Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Іноземна публікація повинна бути написана британською англійською мовою.
 • Структура англомовної статті повинна містити такі елементи: Введення-Методи-Результати-Обговорення-Висновки (для українських авторів: Постановка проблеми-Аналіз попередніх досліджень-Мета роботи-Результати проведених досліджень-Висновки).
 • Обсяг публікації: 10–12 сторінок, можливість публікації матеріалів, що перевищують встановлений ліміт, обговорюється індивідуально з редакцією.

 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL кольором тексту без підкреслень.
 • Текст набраний у текстовому редакторі Word for Windows для аркуша паперу форматом 210х297 мм (А4)  шрифтом Times New Roman кегель 14 через півтора інтервала. Поля, см: ліве — 3; праве — 1,5; верхнє — 2; нижнє — 2,5.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

 • Для авторів КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідно подавати разом зі статтею Експертний висновок (форма документу для авторів ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського).

 • Редакція не розгляне статті, які:

  — не відповідають вимогам;

  — не мають наукової новизни та практичного значення;

  — не належать до дослідницької сфери журналу;

  — написані з використанням автоматизованого перекладу;

  — не редагуються (містять граматичні та стилістичні помилки);

  — порушують етику наукових досліджень, особливо якщо редакційний колектив виявляє плагіат, самоплагіат, фальсифікацію даних, повторну публікацію.

  Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним вище. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

Подання статті

Подання рукопису статті та ліцензійної угоди у редакційну колегію збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» можливо: через офіційний сайт у системі OJS: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/user/register; на електронну пошту: ttdruk.vpi@kpi.uattdruk.vpi.kpi.ua@gmail.com.

 

Структура статті

Оформлення рукопису статті автором/колективом авторів здійснюється відповідно до вимог збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства».

Файл статті повинен бути правильно структурований і включати такі розділи:

 • ПІБ авторів та загальну інформацію по кожному автору (вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи, адреса). Обов’язково вказати електронну пошту відповідального автора.
 • Назва статті.
 • Анотація мовою статті та англійською (не менше 1800 символів), в якій вказується актуальність, задачі та мета роботи, основні отримані результати і зроблені висновки.
 • Ключові слова: сім ключових слів.
 • Основний текст статті, з розбиттям на підпункти (українська версія: Постановка проблеми-Аналіз попередніх досліджень-Мета роботи-Результати проведених досліджень-Висновки; для англійської версії: Introduction-Methods-Results-Discussion-Conclusions).
 • Список використаної літератури.

Невиконання правил оформлення рукопису слугує підставою для відхилення статті.

Вимоги до оформлення статті

Текст набраний у текстовому редакторі Word for Windows для аркуша паперу форматом 210х297 мм (А4) шрифтом Times New Roman кегель 14 через півтора інтервала. Поля, см: ліве — 3; праве — 1,5; верхнє — 2; нижнє — 2,5. Задавати по одному міжрядковому пробілу між групами тексту: УДК, прізвище авторів, назва статті, анотації українською та англійською, текст, таблиці, підрисуночні підписи, посилання на літературні джерела (мають бути розроблені відповідно до вимог стандарту APA: http://www.apastyle.org/, де всі кириличні назви статей та книг транслітеруються латиницею та перекладені англійською мовою.

Текст зі специфічними символами, лігатурою або, наприклад, німецькою, польською чи чеською мовами, слід подавати у файлі .doc разом з PS-файлом цього специфічного шрифту для наступного його використання при підготовці верстки видання.

Рисунки слід подавати у вигляді окремих файлів у форматах TIFF, EPS, cdr (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw). Не приймаються рисунки, виконані у пакетах Excel, Paintbrush, Visio.

Для набору формул використовувати редактор формул MathType шрифт Times New Roman кегель 14 і компонувати їх так, щоб вони розміщувалися на формат колонки смуги набору збірника.

Вимоги до Списку використаної літератури

Список наукової літератури подається за порядком появи посилань у тексті.

Посилання в тексті на літературу подавати у квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованого видання відповідно до бібліографії.

Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на наукові літературні джерела.

Всі цитати повинні закінчуватися посиланнями на наукові літературні джерела.

Список використаної літератури повинен містити не менше 10 позицій, мовами оригіналу, з яких не більше 20 % посилань на джерела, авторами яких є автори статті; також в переліку повинна вказуватись сучасна наукова література з ретроспективою не більше 5 років (80 % посилань).

Обов’язкове наведення DOI всіх цитованих джерел.

Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними (не більше 10 % посилань).

Якщо в тексті статті є посилання на прізвище вченого — його публікація має бути у загальному Списку використаної літератури після статті.

Список використаної літератури оформлюється відповідно до вимог АК України згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40). Портал присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог АК України: http://vak.in.ua/.

Список використаної літератури наводиться мовою оригіналу, а також українськими авторами транслітерується (References).

Для активного включення статей наукового фахового видання в обіг наукової інформації та коректного індексування публікацій наукометричними системами необхідно після наведення списку використаних джерел в кожній публікації наводити блок References, який повторює список джерел з латинським алфавітом, та наводити список кириличних джерел у транслітерованому вигляді. Крім того цитування у блоці References повинні бути оформлені за міжнародними стандартами.

«ТТД» використовує найбільш поширене англомовне посилання, оформлене за стилем APA (American Psychological Association, http://www.apastyle.org; Springer Style: http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/51958/data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works), відповідно до якого здійснюється оформлення бібліографічних посилань англійською мовою.

 

Приклади оформлення цитувань за стилем APA:

Стаття в журналі

Назва статті опускається (тільки для робіт кирилицею). Ім'я автора і назва журналу транслітеруються. Назва журналу виділяється курсивом.

Журнал має нумеровані томи і випуски
Обов'язково вказується і номер тому, і номер випуску.
Author, A. (2012). Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 4(1), 125– 135 [in Ukrainian].

Журнал має лише нумеровані випуски
Author, A. (2012). Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135 [in Ukrainian].

Варіант з перекладом (Назва статті наводиться в авторському англійському перекладі або опускається, а не перекладається самостійно).
Author, A. (2012). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 4(1), 125–135 [in Ukrainian].
Author, A. (2012). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135 [in Ukrainian].

Книга, частина книги

Ім'я автора і назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані – місце видання (місто), том, частина, сторінки тощо даються у перекладі англійською мовою. Назва книги або транслітерується, або перекладається.

Книга
Author, A. (2012). Nazva knigi. Kiev: Naukova dumka [in Ukrainian].

Частина книги
Author, A. (2012). Nazva roboty. In Nazva knigi (Vol. 10, pp. 33-35). Kiev: Aspekt [in Ukrainian].

Варіант з перекладом
Author, A. (2012). Nazva knigi [Title of book]. Kiev: Naukova dumka [in Ukrainian].
Author, A. (2012). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33-35). Kiev: Aspekt [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації

Назва дисертації або (1) опускається, в цьому випадку в круглих дужках вказується спеціальність, або (2) перекладається (обидва варіанти тільки для робіт на кирилиці). Обов'язкові елементи: PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Краще посилатись на повний текст дисертації, а не на автореферат. Описи можна перевірити у каталогах дисертацій http://search.proquest.com/.

Дисертація
Author, A. (2005) PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. (in Ukrainian)
[Зазначена спеціальність (Social Communication). Наводиться правильний офіційний переклад назви установи або її транслітерація (Kharkivska derzhavna akademiia kultury). Неправильний переклад найгірший варіант]

Автореферат дисертації
Author, A. (2005) Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev. (in Ukrainian) [Або: Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho]

Варіант з перекладом
Author, A. (2005). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].
Author, A. (2005). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій
Тези доповідей = Abstracts of Papers
Матеріали (труди) конференцій = Proceedings of the Conference Name (Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / зїзду… = Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Сongress…)

Тези доповідей
Author, A. (2007) Abstracts of Papers. Nazva konferentsii, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kiev: VNLU [in Ukrainian].

Матеріали конференції
Author, A. (2007) In Nazva knigi (якщо є): Nazva konferentsii. Proceedings of the Conference, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 30-35). Kiev: VNLU [in Ukrainian].

Варіант з перекладом
Author, A. (2007) Nazva tez [Title of article]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kiev: VNLU [in Ukrainian].
Author, A. (2007) Nazva statti [Title of article]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference Name, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 30-35) Kiev: VNLU [in Ukrainian].

Транслітерувати Список використаної літератури потрібно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» або вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови).

Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (Обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010). Російської — на http://translit.net/ru/ (Обрати стандарт: Русский транслит: BGN). Транслітератувати мови, які пишуться латиницею не потрібно.

 

Процедура розгляду, рецензування і публікації матеріалів статей

Автор/колектив авторів, який подає рукопис статті в редакцію збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства», погоджується зі всіма вимогами до оформлення, подачі рукопису статті, перевіркою на плагіат, процесом рецензування, розгляду рукопису статті та несе повну відповідальність у разі порушення цих вимог.

Після попереднього огляду за рішенням редакторів представлені рукописи спрямовують на рецензування. Рукописи рецензують члени редакційної колегії видання та/або сторонні незалежні експерти, відповідно до принципу об’єктивності та з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.

Головний редактор може призначити розгляд статті одному із членів редакційної колегії, який має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію (double-blind review — рецензент і автор не знають ПІБ один одного).

Відповідальний секретар готує так званий «осліплений рукопис» для сліпого рецензування так, щоб не можна було ідентифікувати автора (авторів) рукопису статті.

Редакція залучає рецензентів (докторів/кандидатів наук, фахівців-практиків). Всі рецензенти повинні бути визнаними фахівцями з тематики рецензованих матеріалів і мають публікації з відповідної тематики рецензованої статті.

Якщо стаття надійшла в редакційну колегію від головного редактора, то за процедуру розгляду і рецензування відповідає заступник головного редактора.

Головний редактор і/або редакційна колегія ухвалює рішення про направлення на рецензування статті фахівцю, який працює у цьому напрямі та має відповідні наукові праці з цієї проблематики. Відповідальний секретар надсилає лист з проханням про рецензування разом з рукописом статті й рекомендованою формою рецензії.

Рецензент повинен розглянути направлений на рецензію рукопис протягом 1 тижня до 2 місяців з моменту отримання (узгоджується з відповідальним секретарем редакційної колегії). Рецензент повинен або надати мотивовану відмову від рецензування рукопису у випадку конфлікту інтересів чи інших вагомих причин або надіслати електронною поштою підготовлену рецензію в зазначені терміни.

Рецензент має суворо дотримуватись положень про етичні зобов’язання рецензентів. Рецензування рукописів проводиться конфіденційно.

Метою рецензування є отримання максимально об’єктивної оцінки рукописів статей для видання, що передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті та визначення її відповідності вимогам журналу.

Рецензія на рукопис статті має містити експертну оцінку за такими критеріями: відповідність вмісту статті її назві; актуальність теми дослідження; практична цінність та наукова значущість, теоретико-методологічний рівень статті, доцільність публікації статті з урахуванням раніше випущеної з цього питання літератури; подача матеріалу (мова, стиль, використовувані категорії й обороти) та надання конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення.

У кінці рецензії на основі проведеного аналізу рецензент повинен надати висновок про можливість публікації статті:

1 — прийняти статтю до друку;

2 — прийняти статтю із незначним доопрацюванням;

3 — розглянути статтю повторно після суттєвої переробки;

4 — відхилити статтю. У разі негативної оцінки рукопису загалом рецензент повинен переконливо обґрунтувати свої висновки.

5 — відхилити статтю. Тематика матеріалу не відповідає специфіці журналу.

На черговому засіданні редакційної колегії на основі отриманих рецензій на статтю можуть бути ухвалені такі рішення:

а) прийняти статтю до друку;

б) направити автору текст рецензії із пропозицією внести необхідні зміни і доповнення в статтю або аргументовано відповісти на зауваження рецензента;

в) направити автору текст рецензії із пропозицією переробити статтю, відтак перероблена стаття подається на повторне рецензування;

г) у випадку негативного висновку рецензента щодо публікації статті й таким самим рішенням редакційної колегії, автору направляється мотивована відмова з вказаними причинами такого рішення. До повторного розгляду стаття не подається.

Текст рецензії направляється авторам в електронному вигляді без підпису і вказівки прізвища, посади, місця роботи рецензентів.

Відповідальний секретар редакційної колегії електронною поштою повідомляє авторам про ухвалені рішення протягом 5 робочих днів.

Термін для внесення змін, виправлень і переробки рукопису статті — не більше одного місяця. Автори повинні внести всі необхідні виправлення в остаточний варіант рукопису і повернути до редакції виправлений електронний варіант із супровідним листом-відповіддю рецензенту. Якщо стаття надіслана з перевищенням цього терміну, то змінюється дата її поступлення в редакційну колегію із внесенням відповідних змін в реєстраційному журналі.

Відповідальний секретар отримує і аналізує виправлені авторами статті відповідно до зауважень рецензентів і редакційної колегії, направляє виправлену статтю і лист-відповідь рецензентам.

На засіданні редакційної колегії на основі підготовлених відповідальним секретарем матеріалів з рукопису статті (виправлений варіант статті відповідно до зауважень рецензента, лист-відповідь рецензентам, результати повторного рецензування) ухвалюється остаточне рішення про відхилення, переробку або прийняття статті. Якщо рецензент при повторному рецензуванні ухвалює аналогічне рішення (неможливість прийняття статті без доопрацювання), стаття вважається відхиленою і більше не підлягає розгляду редакції збірника наукових праць.

У випадку, коли рішення рецензентів щодо рукопису є взаємовиключними (прийняти/відхилити), то редакційна колегія звертається до них і разом розглядає всі коментарі, щоб узгодити свої позиції щодо подальшої публікації цього матеріалу. Якщо рішення неможливо досягнути, редакційна колегія призначає незалежного експерта. Остаточне рішення ухвалює редакційна колегія.

Автори мають право оскаржити рішення рецензента і надіслати звернення до редакційної колегії у форматі «коментар рецензента—авторська відповідь». Цей документ буде надіслано рецензенту і разом з редакційною колегією буде ухвалено рішення щодо рукопису. Якщо рішення неможливо досягнути, редактори призначають незалежного експерта.

Остаточне рішення про доцільність публікації на підставі експертних оцінок рецензентів з урахуванням відповідності поданих матеріалів тематичної спрямованості журналу, їх наукової значущості та актуальності постановляє редакційна колегія і головний редактор.

Редакційна колегія повідомляє автора електронною поштою про своє рішення протягом місяця з наданням копії негативної рецензії (рецензій).

Після того, як рукопис прийнято, він проходить професійне редагування та коректуру.

На засіданні редакційної колегії розглядається питання щодо включення статті у випуск (номер). Розглядаючи це питання, редакційна колегія послуговується датою надходження від автора (авторів) останнього узгодженого електронного варіанта рукопису статті. Черговість публікації статей встановлюється згідно з редакційним планом видання журналу.

Редакційна колегія збірника наукових праць гарантує конфіденційність всіх етапів подачі, рецензування і додрукарської підготовки, які стосуються рукопису, зокрема інформацію про її отримання, вміст, процес рецензування, коментарі й зауваження рецензентів, ухвалені рішення. Редакційна колегія не повідомляє вищевказану інформацію нікому, крім авторів і рецензентів.

Автори зобов’язуються, незалежно від того були опублікована стаття чи ні, не поширювати переписку з редакцією збірника наукових праць серед третіх осіб, не розміщувати рецензії, коментарі редакційної колегії, рецензентів на будь-яких інформаційних ресурсах без згоди видавця чи редакційної колегії.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції збірника наукових праць протягом трьох років з моменту їх підписання рецензентом.

Рукописи статей, прийняті до публікації, автору не повертаються;

Рукописи статей, не прийняті до публікації, разом із текстом мотивованої відмови, повертаються автору. Один примірник відхиленого рукопису редакція залишає в архіві.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.