DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(49).2015.54883

Рекламні папки: аналіз конструкцій, технологій виготовлення та оздоблення

Світлана Федорівна Гавенко, Раїса Володимирівна Рибка, Роман Петрович Рибка

Анотація


В статті розглядаються особливості конструкцій папок, технологій їх виготовлення та оздоблення флокуванням.


Ключові слова


конструкція папок; класифікація; технологія; оздоблення; флокування

Повний текст:

PDF

Посилання


Лаврик Д. Рекламная папка : ярко, солидно, удобно / Д. Лаврик // Формат. — 2005. — № 3(8). — С. 20–23.

Флок-технології для оздоблення друкованої продукції і паковань : монографія / С. Гавенко, О. Савченко, Е. Кібіркштіс, Р. Рибка. — Львів–Каунас : УАД, Каунаський технологічний ун-т, 2009. — 161 с.

Zubrickaite Study of Physical. Aspects of Electroflocldng (Flock Printing) / S. Havenko, R. Rybka, E. Kibirkstis, О. Mizyuk // Materials science (MEDZIAGOTY RA). — 2007. — Vol. 13, No. 3. — рр. 206–209.

Технології оздоблення упаковки електрофлокуванням / Гавенко С. Ф., Мізюк О. М., Рибка Р. В., Чаплінський О. Д. // Упаковка. — 2005 — № 3. — С. 58–59.

Гавенко С. Методи оцінювання якості флокованих зображень лазерним зондуванням поверхні / Гавенко С. Ф., Рибка Р. В., Сікора Л. С. // Квалілогія книги : зб. наук. пр. — Львів : УАД, 2010. — Вип. № 2(18). — С. 105–109.

Патент на корисну модель № 83197. Спосіб контролю якості друкованого зображення / Гавенко С. Ф., Сікора Л. С., Рибка Р. В., Хаджинова С. — Заявл. 26.03.2013; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Lavrik D. Reklamnaja papka : jarko, solidno, udobno / D. Lavrik // Format. — 2005. — № 3(8). — S. 20–23.

2. Flok-tekhnolohii dlia ozdoblennia drukovanoi produktsii i pakovan : monohrafiia / S. Havenko, O. Savchenko, E. Kibirkshtis, R. Rybka. — Lviv–Kaunas : UAD, Kaunaskyi tekhnolohichnyi un-t, 2009. — 161 s.

3. Zubrickaite Study of Physical. Aspects of Electroflocldng (Flock Printing) / S. Havenko, R. Rybka, E. Kibirkstis, О. Mizyuk // Materials science (MEDZIAGOTY RA). — 2007. — Vol. 13, No. 3. — рр. 206–209.

4. Tekhnolohii ozdoblennia upakovky elektroflokuvanniam / Havenko S. F., Miziuk O. M., Rybka R. V., Chaplinskyi O. D. // Upakovka. — 2005 — № 3. — S. 58–59.

5. Havenko S. Metody otsiniuvannia yakosti flokovanykh zobrazhen lazernym zonduvanniam poverkhni / Havenko S. F., Rybka R. V., Sikora L. S. // Kvalilohiia knyhy : zb. nauk. pr. — Lviv : UAD, 2010. — Vyp. № 2(18). — S. 105–109.

6. Patent na korysnu model № 83197. Sposib kontroliu yakosti drukovanoho zobrazhennia / Havenko S. F., Sikora L. S., Rybka R. V., Khadzhynova S. — Zaiavl. 26.03.2013; opubl. 27.08.2013, Biul. № 16.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського