DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(50).2015.65710

Аналітичні дослідження кінематичних параметрів транспортувальної системи тамподрукарської машини ТДМ-300

Дмитро Сергійович Гриценко

Анотація


У статті проведено аналітичні дослідження кінематичних параметрів транспортувальної системи виробів у зону друкування на основі тамподрукарської машини ТДМ-300 із кулачковим механізмом приводу. Проведені дослідження дали можливість за відомими параметрами транспортувальної системи дослідити вплив швидкості повороту головного валу та закону періодичного руху кулачкового приводу на зміну максимальних значень швидкості і прискорення конвеєрного транспортувального пристрою.


Ключові слова


тамподрукарська машина; друкування; конвеєр; кулачковий механізм; закон періодичного руху; швидкість; прискорення

Повний текст:

PDF

Посилання


Фишин М. Е. Механизмы периодического поворота в полиграфических машинах / М. Е.Фишин. — М. : Книга, 1973. — 200 с.

Шостачук Ю. О. Розрахунок кулачкового механізму періодичного повороту / Ю. О. Шостачук, Д. С. Гриценко // Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2012. — № 1(35). — С. 97–106. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/32748.

Пат. 42592 України, МПК (2009) F 16 H 25/00. Пристрій для періодичного обертального руху веденої ланки / А. І. Петрук, Д. С. Гриценко, К. Ю. Кривенко, В. В. Шебунін. — № u200901609; заявл. 24.02.2009; опубл. 10.07.2009, Бюл. № 13. — 3 с.

Пат. 99753України, МПК F 16 H 25/00 (2015.01). Кулачковий механізм періодичного повороту / Ю. О. Шостачук, Д. С. Гриценко, Д. І. Рубан. — № u201413250; заявл. 10.12.2014; опубл. 25.06.2015. Бюл. № 12. — 3 с.

Пат. 32250 України, МПК (2006) F 16 H 25/00. Пристрій для періодичного обертального руху веденої ланки / А. І. Петрук, Д. С. Гриценко, О. Я. Моргун. — № u200714825; заявл. 26.12.2007; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. — 3 с.

Петрук А. І. Визначення раціональної структури механізмів періодичного повороту поліграфічних машин / А. І. Петрук, Д. С. Гриценко // Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства». — 2007. — № 3–4. — С. 86–94.

Тир К. В. Механика полиграфических автоматов / К. В. Тир. — М. : Книга, 1965. — 496 с.

Полюдов О. М. Зрівноважувальні кулачкові механізми : теорія, дослідження, розрахунки / О. М. Полюдов, А. І. Петрук. — К. : ВАТ «УкрНДІСВД», 2005. — 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Fishin M. E. Mehanizmy periodicheskogo povorota v poligraficheskih mashinah / M. E.Fishin. — M. : Kniga, 1973. — 200 s.

2. Shostachuk Iu. O. Rozrakhunok kulachkovoho ekhanizmu periodychno ho povorotu / Iu. O. Shostachuk, D. S. Hrytsenko // Zbirnyk naukovykh prats «Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva». — K., 2012. — № 1(35). — S. 97–106. — Rezhym dostupu : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/32748.

3. Pat. 42592 Ukrainy, MPK (2009) F 16 H 25/00. Prystrii dlia periodychnoho obertalnoho rukhu vedenoi lanky / A. I. Petruk, D. S. Hrytsenko, K. Iu. Kryvenko, V. V. Shebunin. — № u200901609; zaiavl. 24.02.2009; opubl. 10.07.2009, Biul. № 13. — 3 s.

4. Pat. 99753Ukrainy, MPK F 16 H 25/00 (2015.01). Kulachkovyi mekhanizm periodychnoho povorotu / Iu. O. Shostachuk, D. S. Hrytsenko, D. I. Ruban. — № u201413250; zaiavl. 10.12.2014; opubl. 25.06.2015. Biul. № 12. — 3 s.

5. Pat. 32250 Ukrainy, MPK (2006) F 16 H 25/00. Prystrii dlia periodychnoho obertalnoho rukhu vedenoi lanky / A. I. Petruk, D. S. Hrytsenko, O. Ia. Morhun. — № u200714825; zaiavl. 26.12.2007; opubl. 12.05.2008, Biul. № 9. — 3 s.

6. Petruk A. I. Vyznachennia ratsionalnoi struktury mekhanizmiv periodych noho povorotu polihrafichnykh mashyn / A. I. Petruk, D. S. Hrytsenko // Zbirnyk naukovykh prats «Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva». — 2007. — № 3–4. — S. 86–94.

7. Tir K. V. Mehanika poligraficheskih avtomatov / K. V. Tir. — M. : Kniga, 1965. — 496 s.

8. Poliudov O. M. Zrivnovazhuvalni kulachkovi mekhanizmy : teoriia, doslidzhennia, rozrakhunky / O. M. Poliudov, A. I. Petruk. — K. : VAT «UkrNDISVD», 2005. — 192 s.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського