DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(56).2017.96555

Дослідження впливу офсетних друкарських форм CtP на репродукційно-графічні показники відбитків

Світлана Федорівна Гавенко, Володимир Владиславович Бернацек, Марта Тарасівна Лабецька

Анотація


В роботі досліджено репродукційно-графічні показники друкарських форм виготовлених за технологією CtP популярних марок, які представлені на Українському ринку поліграфічних витратних матеріалів. В результаті досліджень було побудовано графічні залежності, які дозволяють оцінити якість відтворення кольорового зображення віддрукованого офсетним способом друку при заданих умовах та визначити максимальну відповідність до оригіналу.


Ключові слова


репродукційно-графічні показники; CtP; офсетний друк; офсетна пластина; кольорове зображення

Повний текст:

PDF

Посилання


Полянский Н. Н. Технология формных процессов / Н. Н. Полянский, О. А. Карташева, Е. Б. Надирова. — М. : МГУП, 2010. — С. 366.

Карташева О. А. Цифровые технологии формных процессов плоской офсетной печати / О. А. Карташева, Е. В. Бушева, Е. Б. Надирова. — Москва : МГУП, 2013. — 71 с.

Грибков А. В. Техника полиграфического производства. Часть 2. Допечатное оборудование / А. В. Грибков, Ю. Н. Ткачук. — Москва : МГУП, 2010. — 254 с.

ISO 12647-2: 2004 / Amd 1: 2007 — Управління процесами виробництва кольороподілених напівтонових зображень, пробних і накладних відбитків — Частина 2: Офсетний аркушевий друк.

Горошко О. Система контролю якості друкарського процесу / О. Горошко, О. Козак // Палітра друку. — 2000. — № 6.— С. 54–57.

Гавенко С. Ф. Системотехнический анализ и управление качеством печатной продукции / С. Ф. Гавенко // Полиграфическая промышленность : науч.-техн. информ. сб. ; НИЦ «Информпечать». — М., 1996. — Вып. 3. — С. 6–9.

Гавенко С. Ф. Деякі аспекти оцінки якості друкованої продукції / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников // Наукові записки УАД : наук.-техн. зб. — 1999. — Вип. 1. — С. 36.

Величко О. М. Тоновідтворення репродукцій за нейтрально-сірою шкалою / О. М. Величко, Я. В. Зоренко // Наукові записки : наук.-техн. зб. — Львів : УАД, 2011. — № 3(36). — С. 262–268.

Шовгенюк М. В. Характеристики відбитків тріадних фарб у кольоровому просторі Adobe RGB / М. В. Шовгенюк, Н. В. Занько, Н. С. Писанчин // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2007. — № 19. — С. 203–222.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Poljanskij, N. N. & Kartasheva, O. A. & Nadirova, E. B. (2010). Tehnologija formnyh processov [Technology of plate processes]. Moscow: MGUP [in Russian].

2. Kartasheva, O. A. & Busheva, E. V. & Nadirova, E. B. (2013). Cifrovye tehnologii formnyh processov ploskoj ofsetnoj pechati [Digital technologies of plate processes of flat offset printing]. Moscow: MGUP [in Russian].

3. Gribkov, A. V. & Tkachuk, Ju. N. (2010). Tehnika poligraficheskogo proizvodstva. Chast’ 2. Dopechatnoe oborudovanie [Technique of printing production. Part 2. Prepress equipment]. Moscow: MGUP [in Russian].

4. ISO 12647-2: 2004 / Amd 1: 2007. Manage the production of color separeted halftone images, proof and run imprints. Part 2: Offset sheet printing [in English].

5. Horoshko, O. & Kozak, O. (2000). Systema kontroliu yakosti drukarskoho protsesu [Quality control system of the printing process]. Journal of Palitra druku — Palette of printing, 6, 54–57 [in Ukrainian].

6. Havenko, S. F. (1996). Sistemotehnicheskij analiz i upravlenie kachestvom pechatnoj produkcii [System and technical analysis and quality management of printed products]. Journal of Poligraficheskaja promyshlennost’ — Printing industry, 3, 6–9 [in Russian].

7. Havenko, S. F. & Melnykov, O. V. (1999). Deiaki aspekty otsinky yakosti drukovanoi produktsii [Some aspects of the quality of printed products]. Journal of Naukovi zapysky UAD — Scientific papers of the UAP, 1, 36 [in Ukrainian].

8. Velychko, O. M. & Zorenko, Ia. V. (2011). Tonovidtvorennia reproduktsii za neitralno-siroiu shkaloiu [Tone reproduction of reproductions on a neutral-gray scale]. Journal of Naukovi zapysky — Scientific notes, 3(36), 262–268 [in Ukrainian].

9. Shovheniuk, M. V. & Zanko, N. V. & Pysanchyn, N. S. (2007). Kharakterystyky vidbytkiv triadnykh farb u kolorovomu prostori Adobe RGB [Characteristics of the imprints of the triad colors in the color space Adobe RGB]. Journal of Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva — Computer technologies of printing, 19, 203–222 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського