Технологія і техніка друкарства http://ttdruk.vpi.kpi.ua/ <p><strong>Appeal to the Readers and Authors</strong></p> <p>Dear Readers and Authors!</p> <p>Due to the Russian attack on Ukraine and the hostilities on our territory, technical failures are possible.</p> <p>But we continue to ensure the publishing process, doing everything possible so as ensure stable operation of the site.</p> <p> </p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.</p> <p>Засновник і видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».</p> <p>ISSN: 2077-7264 (Print)</p> <p>ISSN: 2414-9977 (Online)</p> <p>Рік заснування: 2003.</p> <p>Періодичність: щоквартальна.</p> <p>Мови публікацій — українська, англійська, польська.</p> <p>Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.</p> <p>Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.</p> <p><strong>Мета збірника наукових праць — </strong>розгляд сучасних теоретико-практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та суміжних галузей: технологічних процесів, інформаційних систем та медіатехнологій виготовлення друкованих і електронних видань; комп’ютеризованих поліграфічних систем галузевого машинобудування; поліграфічного медіаменеджменту та адміністрування; видавничої справи та редагування; соціальних комунікацій; образотворче мистецтво у сфері книжкової графіки та веб-дизайну.</p> <p><strong>Завдання:</strong></p> <p>Оприлюдення матеріалів наукових досліджень актуальних фундаментальних напрямів, сучасних прикладних розробок, інноваційних проектів; обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними доробками.</p> <p>У збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» друкуються оригінальні закінчені роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.</p> <p>На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники та монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.</p> <p>Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:<br />— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів<br />— Технологічні процеси<br />— Машини і автоматизовані комплекси<br />— Інформаційні технології<br />— Поліграфічні матеріали<br />— Менеджмент виробництва<br />— Видавнича справа та редагування<br />— Соціальні комунікації<br />— Книгознавство<br />— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)<br />— Нормативні акти<br />— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).</p> <p>Відповідно до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21.12.2023 р. № 1794 збірнику присвоєно ідентифікатор медіа R30-02400.</p> <p>Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).</p> <p>До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.</p> <p>Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.</p> <p>Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (<a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=%D0%9672515</a>), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів <a href="https://kpi.ua/">КПІ ім. Ігоря Сікорського</a> (<a href="https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181">https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181</a><strong>)</strong>.</p> <p>З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.</p> Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» / National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’ uk-UA Технологія і техніка друкарства 2077-7264 <p>Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons CC BY для журналів відкритого доступу.</p> <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <p>1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> <p>2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> Досвід українських редакцій в адаптуванні медіа до кризи http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/301151 <p>Проаналізовано діяльність різних кластерів українських медіа в контексті їх адаптації до кризових умов воєнного часу. Виокремлено такі складники діяльності медіа як дистанційна робота, залучення коштів читачів, орієнтація на новинні матеріали. Вказані засоби можуть сприяти адаптації галузевих медіа до кризових умов, реалізовувати нові інформаційні запити авдиторії.</p> <p>Осмислення досвіду редакцій медіа воєнного часу є важливим з точки зору фіксування змін, які раніше відбулися в українських медіа. Попри те, що українські науковці неодноразово зверталися до теми діяльності медіа у кризових умовах, осмислення досвіду українських медіабрендів є нагальним з точки зору адаптування медіа до несприятливих умов для функціонування медіа.</p> <p>Проаналізовано діяльність різних кластерів українських медіа в контексті адаптації до кризових умов воєнного часу. Виокремлено такі складники діяльності медіа як дистанційна робота, залучення коштів читачів, орієнтація на новинні матеріали. Вказані засоби можуть сприяти адаптації галузевих медіа до кризових умов, реалізовувати нові інформаційні запити авдиторії.</p> <p>Виокремлено зростання ролі передплати й благодійних внесків як джерел доходів для редакцій як провідну тенденцію на фоні зниження рекламної активності медіа. Редакції медіа з великими показниками охоплення прагнуть залучити читачів до фінансування видання через механізми передплати доступу або створення преференцій, редакції локальних видань залучають благодійну допомогу.</p> <p>Встановлено, що медіа змінюють тематику відповідно до обставин, в яких перебуває їх авдиторія: зміни соціального статусу, місцеперебування читачів видання мотивують редакції локальних медіа зважати на нові обставини при публікації контенту. Ключовими для видань залишаються теми функціонування органів державної влади та перебігу подій на фронті, але актуалізовано в медіапросторі і питання збереження національної пам’яті про події, формування української ідентичності, збереження здоров’я та життя читачів. У багатьох медіа відбувається розширення тематики за рахунок детальнішого висвітлення питань залучення громадян до оборони України. У статтях жіночих медіа нові публікації присвячені благодійним ініціативам, діяльності українських діячів. Ключовими викликами для медіа залишаються конкуренція за увагу читача у полі соціальних мереж, боротьба з дезінформацією та пошук фінансування.</p> Лідія Євстахіївна Смола Олена Миколаївна Левчук Авторське право (c) 2023 Лідія Євстахіївна Смола, Олена Миколаївна Левчук http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 108 116 10.20535/2077-7264.4(82).2023.301151 Аналітичне дослідження дефектів мікрорельєфного зміцнення фальцювальних пластин при формуванні профілю http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/299085 <p>Об’єктом дослідження є процеси мікрорельєфного зміцнення фальцювальних пластин, які підлягають подальшому формуванню профілю. Встановлено динаміку виникнення дефектів зміцненої робочої поверхні пластин з ідентифікацією моментів виникнення дефектів.</p> <p>Основне припущення дослідження полягає в тому, що оптимальне управління параметрами процесу зміцнення та оптимізація послідовності зміцнювальних й формувальних операцій дозволяють зберегти інтегральність мікрорельєфу та якість поверхні після формування профілю. До аналітичних та експериментальних методів дослідження інтегровано використання передових технік візуалізації, вимірювального обладнання та моделювання процесів зміцнення для аналізу впливу різних чинників.</p> <p>Розглянуто поширені методи поверхневого зміцнення, серед яких технології хімічного та фізичного осадження, механічної та лазерної обробки, іонне імплантування та термічна обробка, з метою визначення їх впливу на мікроструктуру поверхні та геометрію профілю пластин. Досліджено взаємодію між зміцненим шаром та матеріалами обкладинок, з метою виявлення оптимальних параметрів фальцювання без ризику пошкодження обкладинок.</p> <p>Результати дослідження можуть бути використані як основа у розробці нових технологій виробництва фальцювальних пластин зі спеціалізованим профілем, що сприятиме підвищенню загальної якості фальцювальних процесів та зниженню витрат на технічне обслуговування та заміну обладнання.</p> Петро Олексійович Киричок Дмитро Олександрович Палюх Авторське право (c) 2023 Петро Олексійович Киричок, Дмитро Олександрович Палюх http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 4 21 10.20535/2077-7264.4(82).2023.299085 Класифікація методів друку та матеріалів друкованої електроніки http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/291596 <p>У статті подано ґрунтовну класифікацію основ, чорнил і методів друку в контексті друкованої електроніки. У статті систематично класифіковано різні типи основ, включаючи органічні, неорганічні та синтетичні матеріали, серед яких папір, пластик ((поліетилентерефталат (ПЕТ) і поліімід)), текстиль та інші, оцінюючи їхню придатність для друку електроніки. Дослідження також вивчає різні рецептури чорнил, зосереджуючись на їхніх електричних властивостях і сумісності з основами, розглядаються такі матеріали як наночастинки срібла, вуглецеві нанотрубки, графен та інші. Крім того, досліджуються методи друку, які розбиті в класифікації як такі, що потребуютиь використання форми, безформні методи, та недрукарські методи. Серед методів зазначаються струминний, трафаретний, флексографічний друк та інші, аналізуючи їхню застосовність у виробництві електроніки, підкреслюється їхня сумісність з різними матеріалами. У статті визначено найпоширеніші методи друку в друкованій електроніці, відзначено трафаретний друк як найпоширеніший, струминний — за його точність, флексографічний — за швидкість, а глибокий — за високу роздільну здатність. Паперові основи, особливо після обробки, стають стійкими, економічно ефективними варіантами (завдяки своїй низькій вартості порівняно з іншими варіантами), що відповідають екологічним і практичним потребам у різних сферах застосування. Вибір сумісних чорнил — наприклад, срібла для струминного друку на папері або міді для флексографічного друку на пластику — має вирішальне значення для продуктивності пристрою. Складність вибору зумовлює необхідність подальших досліджень методів нанесення елементів для друкованої електроніки. Це дослідження є ключовим для розуміння взаємодії між основами, чорнилами/фарбами та методами друку, керуючи процесом вибору у виробництві друкованої електроніки.</p> Тетяна Юріївна Киричок Богдан Олександрович Бардовський Авторське право (c) 2023 Тетяна Юріївна Киричок, Богдан Олександрович Бардовський http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 22 40 10.20535/2077-7264.4(82).2023.291596 Дослідження адгезійної міцності самоприклейних етикеток при маркуванні фармацевтичних паковань http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/295549 <p>Маркування фармацевтичного паковання за допомогою самоприклейних етикеток, насамперед, повинно виконувати інформативно-попереджувальну функцію, оскільки часто від чіткості нанесення таких даних залежить здоров’я людей. Такі етикетки також повинні бути надійними та стійкими до температурних впливів та механічних навантажень, безпечними та доступними за вартістю виготовлення.</p> <p>Для виготовлення самоприклейних етикеток характеристики клею вибирають з урахуванням технології його нанесення, вимог до використання, композиційного складу та гігієнічних обмежень. Правильно підібраний клей та його характеристики визначають зручність нанесення, час схоплювання, рівень адгезії, умови використання. Клейові композиції можуть зберігати свої властивості при низьких чи високих температурах, під прямим УФ-випромінюванням або контакті з вологою, бути нейтральними за складом тощо. В роботі досліджено вплив зовнішніх чинників на зміну експлуатаційних показників самоприклейних етикеток, які використовуються для маркування фармацевтичної продукції, шляхом визначення їх адгезійної міцності.</p> Микола Миколайович Гавенко Олена Георгіївна Котмальова Марта Тарасівна Лабецька Авторське право (c) 2023 Микола Миколайович Гавенко, Олена Георгіївна Котмальова, Марта Тарасівна Лабецька http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 41 48 10.20535/2077-7264.4(82).2023.295549 Дослідження кольоровідтворення AR-маркерів за різних умов експлуатації друкованої продукції http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/291100 <p>У питанні використання доповненої реальності як засобу увиразнення друкованої поліграфічної продукції вагому роль відіграє відповідність готового відбитка маркеру його цифровому оригіналу, адже на етапі його розробки програмою фіксуються його параметри, які потім зчитуються з надрукованого зображення (колір, кути, краї, контури, важливі точки тощо) та співставляються з цифровим оригіналом. При цьому особливо важливими є колірні характеристики AR-маркеру, оскільки колірна відмінність та недостатня контрастність між фоном та надрукованим зображенням може призвести у подальшому до погіршення зчитування при різних особливостях освітлення та характеристиках задруковуваного матеріалу, зокрема глянцю, що у свою чергу може призвести до погіршення показників надійності процесу відтворення додаткового контенту при використанні друкованої продукції, що може унеможливити її використання. Особливо це стосується друкованої продукції з інтенсивними умовами використання, зокрема елементів вуличної реклами (бігборди, плакати, сітілайти тощо). У цій роботі висвітлено результати проведеного експерименту з визначення раціонального кольору для друку маркеру доповненої реальності, що дозволить забезпечувати стабільне відтворення маркерів при більшості умов використання друкованої продукції з AR-елементами та суттєво зменшить їх вплив протягом всього терміну експлуатації цієї друкованої продукції. Досліджено вплив умов експлуатації та зміни колірних характеристик маркерів на стабільність відтворення додаткового контенту для друкованої продукції із доповненою реальністю та встановлено раціональні колірні характеристики маркерів доповненої реальності для друкованої продукції із інтенсивними умовами експлуатації. На основі чого сформовано рекомендації щодо їх особливостей застосування. Встановлено, що за умов довготривалого використання (3–4 місяці) найбільш раціональним кольором є чорний. Він є найбільш стабільним до дії зовнішніх умов та майже не змінюється протягом усього досліджуваного терміну. Найменш стабільним кольором для глянцевого матеріалу виявився жовтий.</p> Дарина Іванівна Баранова Василь Миколайович Скиба Авторське право (c) 2023 Дарина Іванівна Баранова, Василь Миколайович Скиба http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 49 60 10.20535/2077-7264.4(82).2023.291100 Дослідження параметрів якості гарячого тиснення фольгою на картоні http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/297346 <p>Метою цієї роботи є дослідження параметрів якості тиснення фольгою та визначення оптимальних режимів, що дозволять забезпечити якісне перенесення та закріплення фольги на різних видах картону.</p> <p>З метою визначення сучасного стану розвитку технології, матеріалів та обладнання для гарячого тиснення фольгою проведено патентний пошук за період 2013–2023 рр. Проаналізувавши отриману інформацію, виявлено, що основна частка патентів припадає на розробку та вдосконалення матеріалів для тиснення та вдосконалення обладнання і його робочих вузлів.</p> <p>Досліджено вплив зміни температури робочої зони пресу для тиснення на якісні параметри тиснення фольгою. Проаналізовано чіткість контурів зображення, рівномірність покриття фольгою.</p> <p>Для дослідження обрано чотири види картону різної маси метру квадратного, товщини, фактури. В ході експериментального дослідження процесу плоского гарячого тиснення фольгою тиск був сталим, а температурний режим поступово змінювався за принципом зростання, починаючи з 110<sup>°</sup> С і закінчуючи — 140<sup>°</sup> С. Для кожного виду картону розглянуто по п’ять зразків, отриманих при різних технологічних параметрах. Зразки оцінено візуально як без додаткових оптичних інструментів, так і при збільшенні під мікроскопом. Для оцінювання залучено п’ять експертів.</p> <p>За результатами експерименту та наведеними експертними оцінками побудовано графіки залежності якісних параметрів фольгованого відбитка від температури тиснення. Виявлено, що найкращий результат досягнуто при температурі тиснення від 130–136<sup>°</sup> С для картонів без покриття, та при 120<sup>°</sup> С для картону хром-ерзац, що має поверхневий крейдований шар.</p> Надія Леонідівна Талімонова Тетяна Євгенівна Клименко Світлана Миколаївна Зигуля Олексій Олегович Кузьменко Авторське право (c) 2023 Надія Леонідівна Талімонова, Тетяна Євгенівна Клименко, Світлана Миколаївна Зигуля, Олексій Олегович Кузьменко http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 61 69 10.20535/2077-7264.4(82).2023.297346 Розробка та аналіз конструктивних варіантів просторової конфігурації інтегральних обкладинок для оптимізації їх ергономічності http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/300131 <p>Об’єктом дослідження є процеси розробки та аналізу конструктивних варіантів просторової конфігурації обкладинок з метою оптимізації їх ергономічності при використанні. Важливим аспектом дослідження є ідентифікація ключових параметрів, що впливають на зручність користування обкладинками та розробка методології для їх оцінки та покращення. Аналітичні дослідження спрямовано на вивчення взаємозв’язку між формою, розміром, матеріалами та іншими конструктивними елементами обкладинок із їх ергономічними характеристиками.</p> <p>Основна гіпотеза дослідження полягає в тому, що інноваційні конструктивні рішення можуть значно покращити ергономічність обкладинок, забезпечуючи вищий рівень комфорту та зручності для користувачів. В роботі досліджуються різні конструктивні підходи та їх вплив на ергономічні властивості обкладинок, включаючи аналіз потенційних переваг та недоліків кожного з них.</p> <p>Встановлено, що застосування комплексного підходу до розробки обкладинок, що враховує ергономічні вимоги на рівні концепції та конструкції, може значно підвищити зручність і комфорт користувачів, сприяючи покращенню загального досвіду використання. Ефективність впровадження ергономічних рішень у конструкції обкладинок залежить від глибини розуміння потреб користувачів та особливостей взаємодії з продуктом.</p> Олександр Олександрович Палюх Віталій Олександрович Воробей Авторське право (c) 2023 Олександр Олександрович Палюх, Віталій Олександрович Воробей http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 70 92 10.20535/2077-7264.4(82).2023.300131 Конструкції подарункових паковань на прикладі декоративної косметики http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/300787 <p>У статті описано етапи, які проводять під час проєктування конструкцій і розроблення дизайну паковань, які ґрунтуються на аналізі таких чинників як цільова аудиторія, методи досліджень цільової аудиторії, кольорова палітра та тренди, вид паковання, методи вдосконалення брендів, асортимент продуктів, інгредієнти та формули, цінова стратегія, маркетинг і позиціонування, інновації, екологічність і сталий розвиток, роль відгуків. Для проєктування власного подарункового паковання проаналізовано чинники двох фірм виготовлення косметики.</p> <p>Актуальність цієї роботи полягає у розробленні етапів для попереднього виготовлення паковання для декоративної косметики, адже аналіз наукових досліджень показав, що чіткого алгоритму підготовчих робіт перед проєктуванням конструкції і розробленням дизайну паковань наразі немає.</p> <p>Під час роботи над розробленням дизайну подарункового паковання на прикладі декоративної косметики залучено респондентів — вони оцінювали концепцію, логотип, колірне рішення та шрифтове оформлення паковання. На основі досліджень вибору, який зробили респонденти, наведено розробки конструкцій паковань та обрано цільову аудиторію.</p> <p>У процесі проєктуванні подарункового паковання визначено габаритні розміри, тип продуктів у пакованні, їх розміри і форми; розміщення продуктів у пакованні; наявність захисних елементів, наприклад тішью; необхідну площу для всіх запроєктованих елементів, наприклад додаткове застосування візитівок, листівок, пробників тощо.</p> <p>У статті на основі запропонованих етапів і досліджень інформації від респондентів запроєктовано чотири конструкції подарункових паковань із розробленим дизайном, наведено оцінки респондентів, які обрали найбільш доцільну. Розраховано конструктивну складність ексклюзивної конструкції для простіших аналогів, визначено трудомісткість паковання, яке розробляється з коефіцієнтом конструктивної складності.</p> Оксана Іванівна Бараускєне Світлана Миколаївна Зигуля Анастасія Віталіївна Кравченко Авторське право (c) 2023 Оксана Іванівна Бараускєне, Анастасія Віталіївна Кравченко, Світлана Миколаївна Зигуля http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 117 129 10.20535/2077-7264.4(82).2023.300787 Перспективи та шляхи розвитку відеовиробництва в посткарантинний період http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/299113 <p>Досліджено зміни в споживацьких звичках авдиторії відеоконтенту під впливом пандемії COVID-19. Зазначено, що глядачі стали проводити більше часу для перегляду відеоматеріалів, вони виявляють значний інтерес до нейтральної та об’єктивної інформації й уникають контенту з фейками і маніпуляціями. В умовах посткризової реальності різко зростає попит на оригінальний продукт. Глядачі обирають саме той медіапродукт, який вирізняється серед інших за концепцією, сценарієм і підходом. Вони також цінують своєчасну публікацію відео в мережі та легку доступність до нього, тому важливо підтримувати високий стандарт мобільної оптимізації відеоконтенту та презентувати його вчасно для забезпечення зручного перегляду.</p> <p>Дослідження засвідчило бажання глядачів бути залученими до певної соціальної групи, об’єднаної спільними інтересами чи вподобаннями, що вказує на формування абсолютно нової тенденції, викликаної безпосередньо пандемією COVID-19, яка свого часу деформувала раніше створені соціальні зв’язки. З урахуванням обмежень соціального дистанціювання, цифровий відеосвіт стає форматом комунікації, який допомагає зменшити розрив між бажаним і реальним. На численних відеоплатформах глядачі матимуть можливість взаємодіяти один з одним, формуючи стійкі соціальні зв’язки.</p> <p>Щоб бути ефективними в посткарантинний період, відеовиробники повинні активно моніторити будь-які посткризові коливання та реакцію споживачів на той чи інший контент. Вони мають інтегрувати контент під нові формати, проявляючи при тому нестaндaртний пiдхiд дo вiдеoвирoбництвa, творчу гнучкість, креатив та індивідуальний стиль.</p> Руслан Любомирович Тріщук Авторське право (c) 2023 Руслан Любомирович Тріщук http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 93 101 10.20535/2077-7264.4(82).2023.299113 Вейвлет-корекція графічних зображень у мультимедійних технологіях http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/286155 <p>За останній час інтенсивно розвиваються системи цифрової реєстрації, обробки та передачі графічних зображень різноманітного спрямування — від схем, креслень, текстів, документації, рекламної продукції. Оптичні зображення графічної інформації, що міститься на різноманітних носіях (підкладках) — від паперової до полімерних — містять декілька складових. Перша — інформаційна, яка містить безпосередню топографічну складову. Друга — фонова, яка сформована світлорозсіяним фоном. Такий фон погіршує контраст графічної інформації, спотворює її топографічну структуру.</p> <p>Як правило фонова компонента сформована оптично-неоднорідними полями двох типів. Перший — координатно-неоднорідні в площині графічного зображення розподіли інтенсивності розсіяного паперовими носіями оптичного випромінювання. Другий — координатно-неоднорідні в площині графічного зображення розподіли станів (азимут і еліптичність) розсіяного полімерними носіями. Для розвитку методів покращення якості графічних зображень актуальне завдання інструментально-оптичної диференціації таких складових. На даний момент відомі методи реєстрації оптичної інформації не розв’язують дану проблему. Одним із ефективних підходів до покращення якості графічних зображень може бути методика масштабно-селективного вейвлет аналізу.</p> <p>Таким чином, актуальним є розробка нових оптичних і поляризаційних методів обробки графічних зображень з використанням масштабно-селективної вейвлет фільтрації для селекції інформаційної та фонової компонент.</p> Михайло Олегович Огірко Михайло Петрович Горський Ірина Василівна Солтис Олександр Володимирович Дуболазов Олександр Григорович Ушенко Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур Лілія Станіславівна Слоцька Авторське право (c) 2023 Михайло Олегович Огірко, Михайло Петрович Горський, Ірина Василівна Солтис, Олександр Володимирович Дуболазов, Олександр Григорович Ушенко, Вікторія Валеріївна Морфлюк-Щур, Лілія Станіславівна Слоцька http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 4(82) 102 107 10.20535/2077-7264.4(82).2023.286155