DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3-4(21-22).2008.58980

Оперативність виготовлення продукції, як один із визначальних факторів конкурентоспроможності газетних друкарень

Л. А. Андросюк

Анотація


Робота присвячена аналізу конкурентоспроможності ряду поліграфічних підприємств м. Києва та оцінці оперативності виконання замовлення як фактору, що її визначає. З цією метою було розглянуто теоретико-методологічні основи аналізу конкурентоспроможності та оцінено тривалість виконання замовлення в ряді газетних друкарень. Об’єктами дослідження в даній роботі є ДВ «Преса України», ВАТ Видавництво «Київська правда» та ТОВ «Укрполіграфмедіа».

Ключові слова


оперативність виготовлення продукції; конкурентоспроможність; газетна друкарня; теоретико-методологічні основи аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


Dolzhanskyi I. Z., Zahorna T. O. Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: Navchalnyi posibnyk. — Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. — 384 s.

Ekonomika pidpryiemstv: Pidruchnyk. — v 2 t. / za red. S. F. Pokropyvnoho. — K.: Vyd-vo «Khvylia-Pres», 1995. — 400 s.

Kotler F. Marketing, menedzhment (analiz, planirovanie, vnedrenie, kontrol'): Per. s angl. — S-Pb.: Piter, 1999. — 516 s.

Kredysov A. Chy konkurentnospromozhni nashi tovary? (Pro ekonomiku Ukrainy) // Polityka i chas. — 2002. — № 8. — S. 37—41.

Niemtsov V. D., Dovhan L. Ie. Stratehichnyi menedzhment. — K.: Libra, 2001. — 220 s.

Porter M. Konkurencija: Per. s angl. — M.: Presa, 2000. — 420 s.

Fathutdinov R. A. Strategicheskij menedzhment: uchebn. dlja vuzov. — M.: ZAO Biznes-shkola «Intel-sintez», 1998. — 359 s.

Fathutdinov R. A. Konkurentosposobnost': jekonomika, strategija, upravlenie. — M.: INFRA-M, 2000. — 351 s.

Shvec V. Ja. Ob upravlenii konkurentnosposobnost'ju produkcii na predprijatii. — S-Pb.: Piter, 2000. — 260 s.

Judanov A. Ju. Konkurencija: teorija i praktika: Ucheb.-prakt. posobie. — M.: Associacija avtorov i izdatelej «Tandem», Gnom-press, 1998. — 354 s.

Belous O. P., Panchenko E. G. Menedzhment: konkurentosposobnost' i jeffektivnost'. — K.: Znanie Ukrainy, 1992. — 40 s.

Herasymchuk V. H. Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom. Hrafichne modeliuvannia. — K.: KNEU, 2000. — 360 s.

Dykan V. Upravlinnia yakistiu yak faktor konkurentnosposobnosti pidpryiemstv // Ekonomika Ukrainy. — 1998. — № 1. — S. 43—48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.

2. Економіка підприємств: Підручник. — в 2 т. / за ред. С. Ф. Покропивного. — К.: Вид-во «Хвиля-Прес», 1995. — 400 с.

3. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент (анализ, планирование, внедрение, контроль): Пер. с англ. — С-Пб.: Питер, 1999. — 516 с.

4. Кредисов А. Чи конкурентноспроможні наші товари? (Про економіку України) // Політика і час. — 2002. — № 8. — С. 37—41.

5. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент. — К.: Лібра, 2001. — 220 с.

6. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. — М.: Преса, 2000. — 420 с.

7. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: учебн. для вузов. — М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 1998. — 359 с.

8. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 351 с.

9. Швец В. Я. Об управлении конкурентноспособностью продукции на предприятии. — С-Пб.: Питер, 2000. — 260 с.

10. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб.-практ. пособие. — М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Гном-пресс, 1998. — 354 с.

11. Белоус О. П., Панченко Е. Г. Менеджмент: конкурентоспособность и эффективность. — К.: Знание Украины, 1992. — 40 с.

12. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання. — К.: КНЕУ, 2000. — 360 с.

13. Дикань В. Управління якістю як фактор конкурентноспособності підприємств // Економіка України. — 1998. — № 1. — С. 43—48.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського