циліндрів, діаметри трубопроводів, розрахункові площі поршня та штока пневматичного циліндра. Перевірка працездатності пневматичного привода натискної плити здійснюється за рахунок критеріїв інерційності та швидкісних характеристик поршня.</p> <p>Рекомендовано використовувати пневматичні циліндри з відносно його найменшим робочим тиском і більшою площею поршня, так як вибрані дані позитивно впливатимуть на підготовчий часовий період. Крім того можна стверджувати, що пневматичний приводний механізм натискної плити буде високопродуктивним і може суттєво здешевити конструкцію.</p> Андрій Іванович Іванко, Ілля Олександрович Колінько Авторське право (c) 2023 Андрій Іванович Іванко, Ілля Олександрович Колінько http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/54015 Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0300