Технологія і техніка друкарства http://ttdruk.vpi.kpi.ua/ <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.</p> <p>Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».</p> <p>Рік заснування: 2003. Періодичність: щоквартальна.</p> <p>Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.</p> <p>Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.</p> <p>ISSN: 2077-7264 (Print)</p> <p>ISSN: 2414-9977 (Online)</p> <p>Збірник має Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.</p> <p>Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).</p> <p>До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.</p> <p>Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.</p> <p>Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (<a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515</a>), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів <a href="https://kpi.ua/">КПІ ім. Ігоря Сікорського</a> (<a href="https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181">https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181</a><strong>)</strong>.</p> <p>З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.</p> Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» / National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’ uk-UA Технологія і техніка друкарства 2077-7264 <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Ліцензія Creative Commons" /></a><br />Цей твір ліцензовано за <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна</a>. Дослідження впливу технологічних та експлуатаційних властивостей гофрованого картону на процес друку на флексографічних аркушевих машинах http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/218077 <p>Представлено перелік технічних та експлуатаційних властивостей гофрованого картону. У дослідженні розглядаються функціональні показники першої групи, що стосуються, насамперед, вимог до жорсткості паковання. Крім того, проводиться систематизація факторів, що впливають на функціональні характеристики та параметри друкарського апарату за типовими явищами, що відбуваються в процесі друку.</p> <p>Аналізуючи фактори та властивості, що впливають на якість друку, було встановлено, що техніко-експлуатаційні властивості гофрованого картону є одними з найважливіших характеристик. Вплив конструкції гофрованого картону та форми гофрів обумовлює вибір оптимальних значень технологічного процесу та якості його проходження.</p> <p>Проведений аналіз дозволяє більш точно передбачити навантаження, що виникають у друкарському апараті флексографічних аркушевих машин при друці на гофрованому картоні.</p> Петро Олексійович Киричок Олександр Павлович Шостачук Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 43 51 10.20535/2077-7264.3(69).2020.218077 Print Quality Control Using Statistical Methods http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/217390 <p>Розглянуто можливість використання статистичних методів для забезпечення виробництва продукції, яка відповідає вимогам споживачів з найменшими витратами.</p> <p>Виконано аналіз різних досліджень, що дозволило виявити споживчі вимоги до кінцевої продукції. Описано принципи та практичні методи Загального менеджменту якості TQM. Відмічено, що суворий контроль, який покликаний забезпечити максимальну для друкованого виробництва якість, не обмежений одним калібрувальним тестовим тиражом — результати друку необхідно перевіряти постійно.</p> <p>Встановлено, що у стандарті ISО 12647-2:2004 відсутні: оптимальні значення густини для трьох типів паперу; значення CIELАB для балансу по сірому; параметри паперу конкретних виробників; параметри кольорів конкретних виробників; параметри пластин конкретних виробників; специфічні добавки та інші допоміжні матеріали для друку. Стандарт визначає вимірювані результати, на які потрібно вийти, але не дає методики та рекомендацій з їх досягнення.</p> <p>Запропоновано можливість застосування методу побудови контрольної карти для виявлення причин відхилення показників оптичної густини для тріади фарб в офсетному друці. З’ясовано, що найбільш важливими вимогами споживачів є розрізнення дрібних деталей зображення, тексту, чіткість друку, відсутність плям і сторонніх елементів на зображенні, естетичність. Розроблені в роботі підходи дозволяють визначити найбільш слабке місце в системі папір (картон)—друкарська фарба і оцінити рівень якості.</p> Микола Анатолійович Зенкін Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 52 58 10.20535/2077-7264.3(69).2020.217390 Виявлення впливу параметрів та режимів експорту на якість відеоінформації http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/216905 <p>В роботі наведено результати дослідження залежності якості вихідного рекламного ролика від режимів та параметрів експорту. Було виконано аналіз технологій створення промороликів та особливостей їх стиснення та збереження, вивчено існуючі метрики оцінки якості відеоінформації. Запропоновано методику дослідження впливу параметрів експорту на суб’єктивну та об’єктивну оцінку якості відео, створено тестові фрагменти та проведено їх суб’єктивне й об’єктивне оцінювання, після чого здійснено статистичну обробку отриманих результатів та визначено вплив кожного параметра на якість відтворення фінального зразка.</p> Іванна Віталіївна Марчук Катерина Ігорівна Золотухіна Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 59 70 10.20535/2077-7264.3(69).2020.216905 Дослідження технологій підготовки контенту для електронних та мультимедійних видань http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/218752 <p>У представленій роботі розглядаються сучасні технології підготовки контенту для вебресурсів та відеороликів, а також розглянуто перспективні напрями розвитку технологій створення електронних мультимедійних видань на прикладі веб-сайтів та відеоконтенту із анімаційними ефектами.</p> <p>Розглядаються сучасні методи оцінювання рівня підготовки контенту для електронних видань, що побудовані на застосуванні спеціальних метрик для визначення доцільності застосування різноманітного контенту для веб-сайтів. Наводяться приклади типових засобів тестування веб-сайтів за різними рівнями функціональності та якості. Аналізуються процес підготовки контенту для мультимедійного видання на прикладі процесу виготовлення проморолику та застосування різних видів анімаційних ефектів.</p> <p>Наведено результати аналізу патентної інформації із ретроспективою 11 років за період 2009‒2020 рр., який виявив значну динаміку розвитку технологій, методів і засобів підготовки контенту для електронних та мультимедійних видань. Основне зростання популярності досліджуваних технологій спостерігається з 2017 року, що підтверджується динамікою патентування та великою кількістю виданих патентів в США, Китаї, Японії та інших країнах. Перспективними напрямами патентування виявилися процеси створення контенту, методи контент-маркетингу та SEO-оптимізації, засоби розроблення та тестування веб-сайтів, методи вдосконалення структури веб-сайту, технології комп’ютерної анімації та методи створення анімаційних ефектів для мультимедійних видань.</p> <p>На основі визначених тенденцій розвитку технологій підготовки контенту для електронних та мультимедійних видань було розроблено алгоритм методики вибору раціональних параметрів підготовки контенту для вебресурсів, а також наведено загальні рекомендації щодо підвищення якості процесу підготовки контенту для вебресурсів.</p> Ярослав Володимирович Зоренко Віталій Олександрович Воробей Богдан Миколайович Канєвський Володимир Ігорович Мазурчак Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 71 86 10.20535/2077-7264.3(69).2020.218752 Вплив технологічних параметрів на властивості друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/226568 <p>Визначення якості відтворення отриманих методом прямого лазерного гравіювання (DLE — Direct Laser Engraving) штрихів форми інтагліодруку та її залежності від запроектованих параметрів профілю є актуальним завданням, що дозволить удосконалити режими оброблення форм DLE та розширить її використання у виробництві захищеної поліграфічної продукції.</p> <p>Дослідження методом оптичної металографії шліфів гравійованих штрихів тридцяти видів, що відрізнялися запроектованим профілем (глибиною (20‒100 мкм), шириною (30‒100 мкм), кутом нахилу стінок штриха (60<sup>0</sup>‒90<sup>0</sup>)) та потужністю гравіювання, утворених методом DLE на латунній пластині, показало, що всі гравійовані штрихи зразка мають суттєві відхилення від заданого геометричного профіля і зазвичай є несиметричними.</p> <p>Оскільки стан поверхні штрихів є ще одним додатковим фактором забезпечення зносостійкості форм DLE + PVD, то для урахування цього параметру було розроблено принципи бального оцінювання поверхні штрихів на основі порівняння зі зразком за 5-бальною шкалою</p> <p>В експериментальних дослідженнях встановлено, що, незважаючи на суттєві відмінності профіля, що був отриманий гравіюванням, і запроектованого, з погляду можливої тактильності відбитків (найсуттєвішого параметру інтагліодруку), переважна більшість режимів виготовлення і профілів забезпечує достатньо високу відповідність ширини штриха (80‒130 %) запроектованому. Глибина штриха змінюється суттєвіше — від 60 % від запроектованого до майже 200 %. Через суттєве відхилення профілю від запроектованого площа перетину штрихів перебуває в межах 40‒90 % від запроектованого. Найкращі геометричні параметри мають прямокутні штрихи невеликого розміру. З погляду відтворення геометричної форми штрихів кращі параметри мають трапецієподібні профілі. З погляду якості поверхні штрихів — прямокутні профілі.</p> <p>Зниження потужності випромінювання дозволяє як забезпечити кращу якість відтворення геометричних параметрів штриха, так і забезпечити кращу якість поверхні штриха. Останнє є особливо важливим фактором забезпечення належного рівня адгезії захисного покриття до латунної основи, тобто в подальшому — вищої тиражостійкості. Таким чином, стан поверхні штрихів є ще одним додатковим фактором забезпечення зносостійкості форм DLE + PVD.</p> Тетяна Юріївна Киричок Володимир Анатолійович Баглай Андрій Анатолійович Безпалий Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 4 15 10.20535/2077-7264.3(69).2020.226568 Дослідження впливу технологічних режимів друкування на якість офсетних відбитків http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/208871 <p>Світовий та зокрема український ринки диктують поступовий розвиток промисловості в напрямі створення товарів у якісному та надійному пакованні, тому сучасне ефективне та привабливе паковання трансформувалось в активний ринковий інструмент. Офсетний друк як домінуюча світова технологія репродукування через низьку вартість та високу якість готових видань найчастіше використовується і у виробництві пакувальної продукції. Постійні вдосконалення техніки та технології офсетного друку, поява нових витратних матеріалів вимагають посилення контролю на всіх стадіях виробничого процесу.</p> <p>В роботі проведено експериментальні дослідження впливу зміни технологічних режимів друкування різними фарбами на якість тоновідтворення відбитків шляхом встановлення їх репродукційно-графічних показників. В результаті проведеного аналізу побудованих графічних залежностей зміни градаційної передачі фарб досліджуваних взірців і кольоропроби встановлено оптимальну швидкість друкування паковань офсетним способом.</p> Світлана Федорівна Гавенко Володимир Владиславович Бернацек Марта Тарасівна Лабецька Авторське право (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 16 24 10.20535/2077-7264.3(69).2020.208871 Узагальнена логічна схема моделювання процесів технологічного забезпечення контурної стабільності при виготовленні інтегральних обкладинок http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/217471 <p>Встановлено, що одним з найбільш важливих показників інтегральної обкладинки з широкими клапанами є контурна стабільність, яка характеризується відхиленням зовнішніх контурів від прямокутної побудови. Цей параметр формується під час проходження заготовки обкладинки через механізм координувально-транспортувального блоку лінії для виготовлення інтегральних обкладинок. Зазначений показник залежить як від витратних матеріалів (папір, картон-хромерзац, клей, термоклей), так і від тиражу, а також від геометричних і фізико-механічних параметрів деталей координувально-транспортувального блоку, які контактують з обкладинкою.</p> <p>Розроблено узагальнену логічну схему в параметричному вигляді моделювання процесів технологічного забезпечення контурної стабільності обкладинок та якості й експлуатаційних властивостей деталей координувально-транспортувального блоку лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широкими клапанами. Така схема дозволяє встановити взаємозв’язок між режимами комплексної технології оздоблювально-зміцнювальної обробки, геометричними і фізико-механічними параметрами поверхні циліндричних деталей координувально-транспортувального блоку лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широкими клапанами, визначити їх вплив на експлуатаційні характеристики поліграфічного обладнання та якість готової продукції.</p> <p>Підвищення показників якості обкладинок характеризується істотним зменшенням відсотку їх відбракування залежно від накладу після застосування комплексного технологічного процесу оздоблювально-зміцнювальної обробки.</p> <p>Застосування узагальненої логічної схеми моделювання процесів технологічного забезпечення контурної стабільності обкладинок та експлуатаційних властивостей циліндричних деталей координувально-транспортувального блоку лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широкими клапанами є доцільним при комплексній обробці як деталей лінії з виготовлення обкладинок, так для циліндричних рухомих деталей іншого поліграфічного обладнання (машин для флексографічного друку та ін.).</p> Руслан Любомирович Тріщук Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 25 33 10.20535/2077-7264.3(69).2020.217471 Сучасні тенденції розвитку глибокого друку http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/224199 <p>У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку глибокого друку на основі аналізу патентних джерел та науково-технічної літератури стосовно технологій виготовлення друкарських форм, друкарського обладнання, витратних матеріалів та сфер застосування у різних географічних регіонах.</p> Ольга Борисівна Стефанишена Оксана Володимирівна Зоренко Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 34 42 10.20535/2077-7264.3(69).2020.224199 Композиція книги у видавничій комунікації http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/214231 <p>Розглядаються роль й місце композиції у видавничій комунікації, основні форми структуризаціїї авторських оригіналів. Аналізуються особливості архітектоніки видання залежно від функціонального призначення та читацької адреси книги. Викладаються принципові засади організації фактичного матеріалу на рівні композиційної структуризації видавничих оригінал-макетів. Пропонується формула визначення інформаційної місткості тексту як основи оцінки релевантності контенту, його відповідності редакторським вимогам щодо якості фактичного матеріалу в частині його доцільності та повноти. Розкриваються фахова сутність композиції видання та її відмінності від композиції авторських оригіналів. Подано типологічні характеристики апарату книги як важливої складової композиції та видавничої комунікації.</p> Юрій Семенович Ганжуров Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 87 98 10.20535/2077-7264.3(69).2020.214231 Соціальні медіа для просування дитячих навчальних радіопередач (на прикладі соціальної мережі Instagram) http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/217273 <p>Досліджено соціальні медіа як явище інформаційної ери та дитячі навчальні радіопередачі як необхідне освітнє джерело в часи дистанційного навчання. Удосконалено визначення поняття «соціальні медіа». Розглянуто основні класифікації навчальних радіопередач для дітей за віковими категоріями та виділено їх недоліки, зокрема занадто широке розмежування груп за віком. Акцентовано увагу на тому, що населення недостатньо обізнане щодо жанру та потенціалу інтегрованих навчальних радіопередач, а також наголошено на безініціативності редакційних колективів радіостанцій щодо вдосконалення їхніх медіапроєктів. Проаналізовано навчальні дитячі радіопередачі на медіаринку України, серед яких «Веселий трамвай», «Барвисті сторінки», «В гостях у Веселої Нотки», «Грайлик-Читайлик», «Клуб любителів казок», «В гостях у царя Прокаріота», «Твій світ» тощо. Запропоновано алгоритм просування таких радіопередач через соціальну мережу Instagram. Алгоритм охоплює сім кроків, спрямованих на створення якісної візуальної інформації та текстового наповнення для проєкту.</p> Світлана Борисівна Фіялка Інна Валеріївна Вашуленко Олена Олегівна Галілейська Авторське право (c) 2020 Технологія і техніка друкарства http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-11-10 2020-11-10 3(69) 99 109 10.20535/2077-7264.3(69).2020.217273