DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(48).2015.48026

Швидкісне шліфування високолегованих композитів для деталей тертя друкарської техніки

Анатолій Павлович Гавриш, Петро Олексійович Киричок, Тетяна Анатоліївна Роїк, Оксана Володимирівна Зоренко, Олена Сергіївна Хлус

Анотація


У статті наведено результати експериментального дослідження процесів швидкісного шліфування поверхонь деталей тертя з високолегованих композитів для друкарської техніки. Вперше у науковій та технологічній практиці досліджено технологічні процеси швидкісного ельборового шліфування нових високолегованих композиційних сплавів на основі інструментальних сталей та шліфувальних відходів кольорових сплавів з нікелю та алюмінію. Показано, що основні закономірності швидкісного ельборового шліфування високолегованих композитів з шламових відходів інструментальних сталей, нікелевих та алюмінієвих матеріалів співпадають з фундаментальними основами теорії шліфування матеріалів. Доведено, що на параметри якості поверхні Rа та параметр продуктивності швидкісного шліфування нових зносостійких високолегованих композитів суттєво впливають зернистість, матеріал зв’язки ельборового кругу та режимів різання при шліфуванні. Найкращі показники параметра Ra, які задовольняють високі вимоги до робочих поверхонь деталей тертя, забезпечують шліфувальні круги з ельбору ЛО зернистістю 14−28 мкм на бакелітно-гумовій зв’язці та регламентовані режими різання. Показано переваги обробки поверхонь ельборовими кругами. Розроблено рекомендації з вибору режимів різання для швидкісного ельборового шліфування деталей тертя різного технологічного призначення, що виготовляються з нових високолегованих композиційних сплавів на основі шліфувальних відходів інструментальних сталей, нікелю та алюмінію і, які забезпечують вимоги отримання необхідних параметрів шорсткості поверхні та продуктивності технологічних процесів.


Ключові слова


нові композитні матеріали; шліфувальні відходи; деталі тертя; інструмент; шорсткість поверхні; параметри продуктивності технологічного процесу; високошвидкісне шліфування; ельборові куги; технологічні рекомендації

Повний текст:

PDF

Посилання


Патент України № 102299, МПК С22С22/02. Антифрикційний композиційний матеріал на основі інструментальної сталі / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О., Подрезов Ю. М., Замулко С. О., Зора Б. П. — опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

Патент України № 60521, МПК С22С33/02 (2006.01). Композиційний підшипниковий матеріал / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О. — опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

Патент України № 31545, МПК (2006) С22С19/03. Антифрикційний композиційний матеріал на основі нікелю / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Гавриш О. А., Холявко В. В., Віцюк Ю. Ю. — опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7.

Патент України № 75523, МПК С22С21/02 (2006.01). Зносостійкий матеріал на основі алюмінієвого сплаву / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Гавриш О. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О., Замулко С. О., Дорфман І. Є. — опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.

Роїк Т. А. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації : монографія / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш. — К. : НТУУ «КПІ», 2007. — 404 с.

Киричок П. О. Технологія поліграфічного машинобудування : навчальний посібник / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. В. Шевчук, А. П. Гавриш, О. І. Лотоцька. — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — 454 с.

Киричок П. О. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, А. В. Шевчук, Ю. Ю. Віцюк. — К. : вид. НТУУ «КПІ», 2014. — 557 с.

Роїк Т. А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні : монографія / Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, О. А. Гавриш. — К. : ЕКМО, 2010. — 212 с.

Косторнов А. Г. Триботехническое материаловедение : монографія / А. Г. Косторнов. — Луганск : изд. «Ноулидж», 2012. — 701 с.

Федорченко И. М. Композиционные спеченые антифрикционные материалы / И. М. Федорченко. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — К. : Наукова думка, 2009. — 404 с.

Грозин Б. А. Повышение эксплуатационной надёжности деталей машин / Б. А. Грозин, Д. А. Драйгород, В. Н. Семирог-Орлик. — М. : Машгаз, 1960. — 294 с.

Костецький Б. Н. Надежность и долговечность машин / Б. Н. Костецький, И. Г. Московский, Л. И. Бершадский, А. К. Караулов. — К. : Техніка, 1975. — 408 с.

Костецький Б. И. Сопротивление изнашиванию деталей машин / Б. И. Костецький. — М. : Машгаз, 1959. — 216 с.

Крагельський И. В. Развитие науки о трении / И. В. Крагельський, В. С. Щедров. — М. : изд. АН СССР, 1956. — 235 с.

Крагельський И. В. Трение и износ / И. В. Крагельський. — М. : Машиностроение, 1968. — 478 с.

Рыжов Э. В. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин / Э. В. Рыжов. — К. : Наукова думка, 1984. — 340 с.

Маталин А. А. Качество поверхности и эксплуатационные свойства машин / А. А. Маталин. — Л. : Машгиз, 1976. — 384 с.

Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование / Л. Н. Филимонов. — Л. : Машиностроение, 1979. — 248 с.

Гавриш А. П. Вплив фізико-механічних властивостей абразивних матеріалів на процес шліфування високолегованих композитів для поліграфічних машин / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, О. О. Мельник, Ю. Ю. Віцюк // Технологія і техніка друкарства. — 2015. — № 3(49). — С. 119–128. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/54886.

Лавриненко В. І., Новіков М. В. Надтверді абразивні матеріали в механообробці : Енциклопедичний довідник / Під заг. ред. акад. НАН України М. В. Новікова. — К. : вид. ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, 2013. — 456 с.

Инструменты из сверхтвёрдых материалов (под. ред. акад. НАН Украины Н. В. Новикова, д-ра техн. наук С. А. Клименко. 2-е изд., перераб. и доп.). — М. : Машиностроение, 2014. — 608 с.

Маслов Е. Н. Теория шлифования материалов / Е. Н. Маслов. — М. : Машиностроение, 1974. — 320 с.

Ящерицын П. И. Прогрессивная технология финишной обработки деталей / П. И. Ящерицын. — Минск : Беларусь, 1989. — 312 с.

Байкалов А. К. Введение в теорию шлифования / А. К. Байкалов. — К. : Наукова думка, 1978. — 207 с.

Мазур М. П., Внуков Ю. М., Доброскок В. Л., Залога В. О., Новоселов Ю. К., Якубов Ф. Я. Основи теорії різання матеріалів : Підручник / Під заг. ред. М. П. Мазура. — Львів : Новий світ, 2010. — 423 с.

Лысанов В. С., Букин В. А., Глаговский Б. А., Кремень З. И., Попов С. А. Эльбор в машиностроении : Монография / Под. общ. ред. В. С. Лысанова. — Л. : Машиностроение, 1989. — 287 с.

Сверхтвердые материалы. Получение и применение : Монография в 6 т. / Под. общ. Н. В. Новикова. — К. : ИСМ им. В. Н. Бакуля НАНУ, 2007. — Т. 6 : Алмазно- абразивный инструмент в технологиях обработки / Под. ред. А. А. Шепелева. — 340 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Patent Ukrainy № 102299, MPK S22S22/02. Antyfryktsiinyi kompozytsiinyi material na osnovi instrumentalnoi stali / Roik T. A., Havrysh A. P., Kyrychok P. O., Vitsiuk Iu. Iu., Melnyk O. O., Podrezov Iu. M., Zamulko S. O., Zora B. P. — opubl. 25.06.2013, Biul. № 12.

2. Patent Ukrainy № 60521, MPK S22S33/02 (2006.01). Kompozytsiinyi pidshypnykovyi material / Roik T. A., Havrysh A. P., Kyrychok P. O., Vitsiuk Iu. Iu., Melnyk O. O. — opubl. 25.06.2011, Biul. № 12.

3. Patent Ukrainy № 31545, MPK (2006) S22S19/03. Antyfryktsiinyi kompozytsiinyi material na osnovi nikeliu / Roik T. A., Havrysh A. P., Havrysh O. A., Kholiavko V. V., Vitsiuk Iu. Iu. — opubl. 10.04.2008, Biul. № 7.

4. Patent Ukrainy № 75523, MPK S22S21/02 (2006.01). Znosostiikyi material na osnovi aliuminiievoho splavu / Roik T. A., Havrysh A. P., Havrysh O. A., Kyrychok P. O., Vitsiuk Iu. Iu., Melnyk O. O., Zamulko S. O., Dorfman I. Ie. — opubl. 10.12.2012, Biul. № 23.

5. Roik T. A. Kompozytsiini pidshypnykovi materialy dlia pidvyshchenykh umov ekspluatatsii : monohrafiia / T. A. Roik, P. O. Kyrychok, A. P. Havrysh. — K. : NTUU «KPI», 2007. — 404 s.

6. Kyrychok P. O. Tekhnolohiia polihrafichnoho mashynobuduvannia : navchalnyi posibnyk / P. O. Kyrychok, T. A. Roik, A. V. Shevchuk, A. P. Havrysh, O. I. Lototska. — K. : NTUU «KPI», 2014. — 454 s.

7. Kyrychok P. O. Finishne obroblennia znosostiikykh detalei drukarskykh mashyn / P. O. Kyrychok, T. A. Roik, A. P. Havrysh, A. V. Shevchuk, Iu. Iu. Vitsiuk. — K. : vyd. NTUU «KPI», 2014. — 557 s.

8. Roik T. A. Suchasni systemy tekhnolohii zahotivelnoho vyrobnytstva v mashynobuduvanni : monohrafiia / T. A. Roik, A. P. Havrysh, O. A. Havrysh. — K. : EKMO, 2010. — 212 s.

9. Kostornov A. G. Tribotehnicheskoe materialovedenie : monografіja / A. G. Kostornov. — Lugansk : izd. «Noulidzh», 2012. — 701 s.

10. Fedorchenko I. M. Kompozicionnye spechenye antifrikcionnye materialy / I. M. Fedorchenko. — Izd. 2-e, dop. i pererab. — K. : Naukova dumka, 2009. — 404 s.

11. Grozin B. A. Povyshenie jekspluatacionnoj nadjozhnosti detalej mashin / B. A. Grozin, D. A. Drajgorod, V. N. Semirog-Orlik. — M. : Mashgaz, 1960. — 294 s.

12. Kostec’kij B. N. Nadezhnost’ i dolgovechnost’ mashin / B. N. Kostec’kij, I. G. Moskovskij, L. I. Bershadskij, A. K. Karaulov. — K. : Tehnіka, 1975. — 408 s.

13. Kostec’kij B. I. Soprotivlenie iznashivaniju detalej mashin / B. I. Kostec’kij. — M. : Mashgaz, 1959. — 216 s.

14. Kragel’s’kij I. V. Razvitie nauki o trenii / I. V. Kragel’s’kij, V. S. Shhedrov. — M. : izd. AN SSSR, 1956. — 235 s.

15. Kragel’s’kij I. V. Trenie i iznos / I. V. Kragel’s’kij. — M. : Mashinostroenie, 1968. — 478 s.

16. Ryzhov Je. V. Tehnologicheskie metody povyshenija iznosostojkosti detalej mashin / Je. V. Ryzhov. — K. : Naukova dumka, 1984. — 340 s.

17. Matalin A. A. Kachestvo poverhnosti i jekspluatacionnye svojstva mashin / A. A. Matalin. — L. : Mashgiz, 1976. — 384 s.

18. Filimonov L. N. Vysokoskorostnoe shlifovanie / L. N. Filimonov. — L. : Mashinostroenie, 1979. — 248 s.

19. Havrysh A. P. Vplyv fizyko-mekhanichnykh vlastyvostei abrazyvnykh materialiv na protses shlifuvannia vysokolehovanykh kompozytiv dlia polihrafichnykh mashyn / A. P. Havrysh, T. A. Roik, P. O. Kyrychok, O. O. Melnyk, Iu. Iu. Vitsiuk // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — 2015. — № 3(49). — S. 119–128. — Rezhym dostupu : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/54886.

20. Lavrynenko V. I., Novikov M. V. Nadtverdi abrazyvni materialy v mekhanoobrobtsi : Entsyklopedychnyi dovidnyk / Pid zah. red. akad. NAN Ukrainy M. V. Novikova. — K. : vyd. INM im. V. M. Bakulia NAN Ukrainy, 2013. — 456 s.

21. Instrumenty iz sverhtvjordyh materialov (pod. red. akad. NAN Ukrainy N. V. Novikova, d-ra tehn. nauk S. A. Klimenko. 2-e izd., pererab. i dop.). — M. : Mashinostroenie, 2014. — 608 s.

22. Maslov E. N. Teorija shlifovanija materialov / E. N. Maslov. — M. : Mashinostroenie, 1974. — 320 s.

23. Jashhericyn P. I. Progressivnaja tehnologija finishnoj obrabotki detalej / P. I. Jashhericyn. — Minsk : Belarus’, 1989. — 312 s.

24. Bajkalov A. K. Vvedenie v teoriju shlifovanija / A. K. Bajkalov. — K. : Naukova dumka, 1978. — 207 s.

25. Mazur M. P., Vnukov Iu. M., Dobroskok V. L., Zaloha V. O., Novoselov Iu. K., Yakubov F. Ia. Osnovy teorii rizannia materialiv : Pidruchnyk / Pid zah. red. M. P. Mazura. — Lviv : Novyi svit, 2010. — 423 s.

26. Lysanov V. S., Bukin V. A., Glagovskij B. A., Kremen’ Z. I., Popov S. A. Jel’bor v mashinostroenii : Monografija / Pod. obshh. red. V. S. Lysanova. — L. : Mashinostroenie, 1989. — 287 s.

27. Sverhtverdye materialy. Poluchenie i primenenie : Monografija v 6 t. / Pod. obshh. N. V. Novikova. — K. : ISM im. V. N. Bakulja NANU, 2007. — T. 6 : Almazno- abrazivnyj instrument v tehnologijah obrabotki / Pod. red. A. A. Shepeleva. — 340 s.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського