Необхідність покращення підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників з питань безпечності промислових підприємств

Автор(и)

  • Віктор Миколайович Сторожук Навчально-науковий інститут деревооброблювальних технологій і дизайну Національного лісотехнічного університету України (Львів)
  • Олександр Валерійович Мельников Спільне українсько-німецьке підприємство «Графітех» (Львів)
  • Василь Миколайович Гвоздик Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(49).2015.54892

Ключові слова:

безпечність промислового підприємства, переробна промисловість, інженерно-технічні працівники, нормативна дисципліна, вищий навчальний заклад

Анотація

Стаття присвячена проблемам із забезпеченням безпечності підприємств переробної промисловості, зумовленим зокрема недостатнім рівнем підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників у вищих навчальних закладах. Запропоновані шляхи підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців, які мають базуватись на чітко визначених мінімальних вимогах до вивчення питань безпечності промислових підприємств на усіх етапах підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників.

Біографії авторів

Віктор Миколайович Сторожук, Навчально-науковий інститут деревооброблювальних технологій і дизайну Національного лісотехнічного університету України (Львів)

к.т.н., доцент

Олександр Валерійович Мельников, Спільне українсько-німецьке підприємство «Графітех» (Львів)

к.т.н., провідний інженер

Василь Миколайович Гвоздик, Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів)

магістрант

Посилання

ДСТУ 2156–93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення [Електронний ресурс]. — Введ. вперше ; Введ. 01.01.1995. — Режим доступу до ресурсу: http://document.ua/bezpechnist-promislovih-pidpriemstv.-termini-ta-viznachennja-nor3429.html.

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694–XII // ВВР. — 1992. — № 49. — ст. 668 (ост. зміни від 05.04.2015 р.).

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403–17 // ВВР. — 2013. — № 34–35. — ст. 458 (ост. зміни від 11.02.2015 р.).

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII // ВВР. — 1991. — № 41. — ст. 546 (ост. зміни від 01.01.2015 р.).

SА8000:2001. Соціальна відповідальність. Міжнародний стандарт [Електронний ресурс] : [Неофіційний переклад]. — Введ. вперше; Прийняття 10.10.2007. — Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/n0015697-07.

ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги [Електронний ресурс]. — На заміну ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 ; Введ. 27.12.2010. — Режим доступу до ресурсу : http://document.ua/sistemi-upravlinnja-gigienoyu-ta-bezpekoyu-praci.-vimogi-ohs-nor24609.html.

ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління якістю. Вимоги [Електронний ресурс]. — На заміну ДСТУ ISO 9001-2001; Введ. 22.06.2009. — Режим доступу до ресурсу : http://iso.kiev.ua/iso-9001/standart-iso-9001-2008-skachat.html.

ДСТУ ISO 14001:2004. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування. — На заміну ДСТУ ISO 14001–97 ; Введ. 15.05.2006. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VI, 20 с. — (Національний стандарт України).

Наказ Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду України «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» від 21.10.2010 р. № 969/922/216 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1057-10.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216» від 30.05.2014 р. № 590-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/590-2014-%D1%80.

Уряд скасував норму щодо обов’язкового розділу про охорону праці в дипломних роботах [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247357659&cat_id=244274160.

Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Ректорам вищих навчальних закладів України» від 19.11.2014 р. № 14.1/10 — 3721.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII // ВВР. — 2014. — № 37–38. — ст. 2004 (ост. зміни від 11.06.2015 р.).

Організація навчального процесу у Черкаському державному технологічному університеті [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://chdtu.edu.ua/study/process.

Сторожук В. М. Проблеми фахового забезпечення системи управління охороною праці підприємств / В. М. Сторожук, О. В. Мельников // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2009. — № 2(16). — С. 172–180.

Праця України у 2013 р. : статист. зб. / відп. за вип. І. В. Сеник ; Держ. служба статистики України. — К. : Консультант, 2014. — С. 266.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання» від 22.07.2014 р. № 1600-VII // ВВР. — 2014. — № 36. — ст. 1189.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів