DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(51).2016.62058

Акредитація в НТУУ «КПІ» підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 — «Зв’язки з громадськістю»

Тетяна Юріївна Киричок, Ольга Володимирівна Тріщук, Надія Миколаївна Фіголь

Анотація


Підготовка фахівців спеціальності 7.03030202 «Зв’язки з громадськістю» сприяє задоволенню кадрових потреб видавничої та інших галузей в період суспільних трансформацій. На сучасному етапі ця робота орієнтується на новітні потреби і виклики, привнесені розвитком електронних комунікаційних систем.

Реалізація основної освітньої програми підготовки спеціалістів спеціальності «Зв’язки з громадськістю» забезпечується необхідною інформаційною базою, яка відображає досягнення науки й техніки в галузі видавничої справи, реклами. Навчально-методична робота на кафедрі видавничої справи та редагування підпорядковується практичній реалізації мети освіти в українській державі та головній діяльності університету. Вона полягає в пошуках найефективніших форм, засобів і методів формування в студентів широкого наукового світогляду, освоєння ними досягнень науки і культури, вироблення професійних знань, умінь, навичок і підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Зважаючи на потребу видавничої галузі в рекламних і видавничих кадрах високого рівня, сформовану в НТУУ «КПІ» матеріально-технічну, наукову, кадрову, методичну базу для забезпечення якісного викладання дисциплін галузі знань 0303 — «Журналістика та інформація», а також на наявну і потенційну можливість постійно вдосконалювати підготовку фахівців названої спеціальності відповідно до суспільних потреб, вважаємо за доцільне надання Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут» акредитацію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 0303 — «Журналістика та інформація» зі спеціальності 7.03030202 — «Зв’язки з громадськістю».


Ключові слова


зв’язки з громадськістю; редагування; освіта; видавничо-поліграфічна галузь; фахівець

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського