Історичні аспекти зародження та розвитку бюджетного законодавства

Галина Андріївна Рум’янцева

Анотація


Виникнення поступової системи бюджетних правовідносин, її еволюція, яка пов’язана зі змінами державного устрою, вплинули на розвиток бюджетно-фінансової та податкової систем України та має результат на сьогодення.

З часу проголошення незалежності, Україна стала на шлях докорінного реформування усіх сфер людської діяльності, з метою забезпечення прав і свобод людини, гідних умов її життя, піднесення української економіки та загального добробуту населення України.

Дивлячись на світову практику, бюджет має стати основним інструментом економічної політики, насамперед підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, зміцнення політичної та соціальної стабільності у державі.

Незважаючи на загальне оздоровлення економічної ситуації, кризові процеси у фінансовій сфері української економіки остаточно ще не подолано.

Ключові слова


бюджетні правовідносини; місцеві бюджети; місцеві фінанси; бюджет; державні фінанси

Повний текст:

PDF

Посилання


Pasichnyk, Iu. V. (2003). Biudzhetna systema Ukrainy ta zarubizhnykh krain [The budget system of Ukraine and foreign countries]. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].

Muzyka, O. A. (2004). Dokhody mistsevykh biudzhetiv za ukrainskym zakonodavstvom [Revenues of local budgets according to the Ukrainian legislation]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Voblyj, K. G. (1917). Zemel’nyj vopros v programmah razlichnyh partij [The land issue in the programmes of different parties].Kiev [in Russian].

Buriachenko, A. Ie. (2001). Biudzhetne vyrivniuvannia yak ob’iekt realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky [Budget alignment as an object of realization of state regional policy]. Kyiv [in Ukrainian].

Poljak, G. B. (2003). Territorial’nye finansy [Territorial finances].Moscow: Vuzovskij uchebnik [in Russian].

Bylinin, Ia. V. (2007). Pravove rehuliuvannia finansovoho kontroliu v sferi mizhbiudzhetnykh vidnosyn [Legal regulation of financial control in the sphere of interbudgetary relations]. Kyiv [in Ukrainian].

Rohozhyn, A. I. & Strakhov, M. M. & Honcharenko, V. D. & et al. (1996). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. Chastyna 1 [History of state and law of Ukraine. Part 1]. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Andrushchenko, V. L. & Fedorov, V. M. (1995). Zaporozka Sich yak ukrainskyi fenomen [Zaporizhzhya Sich as Ukrainian phenomenon]. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].

Lanovyk, B. D. & Matysiakevych, Z. M. & Mateiko, R. M. (1995). Istoriia hospodarstva: Ukraina i svit [History economy: Ukraine and the world]. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

(2003). Istorija finansovogo zakonodatel’stva Rossii (uchebnoe posobie. Serija ‘Jekonomika i upravlenie’) [The history of financial legislation in Russia (a training manual. Series ‘Economy and management’)].Moscow: IKC ‘MarT’ [in Russian].

Nechai, A. A. (2005). Pravovi problemy rehuliuvannia publichnykh vydatkiv u derzhavi [Legal problems of regulation of public expenses in the state]. Kyiv [in Ukrainian].

Chaikovskyi, A. S. & Batrymenko, V. I. & Kopylenko, O. L. & et al. (2000). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of state and law of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Padejskij, N. (1944). Finansy Rossii na rubezhe XVIII–XIX stoletij [Finance of Russia at the turn of XVIII–XIX centuries]. Journal of Sovetskie finansy. The Soviet Finance, 6–7, 36–42 [in Russian].

Kolomiec, A. G. (1998). Dnej Aleksandrovyh prekrasnoe nachalo (Gosudarstvennye finansy Rossii v pervye gody 19-go stoletija) [Days great start of Alexander’s (State finances of Russiain the first years of the 19th century)]. Journal of Finansy. Finance, 12, 50–51 [in Russian].

Komjagin, D. L. (1998). Federal’noe kaznachejstvo — iz proshlogo v budushhee [Federal Treasury — from the past to the future]. Journal of Finansy. Finance, 5, 57–59 [in Russian].

Muzychenko, P. P. (1999). Istoriia derzhavy ta prava Ukrainy [History of state and law of Ukraine]. Kyiv: Tovarystvo ‘Znannia’, KOOc [in Ukrainian].

Kukharets, L. V. (1997). Pershi finansovi kroky Ukrainy [The first financial steps of Ukraine]. Journal of Finansy Ukrainy. Finance of Ukraine, 1, 100–101 [in Ukrainian].

Kukharets, L. V. (1998). Z istorii biudzhetu [From history of the budget]. Journal of Finansy Ukrainy. Finance of Ukraine, 2, 113–115 [in Ukrainian].

Konstitucija SSSR 1924 g. [The Constitution of the USSR 1924]. Retrieved from http://cccp.narod.ru/work/book/konst_1924.html [in Russian].

Shirkevich, A. N. & Lavrov, V. V. (1972). Rol’ bjudzheta v razvitii jekonomiki i kul’tury sojuznyh respublik [The role of budget in the development of the economy and culture of the Union republics].Moscow: Finansy [in Russian].

Plotnikov, K. N. (1954). Ocherki istorii bjudzheta sovetskogo gosudarstva [Essays on the history of the budget of the Soviet state].Moscow: Gosfinizdat [in Russian].

Filippov, A. V. (2001). Finansovyj kontrol’ za rashodovaniem sredstv federal’nogo bjudzheta v uslovijah kaznachejskogo ispolnenija [Financial control over the expenditure of Federal budget funds in the conditions of the Treasury execution of the]. Ekaterinburg [in Russian].

(2004). Kaznacheiska sprava v Ukraini [Treasury business in Ukraine]. Kyiv: Vydavnychyi dim ‘Komp’iufers’ [in Ukrainian].

Oparin, V. M. & Malko, V. I. (2002). Biudzhetna systema [Budget system]. Kyiv [in Ukrainian].

Piskotin, M. I. (1971). Sovetskoe bjudzhetnoe pravo (osnovnye problemy) [The Soviet budget law (main problems)].Moscow: Juridicheskaja literatura [in Russian].

(1975). Gosudarstvennyj bjudzhet SSSR [The state budget of the USSR].Moscow: Finansy [in Russian].

Vasylyk, O. D. & Pavliuk, K. V. (2004). Derzhavni finansy Ukrainy [State Finance of Ukraine]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Kulnytskyi, M. V. (2002). Problemy biudzhetnoho reformuvannia v Ukraini [The problems of budgetary reform in Ukraine]. Journal of Finansy Ukrainy. Finance of Ukraine, 7, 25–29 [in Ukrainian].

(2001). Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget code of Ukraine]. Newspaper of Ukrainska investytsiina hazeta. Ukrainian investment newspaper, 34, 4–48 [in Ukrainian].

(2010). Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget code of Ukraine]. Newspaper of Uriadovyi kur’ier. Government courier, 151 [in Ukrainian].

Vakhnenko, H. P. (2003). Reformuvannia systemy mizhbiudzhetnykh vidnosyn v Ukraini [Reforming the system of interbudgetary relations in Ukraine]. Journal of Ekonomika. Finansy. Pravo. — Economics. Finance. Right, 9, 3–9 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. / Ю. В. Пасічник. — К. : Знання-Прес, 2003. — 523 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

2. Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством : монографія / О. А. Музика. — К. : Атіка, 2004. — 344 с.

3. Воблый К. Г. Земельный вопрос в программах различных партий / К. Г. Воблый. — К., 1917.

4. Буряченко А. Є. Бюджетне вирівнювання як об’єкт реалізації державної регіональної політики : дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н. / А. Є. Буряченко. — К., 2001. — 213 с.

5. Поляк Г. Б. Территориальные финансы : учебное пособие / Г. Б. Поляк. — М. : Вузовский учебник, 2003. — 479 с.

6. Билінін Я. В. Правове регулювання фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин : дис. на здобуття наук. ступ. к.юр.н. / Я. В. Билінін. — К., 2007. — 265 с.

7. Історія держави і права України. Частина 1 : підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: у 2 ч. / [А. Й. Рогожин, М. М. Страхов, В. Д. Гончаренко, та ін.] ; за ред. А. Й. Рогожина. — К. : Ін Юре, 1996. — 368 с.

8. Запорозька Січ як український феномен / В. Л. Андрущенко, В. М. Федоров. — К. : Заповіт, 1995. — 108 с.

9. Лановик Б. Д. Історія господарства : Україна і світ / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. — К. : Вища шк., 1995. — 480 с.

10. История финансового законодательства России [учебное пособие. Серия «Экономика и управление»]. — Москва : ИКЦ «МарТ», 2003. — 256 с.

11. Нечай А. А. Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі : дис. на здобуття наук. ступ. д.ю.н. / А. А. Нечай. — К., 2005. — 578 с.

12. Історія держави і права України : навч. посіб. / [А. С. Чайковський, В. І. Батрименко, О. Л. Копиленко та ін.] ; за ред. А. С. Чайковського. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — 384 с.

13. Падейский Н. Финансы России на рубеже XVIII–XIX столетий / Н. Падейский // Советские финансы. — 1944. — № 6–7. — С. 36–42.

14. Коломиец А. Г. Дней Александровых прекрасное начало (Государственные финансы России в первые годы 19-го столетия) / А. Г. Коломиец // Финансы. — 1998. — № 12. — С. 50–51.

15. Комягин Д. Л. Федеральное казначейство — из прошлого в будущее / Д. Л. Комягин // Финансы. — 1998. — № 5. — С. 57–59.

16. Музиченко П. П. Історія держави та права України : навчальний посібник / П. П. Музиченко. — К. : Товариство «Знання», КОО, 1999. — 662 с.

17. Кухарець Л. В. Перші фінансові кроки України / Л. В. Кухарець // Фінанси України. — 1997. — № 1. — С. 100–101.

18. Кухарець Л. В. З історії бюджету / Л. В. Кухарець // Фінанси України. — 1998. — № 2. — С. 113–115.

19. Конституция СССР 1924 г. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://cccp.narod.ru/work/book/konst_1924.html.

20. Ширкевич Н. А. Роль бюджета в развитии экономики и культуры союзных республик / А. Н. Ширкевич, В. В. Лавров. — М. : Финансы, 1972. — 80 c.

21. Плотников К. Н. Очерки истории бюджета советского государства / К. Н. Плотников. — М. : Госфиниздат, 1954. — 556 с.

22. Филиппов А. В. Финансовый контроль за расходованием средств федерального бюджета в условиях казначейского исполнения : дис. на соискание уч. степ. к.э.н. / А. Ф. Филиппов. — Екатеринбург, 2001. — 184 с.

23. Казначейська справа в Україні / [за ред. Стовбчастого А. М.]. — Київ : Видавничий дім «Комп’юферс», 2004. — 316с.

24. Опарін В. М. Бюджетна система / В. М. Опарін, В. І. Малько. — К., 2002. — С. 153—178.

25. Пискотин М. И. Советское бюджетное право (основные проблемы) / М. И. Пискотин. — М. : Юридическая литература, 1971. — 312 с.

26. Государственный бюджет СССР / [авторский коллектив под рук. проф. В. В. Лаврова и чл.-кор. АН СССР проф. К. Н. Плотникова]. — М. : Финансы, 1975. — 416 c.

27. Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.

28. Кульницький М. В. Проблеми бюджетного реформування в Україні / М. В. Кульницький // Фінанси України. — 2002. — № 7. — С. 25–29.

29. Бюджетний кодекс України // Українська інвестиційна газета. — 2001. — № 34. — С. 4–48.

30. Бюджетний кодекс України // Урядовий кур’єр. — 2010. — № 151.

31. Вахненко Г. П. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні / Г. П. Вахненко // Економіка. Фінанси. Право. — 2003. — № 9. — С. 3–9.
DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(53).2016.90040

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського