Про журнал

Галузь та проблематика

Галузь збірника наукових праць — видавничо-поліграфічна справа.

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій. 

 

Процес рецензування

Рукописи, надіслані авторами, які не відповідають вимогам для публікації в збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства», не будуть розглядатися. Для всіх документів, що надаються для розгляду, для визначення ступеня унікальності тексту використовується спеціальне програмне забезпечення. Цитування допускається у сумі, що не перевищує 15 % від загального обсягу статті.

Всі рукописи є рецензованими. Після того, як рукопис додається до збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства», він проходить первинне рецензування редакційної колегії, щоб визначити, чи відповідає цей документ вимогам журналу. Якщо Редакційна колегія вважає, що рукопис відповідає мінімальним стандартам Журналу для публікації, документ потім проходить перевірку.

За рішенням головного редактора окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури розгляду.

На основній стадії розгляду головний редактор або відповідальний секретар надсилає отримані документи без назви та приналежності авторів до експерта (в деяких випадках двох експертів) у авторській області дослідження. Зазвичай, інтервал від подання до першого рішення щодо статті становить близько 8 тижнів. У разі конфлікту інтересів головний редактор призначає іншого експерта.

Форма електронної оцінки, яку використовують рецензенти, містить контрольний список, щоб допомогти їм охопити всі аспекти публікації. У заключному розділі форми оцінювання рецензенти повинні включати зауваження та пропозиції щодо вдосконалення, які надсилаються авторам, без назв рецензентів.

У разі незгоди з оцінкою рецензента автор має право надати мотивовану відповідь головному редактору. Справа обговорюється на засіданні редакційної колегії, а стаття буде направлена на додаткове рецензування до іншого експерта. Редколегія залишає за собою право відхилити документи у разі небажання автора враховувати відгуки та пропозиції експертів.

Остаточне рішення для публікації проводиться головним редактором на основі рекомендацій рецензентів та обсягу Журналу.

Остаточне рішення щодо складу друкованого видання Журналу затверджується в протоколі засідання Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», як відповідна примітка на останній сторінці Журналу.

Стаття, схвалена до публікації, проходить технічне редагування. Незначні стилістичні або формальні виправлення, які не впливають на зміст статті, здійснюються Технічним редактором без згоди автора. За необхідності або на прохання автора файл-верстка надсилається автору для затвердження.

Автори несуть відповідальність за зміст кожної статті та порушення авторських прав, а також науково-практичний рівень, точність фактів та даних, обґрунтованість висновків.

 

Періодичність публікації

Публікація матеріалу статей здійснюватиметься по мірі їх редакційного опрацювання та згідно щоквартальної періодичності збірника.

 

Політика відкритого доступу

Журнал «Технологія і техніка друкарства» реалізує політику негайного відкритого доступу до опублікованих матеріалів та підтримує принципи вільного потоку наукової інформації та глобального обміну знаннями з метою соціального прогресу. Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі безкоштовний доступ у загальнодоступній мережі інтернет, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати або посилатись на повні тексти цих статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей.

Збірник наукових праць "Технологія і техніка друкарства" використовує розподілене архівне зберігання опублікованого змісту в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

 

Історія журналу

«Технологія і техніка друкарства» — рецензований відкритого доступу збірник наукових праць (далі — Збірник).

Збірник засновано у 2003 році, він є фаховим виданням в галузі технічних та філологічних наук. 

Періодичність — щоквартальна.

Галузь тематичної спрямованості — видавничо-поліграфічна: наукові закономірності, проблеми, практичні прикладні дослідження технології, устаткування видавничо-поліграфічної справи, медіатехнологій.

Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №22667-12567ПР від 12.04.17 р.

Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).

Збірник складається з таких розділів:

— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів;

— Технологічні процеси;

— Машини і автоматизовані комплекси;

— Інформаційні технології;

— Поліграфічні матеріали;

— Менеджмент виробництва;

— Видавнича справа та редагування;

— Соціальні комунікації;

— Книгознавство;

— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн);

— Нормативні акти;

— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

Робочі мови статей — українська, англійська, польська.

Збірник входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: DOAJIndex Copernicus; Ulrich’sweb (ProQuest); BASE; Scientific Indexing Services; Universal Impact Factor; WorldCat; OpenAIRE; DRJI; CiteFactor; Advanced Science Index; World Catalogue of Scientific Journals; Scientific Periodicals of Ukraine (VNLU); ELAKPI; URBD ‘Ukrainika scientific’; URJ ‘Dzherelo’; Google Scholar; Inera.

 

Авторський договір на розміщення статей

Відносини з авторами регулюються на основі договору про публікацію матеріалів у збірнику наукових праць «Технологія техніка друкарства» (далі — Договір) на нижчевикладених умовах:

 1. Поняття, що використовуються у Договорі

Авторський договір (Договір) — повне і беззастережне прийняття пропонованих умов шляхом здійснення дій, зазначених у п. 3.1. Авторський договір, укладається в усній формі.

Автор — фізична особа (особи), науковою та творчою працею якої (яких) є створена стаття.

Видання — електронний (в анотованому вигляді із повнотекстовими PDF-файлами статей) і друкований варіант збірника наукових праць «Технологія техніка друкарства».

Заявка — електронне звернення автора до редакції періодичного видання за допомогою відправки статті через обліковий запис Автора на сайті: http://ttdruk.vpi.kpi.ua.

Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», що є засновником і видавцем Видання.

Стаття — текст і додатковий матеріал (ілюстративний матеріал), що представлений Автором для публікації у Виданні.

Послуга — проведення наукового редагування (далі — Редагування), перекладу англійською мовою назви статті, анотації та ключових слів (далі — Перекладу), публікація статті.

Публікація — розміщення друкованих матеріалів Статті у Виданні та електронних матеріалів на сайті (в анотованому вигляді із повнотекстовими PDF-файлами статей).

Обліковий запис — форма реєстрації (анкета) персональних даних Автора для подальшого надання Послуг та здійснення переписки.

 1. Умови Договору

2.1. За цим договором Автор письмового наукового твору при подачі Заявки до Редакційної колегії на Публікацію передає невиключні права на використання Статті.

2.2. Автор гарантує, що Стаття є його оригінальним науковим твором і на момент передачі рукопису статті Редакції всі авторські права на Статтю належать йому виключно.

2.3. Автор гарантує, що він не має аналогічних зобов’язань перед третіми особами стосовно Статті передбаченої даним Договором, а також, що в Статті не будуть включені матеріали, що порушують захищені законом відомості, права та інтереси третіх осіб.

2.4. Територія, на якій допускається використання прав на Статтю, не обмежена.

2.5. Автор згоден на збір, обробку та розміщення своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, вчене звання, науковий ступінь, напрям наукової діяльності, місце роботи, посада, місто, країна, адреса електронної пошти тощо) на сайті Видання (http://ttdruk.vpi.kpi.ua) і розміщення в електронних базах даних із відкритим доступом (Open Access).

2.6. Права передаються Автором для Видавця — безоплатно. Публікація Статті у Виданні не тягне жодних фінансових відрахувань Автору.

2.7. У разі прийняття Видавцем (або Редакційною колегією) рішення про відмову в опублікуванні статей у Виданні, цей договір втрачає силу.

2.8. Видавець зобов’язується протягом терміну дії Договору надавати Автору послуги, пов’язані з публікацією статті у Виданні.

2.9. За надану Автором Статтю за наявності в ній плагіату, а також, за надання в Статті відомостей, що містять недостовірну інформацію і відомостей, які можуть стати об’єктом громадськ обговорень і резонансу Видавець відповідальності не несе.

 1. Укладення договору

3.1. Автор підтверджує факт укладання та чинності Договору шляхом відправки Заявки та Статті Видавцю на сайт Видання (http://ttdruk.vpi.kpi.ua) через Обліковий запис.

 1. Права та обов’язки Автора і Видавця

4.1. Автор зобов’язаний у період між прийняттям Статті на розгляд редакційною колегією та до її остаточної Публікації ознайомитися з умовами авторського договору.

4.2. Автор зобов’язаний не порушувати умови Договору.

4.3. Автор зобов’язаний здійснити створення та заповнення персонального Облікового запису (див. закладку Створення та заповнення персонального облікового запису) та подати рукопис Статті відповідно до Правил подачі Статті для авторів (див. Правила подачі статті для авторів) на сайті Видання: http://ttdruk.vpi.kpi.ua.

4.4. Автор зобов’язаний постійно стежити за інформацією про хід підготовки статті до публікації, що висилається за допомогою електронної пошти та/або повідомлення у Обліковому записі Автора.

4.5. Автор зобов’язаний невідкладно усунути всі недоліки у оформленні та змісті Статті за вимогою Видавця, або Редакційної колегії.

4.6. Автор має право отримувати інформацію про хід підготовки Статті до публікації.

4.7. Автор має право поширювати публікацію Статті у відкритому доступі у вигляді посилання на сайт Видання (http://ttdruk.vpi.kpi.ua) із зазначенням електронного варіанту публікації в анотованому вигляді із повнотекстовими PDF-файлами.

4.8. Видавець зобов’язаний направити Автору електронною поштою та/або повідомленням у Обліковому записі відповідного підтвердження про прийняття статті до публікації у виданні, або відмови в публікації статті без пояснення причин відмови.

4.9. Видавець має виняткове право на поширення і використання опублікованих у Виданні матеріалів.

4.10. Видавець має право здійснювати технічне редагування Статті, яке не змінює її принципових положень, або провести рецензування Статті та запропонувати її Автору внести необхідні зміни, без яких Стаття не буде розміщена у Виданні.

4.11. Видавець має право відмовити в розміщенні Статті, у разі якщо вона:

— не відповідає цілям і завданням Видання та його тематиці;

— не містить новизни;

— не містить достатньої обґрунтованості щодо актуальності досліджень;

— відсутня теоретична або практична цінність, а представлений матеріал недостатній для самостійної публікації;

— оформлення Статті не відповідає вимогам до публікацій;

— містить інформацію, що заборонена для публікування.

Також, Видавець залишає за собою право не пояснювати причини відмови у публікації статті Автору.

4.12. Видавець має право розміщувати Статті, що публікуються у Виданнях, в мережі Інтернет, у тому числі в перекладі іншими мовами.

 1. Інші умови Договору

5.1. Умови Договору можуть змінюватися Видавцем в односторонньому порядку. При цьому нові умови Договору не можуть застосовуватися до відносин між Видавцем і Автором щодо Послуг, які вже надані Автору.

5.2. Автор попереджений Видавцем, що Видавець за Договором стосовно опублікованої Статті не здійснює будь-якої охорони прав Автора в області інтелектуальної діяльності. Охорона інтелектуальних прав Автора відносно опублікованої Статті здійснюється Автором самостійно.

5.3. У разі якщо Видавцю Автором будуть заподіяні будь-які збитки у зв’язку з виконанням Договору, то Видавець має право вимагати від Автора (за наявності вини останнього в таких збитках) відшкодування відповідних збитків.

5.4. Заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору застосовуються сторонами Договору відповідно до законодавства України, якщо інше не передбачено Договором.

5.5. Усі суперечності, що виникають у процесі виконання Договору, повинні в попередньому порядку розглядатися Видавцем і Автором з метою вироблення взаємоприйнятного рішення.

5.6. Місцем укладення Договору є місце знаходження Видавця.

5.7. У всьому іншому, що не передбачено Договором, сторони Договору будуть керуватися чинним законодавством України.

5.8. Текст Договору, а також інші умови, на підставі яких Видавець і Автор виконують свої зобов’язання за Договором, опубліковані в мережі Інтернет на сайті Видання.

5.9. Не вступаючи в протиріччя з умовами Договору, Автор і Видавець мають право оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.

 

Редакційно-видавнича етика публікацій

Редакційно-видавнича етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій збірника наукових праць «Технологія і техніка друкаства»

Етичні норми для журнальної публікації

Публікація статі у збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є важливою складовою розвитку послідовної і всебічної системи знань. Це є прямим відображенням якості роботи авторів статей та установ, які їх підтримують. У статтях, що пройшли рецензію, використовується науковий метод.

Дуже важливо узгодити норми етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автора, редактора журналу, рецензента, видавця і суспільства.

КПІ ім. Ігоря Сікорського як видавець, Киричок Петро Олексійович як головний редактор збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» надзвичайно серйозно ставляться до обов’язків з нагляду за усіма етапами публікації, при цьому редакція усвідомлює всю повноту етичної та іншої відповідальності.

Редакція збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» зобов’язується гарантувати, що реклама, передрук або інші комерційні доходи не чинять жодного впливу на редакційні рішення. Крім того, Киричок Петро Олексійович особисто, як і вся редакційна колегія, прагнутимуть надавати допомогу у налагодженні співпраці з іншими журналами та/або видавництвами, коли це корисно і необхідно.

Обов’язки авторів

 1. Стандарти звітності

Автори статей за результатами оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об’єктивно доповісти про її значущість. Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені. Стаття повинна містити достатню кількість інформації і посилання на першоджерела, що дозволить іншим використовувати роботу.

Шахрайські або завідомо неточні заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Оглядові статті і спеціальні публікації також повинні бути точними і об’єктивними, а редакторська «точка зору» повинна бути чітко окреслена.

 1. Доступ до даних та їх збереження

Авторів можуть попросити надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі повинні бути готові зберігати ці дані протягом розумного часу після їх публікації.

 1. Оригінальність і плагіат

Автори повинні подавати тільки повністю оригінальні роботи, а якщо автори використовували роботи та/або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат.

Існують різні форми плагіату, наприклад, «видання» чужої статті за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту (без зазначення авторства), присвоювання результатів досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

 1. Множинні, повторні та конкуруючі публікації

Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання ж статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автор не має подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті. Іноді публікація деяких видів статей (наприклад, рекомендації, переклади) у більш ніж одному журналі є виправданою, якщо дотримано відповідні вимоги. Автори та редактори задіяних журналів повинні дійти згоди щодо того, що вторинна публікація повинна відображати ті ж дані і таку ж їх інтерпретацію, що й первинний документ. Також у вторинній публікації має бути наведене посилання на первинну статтю.

 1. Підтвердження джерел

Завжди потрібно правильно представляти роботи інших авторів. Автори повинні наводити посилання на публікації, що здійснили фундаментальний вплив на визначення характеру і природи представленої роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом приватної розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела. Також інформація, отримана при наданні/отриманні конфіденційних послуг, таких як судові акти або заявки на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу виконавця даних послуг.

 1. Авторство статті

Авторство повинно бути обмежене тими особами, хто зробив значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Усі ті, хто зробив значний внесок, повинні бути перераховані в якості співавторів. Ті, хто брав участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, повинні бути відображені в списку учасників проекту.

Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів зазначено у статті, і жодної особи, що не є співавтором, до них не віднесено, що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

 1. Небезпеки і питання використання людини або тварин

Якщо робота/стаття пов’язана з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, при роботі з якими існує великий ризик зазнати опромінення, або процес роботи з якими може завдати якої-небудь іншої шкоди здоров’ю людини або тварини, автор повинен чітко вказати про це в своїй роботі. Якщо робота припускає використання тварин або людини як піддослідного, автор повинен гарантувати, що робота містить твердження й докази того, що всі процедури були проведені згідно з відповідними законами та інституційними принципами, як і те, що відповідні державні комітети схвалили їх. Робота автора повинна містити заяву та підтвердження від відповідних інстанцій про згоду на експерименти з людьми. Право людини на конфіденційність завжди має бути дотримано.

 1. Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Усі автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Прикладами можливих конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті, слугують: інформація про роботодавця, інформаційні консультації, акціонерна власність, гонорари, платні свідчення експертів, патентні заявки/реєстрації, а також гранти та інші види фінансування. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.

 1. Суттєві помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактора або видавця журналу та надати їм допомогу в усуненні або виправленні помилки. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж надати редакції докази про правильність вихідної статті.

 

Обов’язки редакційної колегії

 1. Рішення щодо публікації

Головний редактор збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» несе відповідальність за вирішення, які зі статей, наданих журналу, повинні бути опубліковані. Перевірка роботи на актуальність теми та її значення для дослідників і читачів завжди повинні бути основними чинниками, що впливають на рішення про публікацію статті. Головний редактор може керуватися політикою редакційної колегії журналу, також його рішення має ґрунтуватися на положеннях закону, що забороняє порушення авторських прав і плагіат. Головний редактор може радитися з іншими членами редакційної колегії для прийняття рішення.

 1. Принцип чесної гри

Головний редактор повинен оцінювати рукописи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора.

 1. Конфіденційність

Головний редактор і всі співробітники редакції не мають права розкривати інформацію щодо наданих робіт нікому, крім відповідного автора, рецензента, інших редакційних консультантів і, за необхідності, видавця.

 1. Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях головного редактора без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Головний редактор має заявити самовідвід (доручити заступнику головного редактора або іншого члена редколегії зайнятися розглядом рукопису замість нього) для розгляду рукопису, у зв’язку з яким він має конфлікт інтересів в результаті конкурентних відносин, співробітництва чи інших відносин і зв’язків з одним з авторів, компаній, або (можливо) установ, пов’язаних з наданими рукописами.

Головний редактор повинен вимагати від усіх учасників процесу розкриття відповідних конкуруючих інтересів та публікації поправок, якщо конкуренція інтересів була виявлена після публікації. За необхідності повинні бути вжиті інші відповідні заходи, такі як публікація спростування або вибачення.

 1. Участь та співпраця в розслідуванні

При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті головний редактор повинен вживати розумних відповідних заходів.

Такі заходи зазвичай містять контакт з автором рукопису або статті та належний розгляд відповідної скарги або претензії, проте також може знадобитися звернення до відповідних установ та дослідницьких організацій. Якщо скарга підтримується, слід опублікувати відповідні виправлення, спростування або вибачення. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки слід розглядати, навіть якщо воно надійшло через роки після опублікування.

 

Обов’язки рецензентів

 1. Внесок у редакційні рішення

Експертна оцінка допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і шляхом співробітництва редактора і автора може допомогти автору у поліпшенні його роботи. Експертна оцінка є важливим компонентом формальної наукової комунікації і лежить в основі наукового методу. Elsevier поділяє загальноприйняту точку зору, згідно з якою всі вчені, які бажають внести свій вклад в яку-небудь публікацію, зобов’язані найкращим чином виконати свої обов’язки рецензента.

 1. Оперативність

Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це редактора та відмовитися від процесу розгляду.

 1. Конфіденційність

Будь-який рукопис, отриманий для розгляду, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не має бути показаний іншим рецензентам або обговорений з ними без отримання на це дозволу головного редактора.

 1. Стандарти об’єктивності

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й арґументовано.

 1. Підтвердження джерел

Рецензенти повинні виявляти відповідні опубліковані роботи в рецензованому матеріалі, які не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензент також зобов’язаний звертати увагу головного редактора на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

 1. Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні лишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, у яких вони особисто зацікавлені.