Технологія і техніка друкарства http://ttdruk.vpi.kpi.ua/ <p><strong>Appeal to the Readers and Authors</strong></p> <p>Dear Readers and Authors!</p> <p>Due to the Russian attack on Ukraine and the hostilities on our territory, technical failures are possible.</p> <p>But we continue to ensure the publishing process, doing everything possible so as ensure stable operation of the site.</p> <p><strong>NATO CLOSE THE SKY!</strong></p> <p><strong>Save UKRAINE!</strong></p> <p><strong>SAVE THE WORLD!</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.</p> <p>Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».</p> <p>ISSN: 2077-7264 (Print)</p> <p>ISSN: 2414-9977 (Online)</p> <p>Рік заснування: 2003.</p> <p>Періодичність: щоквартальна.</p> <p>Мови публікацій — українська, англійська, польська.</p> <p>Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.</p> <p>Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.</p> <p><strong>Мета збірника наукових праць — </strong>розгляд сучасних теоретико-практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та суміжних галузей: технологічних процесів, інформаційних систем та медіатехнологій виготовлення друкованих і електронних видань; комп’ютеризованих поліграфічних систем галузевого машинобудування; поліграфічного медіаменеджменту та адміністрування; видавничої справи та редагування; соціальних комунікацій; образотворче мистецтво у сфері книжкової графіки та веб-дизайну.</p> <p><strong>Завдання:</strong></p> <p>Оприлюдення матеріалів наукових досліджень актуальних фундаментальних напрямів, сучасних прикладних розробок, інноваційних проектів; обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними доробками.</p> <p>У збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» друкуються оригінальні закінчені роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.</p> <p>На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники та монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:<br />— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів<br />— Технологічні процеси<br />— Машини і автоматизовані комплекси<br />— Інформаційні технології<br />— Поліграфічні матеріали<br />— Менеджмент виробництва<br />— Видавнича справа та редагування<br />— Соціальні комунікації<br />— Книгознавство<br />— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)<br />— Нормативні акти<br />— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: DOAJ; Index Copernicus; Ulrich’sweb (ProQuest); BASE; Scientific Indexing Services; WorldCat; OpenAIRE; World Catalogue of Scientific Journals; Scientific Periodicals of Ukraine (VNLU); ELAKPI; URBD ‘Ukrainika scientific’; URJ ‘Dzherelo’; Google Scholar; Inera.</p> <p>Збірник має Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.</p> <p>Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).</p> <p>До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.</p> <p>Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.</p> <p>Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (<a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515</a>), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів <a href="https://kpi.ua/">КПІ ім. Ігоря Сікорського</a> (<a href="https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181">https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181</a><strong>)</strong>.</p> <p>З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.</p> Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» / National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’ uk-UA Технологія і техніка друкарства 2077-7264 <p>Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons CC BY для журналів відкритого доступу.</p> <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <p>1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> <p>2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> Теоретичні розрахунки опорної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52777 <p>В статті отримана аналітична залежність відносної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу синусоїдального типу з відсутністю перетину регулярних нерівностей.</p> Оксана Іванівна Лотоцька Авторське право (c) 2011 Oksana Lototska https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 66 72 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52777 Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами шляхом аналізу їх власних коливань http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52794 <p>Встановлено співвідношення, які зв’язують між собою геометричні параметри системи з її пружними та в’язкими властивостями, масою вимірювального датчика (приладу), у котрому виникають власні коливання певної інтенсивності за тих чи інших початкових та граничних умов.</p> В'ячеслав Сергійович Ловейкін Ю. В. Човнюк Л. А. Дяченко Авторське право (c) 2011 Viacheslav Loveikin, Yu. Chovniuk, L. Diachenko https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 73 82 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52794 Аналіз та рекомендації по вибору кулачкових механізмів приводу тамподрукарських машин, зблокованих з розвантажуючими пристроями http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52795 <p>Аналіз кулачкових механізмів приводу тамподрукарських машин, зблокованих з розвантажувальними пристроями, показує, що технологічні процеси друкування або обробки готових виробів на тамподрукарських машинах визначили необхідність розробки і розрахунку механізмів, що мають нові якісні характеристики.</p> Олександр Олександрович Палюх Авторське право (c) 2011 Oleksandr Paliukh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 83 87 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52795 Класифікація пристроїв для оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52852 <p>В статті представлена класифікація пристроїв для окремої обробки деталей в залежності від приводу руху деформуючого інструменту геометрії деталі та системи створення зусилля деформування.</p> Петро Олексійович Киричок І. В. Попов Авторське право (c) 2011 Petro Kyrychok, I. Popov https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 181 185 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52852 Огляд стану книговидання та книгорозповсюдження за часів незалежної України http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52850 <p>Згідно з отриманими статичними даними проаналізовано тенденційні зміни книговидання в Україні за 20 років її незалежності.</p> Катерина Козій Авторське право (c) 2011 Kateryna Kozii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 178 180 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52850 Класифікація методів поліграфічного опорядження та обробки пластику http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52609 <p>У статті на основі аналітичного огляду методів друкування, обробки і формування пластикових виробів розроблена узагальнена класифікація методів поліграфічної обробки і обробки пластиків, які використовуються під час створення пластикових пакувань. Класифікація суміщає всі методи поліграфічної обробки пластика, як технології друкування, так і обробки, а також методи формування пластикових пакувань. Така класифікація може застосовуватися як основа для варіантного проектування пластикових виробів, зокрема, пластикових пакувань.</p> Тетяна Юріївна Киричок Анна Миколаївна Мережинська О. В. Богіш Авторське право (c) 2011 Tetiana Kyrychok, Anna Merezhynska, O. Bohish https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 4 12 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52609 Исследование и разработка процедуры компенсации формы растровой точки при флексографской печати http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52756 <p>У роботі досліджено проблему спотворення тоно- та кольоропередачі на відбитку за рахунок збільшення довжини друкуючих елементів на флексографічному кліше в напрямку друку. На основі висновків, зроблених за результатами досліджень, запропонована методика розрахунку параметрів компенсації подовження друкуючих елементів на еластичній формі флексографічного друку.</p> Володимир Пилипович Ткаченко А. В. Попов Ю. О. Ястреб Авторське право (c) 2011 Volodymyr Tkachenko, A. Popov, Yu. Yastreb https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 13 20 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52756 Сучасний стан технологій друкування в Україні http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52761 <p>Проаналізовано сучасний стан технологій друкування в Україні, визначено ступінь розподілу друкарень по регіонах України і способах друку, які в них використовуються. Систематизовано інсталяції друкарського устаткування.</p> Катерина Ігорівна Савченко Оксана Володимирівна Зоренко Тетяна Володимирівна Розум Олена Михайлівна Величко Авторське право (c) 2011 Kateryna Savchenko, Oksana Zorenko, Tetiana Rozum, Olena Velychko https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 21 27 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52761 Процеси відходоутворення в тарно-пакувальних матеріалах та механізми їх реалізації http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52769 <p>У статті розглянуто процеси відходоутворення в тарно-пакувальних матеріалах і механізми їх реалізації.</p> Андрій Сергійович Морозов Авторське право (c) 2011 Andrii Morozov https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 28 34 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52769 Трафаретний друк як технологія виготовлення тактильних книг http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52772 <p>Здійснено аналіз технологічних схем виготовлення тактильних книг для незрячих.</p> М. Т. Мотика Авторське право (c) 2011 M. Motyka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 39 46 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52772 Розробка алгоритму автоматизованого контролю кольоровідтворення для офсетного способу друку http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52773 <p>У статті запропоновано алгоритм автоматизації контролю якості кольоропередачі, що базується на автоматизації процесу вимірювання і аналізу колірних параметрів відбитка — Lab координат контрольних шкал.</p> Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур Авторське право (c) 2011 Viktoriia Morfliuk-Shchur https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 47 51 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52773 Вибір оптимального варіанту виготовлення нековзьких серветок-підкладок http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52774 <p>Досліджено ефективність нековзьких властивостей серветок-підкладок, що використовуються у транспорті, при різних варіантах їх виготовлення. Обрано вид паперу, визначено оптимальні значення товщини і площі покриття серветок вініловим лаком, що забезпечують максимальне тертя з матеріалами посуду.</p> Катерина Андріївна Рябцева Євген Олександрович Полєв Леонід Григорович Вуєць Авторське право (c) 2011 Kateryna Riabtseva, Yevhen Poliev, Leonid Vuiets https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 52 57 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52774 Метод оцифровки объемных документов с помощью цифрового фотоаппарата с последующим улучшением изображений http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52776 <p>Розглянуто задачу швидкого введення об’ємних видань за допомогою цифрової камери. Запропоновано метод подальшого покращення зображень для компенсації геометричних викривлень та шумів.</p> Нонна Евгеньевна Кулишова Е. О. Зингерман Авторське право (c) 2011 Nonna Kulishova, E. Zingerman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 58 65 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52776 Тенденції у розвитку плівкових матеріалів, що біорозкладаються, для задруковування і виготовлення паковань http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52796 <p>Проаналізовано плівкові матеріали, що біорозкладаються, для задруковування і виготовлення гнучкого паковання.</p> Розалія Анатоліївна Хохлова Кароліна Олександрівна Мокрецова Авторське право (c) 2011 Rozaliia Khokhlova, Karolina Mokretsova https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 88 93 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52796 Багатофакторний вибір альтернатив композиційного оформлення книжкового видання http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52837 <p>В результаті оптимізованої моделі ієрархії факторів композиційного оформлення книжкового видання здійснено постановку і вирішення задачі багатофакторного вибору альтернатив. Розрахована багатофакторна оцінка корисності кожної з альтернатив за методом ієрархій.</p> Н. Є. Сеньківська Ірина Всеволодівна Піх Всеволод Миколайович Сеньківський Авторське право (c) 2011 N. Senkivska, Iryna Pikh, Vsevolod Senkivskyi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 146 152 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52837 Дизайн — мистецтво художника і розрахунок аналітика http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52839 <p>Дизайн — мистецтво, орієнтоване на досягнення найбільш повної відповідності образів і об’єктів, створених художником, можливостям і потребам людини, як утилітарним, так і естетичним. Співвідношення емоцій і знань, трансформація новітніх ідей в мистецтво дизайну визначають сьогодні вектор руху суспільства, висуваючи нові вимоги до соціальної дійсності.</p> О. С. Лопухова Авторське право (c) 2011 O. Lopukhova https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 153 158 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52839 Ілюстрування та оформлення видань казки «Білосніжка та семеро гномів» http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52847 <p>Стаття присвячена проблемі актуальності та технічної досконалості оформлень видань казки «Білосніжка та семеро гномів». Проведений аналіз вже існуючих видань цієї казки і висунуті пропозиції по їх покращенню.</p> М. В. Заблодський Авторське право (c) 2011 M. Zablodskyi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 169 177 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52847 Досвід та сучасний стан мережевих книгарень провідних країн світу та України http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52800 <p>Мережі книжкових магазинів — явище нове, але при цьому вони достатньо динамічно розвиваються. У статті систематизовано дані, отримані в ході дослідження історії і сучасного стану книжкового ринку провідних країн світу.</p> Жанна Миколаївна Ковба А. О. Луценко Авторське право (c) 2011 Zhanna Kovba, A. Lutsenko https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 94 100 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52800 Дослідження ефективності нововведень в додрукарських процесах http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52803 <p>Досліджено вплив впровадження прогресивних технологій в додрукарських процесах поліграфічного виробництва на економічні показники діяльності підприємств.</p> Юрій Олександрович Барнич К. З. Лопушанська Авторське право (c) 2011 Yurii Barnych, K. Lopushanska https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 101 107 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52803 Інтеграція комунікаційної та інформаційної діяльності суб’єктів книжкового ринку України http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52806 <p>Досліджується сутність інформаційної діяльності суб’єктів книжкового ринку України, їх взаємодія та інтеграція з метою організації злагодженої системи книговидання та книгорозповсюдження на вітчизняних теренах. Надані пропозиції щодо вдосконалення існуючих взаємовідносин між суб’єктами книжкового ринку України та створення нової, сучасної інтегрованої системи розповсюдження друкованої продукції.</p> І. О. Дерев'янко Авторське право (c) 2011 I. Derevianko https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 108 114 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52806 Перспективи реалізації електронних видань на українському ринку http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52808 <p>В статті розглянуто перспективи реалізації електронних видань на українському ринку на основі аналізу макро- та мікросередови ща українського електронного книжкового магазину «Bookland.net.ua». Оцінка факторів, аналіз можливостей і загроз здійснюється за методикою SWOT-аналізу.</p> В. О. Польова Я. Є. Сошинська Авторське право (c) 2011 V. Polova, Ya. Soshynska https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 115 122 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52808 Формування фінансової стратегії поліграфічних підприємств в сучасних умовах господарювання http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52821 <p>В статті розглянуто суть фінансової стратегії підприємств. Досліджено основні етапи її формування і реалізації. Вивчено основні етапи формування і реалізації фінансової стратегії.</p> Ю. В. Погребицька Зоя Валентинівна Григорова Авторське право (c) 2011 Yu. Pohrebytska, Zoia Hryhorova https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 123 129 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52821 Використання виробничої потужності на поліграфічних підприємствах http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52826 <p>Виявлені основні аспекти виробничої потужності та її значення для розвитку підприємства. На основі групи поліграфічних підприємств було здійснено аналіз виробничої потужності, встановлено ступінь її використання за допомогою ряду показників та знаходження основних шляхів покращення.</p> Ліна Петрівна Шендерівська О. Ю. Аладьєва Авторське право (c) 2011 Lina Shenderivska, O. Aladieva https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 130 137 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52826 Аналіз польського досвіду проектування та будівництва духовних освітніх закладів http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52855 <p>В статті розглянуто oсобливості архітектурно-планувальної організації католицьких духовно-освітніх центрів в Польщі, проаналізовано духовно-ідеологічні фактори, що найбільше вплинули на планування та стилістику таких закладів як невід’ємної ланки духовно-богословської освіти Ватикану.</p> Р. З. Стоцько Авторське право (c) 2011 R. Stotsko https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-06-30 2011-06-30 2(32) 186 191 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52855