DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(49).2015.54869

Контроль наклепу деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композиційних матеріалів за умов надтонкого оздоблювально-абразивного оброблення

Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Оксана Володимирівна Зоренко, Юлія Юріївна Віцюк, Олена Сергіївна Хлус

Анотація


У статті наведені результати дослідження параметрів наклепу за допомогою нового методу — He-Ne лазерним потоком з аналізом форми магнітного поля по напруженості його горизонтальної і вертикальної складових при тонкій фінішній алмазно-абразивній обробці поверхонь деталей тертя з високозносостійких композиційних матеріалів на основі інструментальних сталей, а також на основі нікелю.

Показано, що на форму магнітного поля суттєво впливають методи фінішної обробки (тонке алмазно-абразивне шліфування, прецизійна машинна доводка, суперфініш, хонінгування), режими різання нових композитів і параметри абразивного інструменту.

Встановлені залежності параметрів магнітного поля від технологічних факторів процесу різання робочих поверхонь тертя деталей з нових композитів на основі нікелю та інструментальних сталей.


Ключові слова


нові композитні матеріали; деталі тертя; якість поверхні; наклеп; магнітне поле; технологічні фактори абразивного різання; рекомендації для промисловості

Повний текст:

PDF

Посилання


Роїк Т. А. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації : монографія / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш. Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш А. П. — К. : НТУУ «КПІ», 2007. — 404 с.

Киричок П. О. Технологія поліграфічного машинобудування : навчальний посібник / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. В. Шевчук, А. П. Гавриш, О. І. Лотоцька. — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — 504 с.

Киричок П. О. Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин : Монографія / П. О. Киричок, Т. А Роїк., А. В. Шевчук, А. П. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — 427 с.

Крагельський И. В. Трение и износ / И. В. Крагельський. — М. : Машиностроение, 1968. — 478 с.

Костецкий Б. И. Сопротивление изнашиванию деталей машин / Б. И. Костецкий. — М. : Машгаз, 1959. — 216 с.

Костецкий Б. Н. Надежность и долговечность машин / Б. Н. Костецкий, И. Г. Носковский, Л. И. Бершадский, А. К. Караулов. — К. : Техніка, 1975. — 408 с.

Рыжов Э. В. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин / Э. В. Рыжов. — К. : Наукова думка, 1984. — 340 с.

Маслов Е. Н. Теория шлифования материалов / Е. Н. Маслов. — М. : Машиностроение, 1974. — 320 с.

Рыжов Э. В. Высокоэффективные процессы финишной обработки / Э. В. Рыжов. — К. : Наукова думка, 1987. — 256 с.

Ящерицын П. И. Прогрессивная технология финишной обработки деталей / П. И. Ящерицын. — Минск : Беларусь, 1989. — 312 с.

Соколов С. П. Тонкое шлифование и доводка / С. П. Соколов. — М. : Машгиз, 1981. — 296 с.

Кремень З. И. Доводка плоских поверхностей / З. И. Кремень. — К. : Техника, 1974. — 225 с.

Фрагин И. Е. Научные основы повышения точности и производительности хонингования : Монография / И. Е. Фрагин. — М. : Машиностроение, 1975. — 320 с.

Чеповецкий И. Х. Основы финишной алмазной обработки : Монография / И. Х. Чеповецкий. — К. : Наукова думка, 1980. — 467 с.

Инструменты из сверхтвердых материалов / Под ред. акад. НАН Украины Н. В. Новикова, д.т.н. С. А. Клименко. 2-е узд., перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 2014. — 608 с.

Лавриненко В. І., Новіков М. В. Надтверді абразивні матеріали в механообробні : Енциклопедичний довідник / під заг. ред. акад. НАН М. В. Новікова. — К. : Вид. ІНМ ім. В. М. Бакуля НАНУ, 2013. — 456 с.

Эльбор в машиностроении : Монография (В. С. Лысанов, В. А. Букин, Б. А. Глаговский, З. И. Кремень и др. — Под. общ. ред. В. С. Лысанова — Л-д : Машиностроение, 1978. — 280 с.

Киричок П. О. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, А. В. Шевчук, Ю. Ю. Віцюк. — К. : Вид. НТУУ «КПІ», 2014. — 507 с.

Мазур М. П., Внуков Ю. М., Доброскок В. Л., Залога В. О., Новоселов Ю. К., Якубов Ф. Я. Основи теорії різання матеріалів : Підручник / Під заг. ред. М. П. Мазура. — Львів : Новий світ, 2010. — 423 с.

Гавриш А. П. Фінішна алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів : Монографія / А. П. Гавриш, П. П. Мельничук. — Житомир : Вид. Житомирськ. державн. технологічн. ун-ту ЖДТУ, 2004. — 551 с.

Роик Т. А. Обеспечение качества поверхностей деталей из магнитомягких сплавов прецизионной доводкой : Монография / Т. А. Роик, П. А. Киричек, А. П. Гавриш, М. Г. Аскенов, Ю. Ю. Вицюк. — К. : Вид-во НТУУ «КПІ», 2013. — 232 с.

Григорянт А. Г. Технологические процесы лазерной обработки / А. Г. Григорянт, И. Н. Шиганов, А. И. Мицюров. — М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. — 664 с.

Kovalenko V. S., Verkhoturov A. D., Golovko L. F., Podchernjaeva J. A. Lazer surface harding and electric-spark surface harding of materials. — New-York : Plenum Publishing Corp., 1988. — 175 p.

Головко Л. Ф. Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Л. Ф. Головко, С. О. Лук’яненко. — К. : ВІСТКА, 2009. — 296 с.

Котляров В. П. Технологія лазерної обробки : Підручник / В. П. Котляров. — Ніжин : Вид. НДУ ім. М. Гоголя, 2010. — 308 с.

Котляров В. П. Лазерна технологія в поліграфії / В. П. Котляров, П. О. Киричок. — К. : Вид. НТУУ «КПІ», 2012. — 324 с.

Котляров В. П. Технологічне оснащення лазерних комплексів / В. П. Котляров. — К. : Вид. НТУУ «КПІ», 2013. — 592 с.

Котляров В. П. Лазерна розмірна розробка : Навч. посібник / В. П. Котляров. — К. : Вид. НТУУ «КПІ», 2015. — 428 с.

Коваленко В. С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов / В. С. Коваленко. — К. : Вища школа. — Главное изд., 1983. — 176 с.

Коваленко В. С. Лазерная технология / В. С. Коваленко. — К. : Вища школа. — Главное изд., 1989. — 280 с.

Гавриш А. П. Якість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводці / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, С. М. Зигуля, В. Г. Олійник // Вісник Тернопільського націон. технічн. ун-ту. — 2014. — № 4(70). — С. 126–134.

Кутай А. К. Анализ точности и контроль качества в машиностроении / А. К. Кутай, Х. Б. Кордонський. — М. : Машгиз, 1958. — 366 с.

Кутай А. К. Статистические методы анализа и контроля качества машиностроительной продукции / А. К. Кутай. — М. : Машгиз, 1979. — 312 с.

Таблицы функции распределения и плотностей распределения Стьюдента / Под ред. проф. Н. В. Смирнова. — М. : Изд. АН СССР, 1990. — 228 с.

Гавриш А. П. Статистический анализ степени влияния факторов абразивной обработки на поле рабочего зазора / А. П. Гавриш, Л. А. Солдатенко, Мохан Сринивасан, Т. А. Роик // Сб. : «Резание и инструмент». — Харьков : Изд. ХГПУ «Харьков. политехн. ин-т». — 1999. — № 53. — С. 71–77.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Roik T. A. Kompozytsiini pidshypnykovi materialy dlia pidvyshchenykh umov ekspluatatsii : monohrafiia / T. A. Roik, P. O. Kyrychok, A. P. Havrysh. Roik T. A., Kyrychok P. O., Havrysh A. P. — K. : NTUU «KPI», 2007. — 404 s.

2. Kyrychok P. O. Tekhnolohiia polihrafichnoho mashynobuduvannia : navchalnyi posibnyk / P. O. Kyrychok, T. A. Roik, A. V. Shevchuk, A. P. Havrysh, O. I. Lototska. — K. : NTUU «KPI», 2014. — 504 s.

3. Kyrychok P. O. Novitni kompozytsiini materialy detalei tertia polihrafichnykh mashyn : Monohrafiia / P. O. Kyrychok, T. A Roik., A. V. Shevchuk, A. P. Havrysh, Iu. Iu. Vitsiuk. — K. : NTUU «KPI», 2015. — 427 s.

4. Kragel’s’kij I. V. Trenie i iznos / I. V. Kragel’s’kij. — M. : Mashinostroenie, 1968. — 478 s.

5. Kosteckij B. I. Soprotivlenie iznashivaniju detalej mashin / B. I. Kosteckij. — M. : Mashgaz, 1959. — 216 s.

6. Kosteckij B. N. Nadezhnost’ i dolgovechnost’ mashin / B. N. Kosteckij, I. G. Noskovskij, L. I. Bershadskij, A. K. Karaulov. — K. : Tehnіka, 1975. — 408 s.

7. Ryzhov Je. V. Tehnologicheskie metody povyshenija iznosostojkosti detalej mashin / Je. V. Ryzhov. — K. : Naukova dumka, 1984. — 340 s.

8. Maslov E. N. Teorija shlifovanija materialov / E. N. Maslov. — M. : Mashinostroenie, 1974. — 320 s.

9. Ryzhov Je. V. Vysokojeffektivnye processy finishnoj obrabotki / Je. V. Ryzhov. — K. : Naukova dumka, 1987. — 256 s.

10. Jashhericyn P. I. Progressivnaja tehnologija finishnoj obrabotki detalej / P. I. Jashhericyn. — Minsk : Belarus’, 1989. — 312 s.

11. Sokolov S. P. Tonkoe shlifovanie i dovodka / S. P. Sokolov. — M. : Mashgiz, 1981. — 296 s.

12. Kremen’ Z. I. Dovodka ploskih poverhnostej / Z. I. Kremen’. — K. : Tehnika, 1974. — 225 s.

13. Fragin I. E. Nauchnye osnovy povyshenija tochnosti i proizvoditel’nosti honingovanija : Monografija / I. E. Fragin. — M. : Mashinostroenie, 1975. — 320 s.

14. Chepoveckij I. H. Osnovy finishnoj almaznoj obrabotki : Monografija / I. H. Chepoveckij. — K. : Naukova dumka, 1980. — 467 s.

15. Instrumenty iz sverhtverdyh materialov / Pod red. akad. NAN Ukrainy N. V. Novikova, d.t.n. S. A. Klimenko. 2-e uzd., pererab. i dop. — M. : Mashinostroenie, 2014. — 608 s.

16. Lavrynenko V. I., Novikov M. V. Nadtverdi abrazyvni materialy v mekhanoobrobni : Entsyklopedychnyi dovidnyk / pid zah. red. akad. NAN M. V. Novikova. — K. : Vyd. INM im. V. M. Bakulia NANU, 2013. — 456 s.

17. Jel’bor v mashinostroenii : Monografija (V. S. Lysanov, V. A. Bukin, B. A. Glagovskij, Z. I. Kremen’ i dr. — Pod. obshh. red. V. S. Lysanova — L-d : Mashinostroenie, 1978. — 280 s.

18. Kyrychok P. O. Finishne obroblennia znosostiikykh detalei drukarskykh mashyn / P. O. Kyrychok, T. A. Roik, A. P. Havrysh, A. V. Shevchuk, Iu. Iu. Vitsiuk. — K. : Vyd. NTUU «KPI», 2014. — 507 s.

19. Mazur M. P., Vnukov Iu. M., Dobroskok V. L., Zaloha V. O., Novoselov Iu. K., Yakubov F. Ia. Osnovy teorii rizannia materialiv : Pidruchnyk / Pid zah. red. M. P. Mazura. — Lviv : Novyi svit, 2010. — 423 s.

20. Havrysh A. P. Finishna almazno-abrazyvna obrobka mahnitnykh materialiv : Monohrafiia / A. P. Havrysh, P. P. Melnychuk. — Zhytomyr : Vyd. Zhytomyrsk. derzhavn. tekhnolohichn. un-tu ZhDTU, 2004. — 551 s.

21. Roik T. A. Obespechenie kachestva poverhnostej detalej iz magnitomjagkih splavov precizionnoj dovodkoj : Monografija / T. A. Roik, P. A. Kirichek, A. P. Gavrish, M. G. Askenov, Ju. Ju. Vicjuk. — K. : Vid-vo NTUU «KPІ», 2013. — 232 s.

22. Grigorjant A. G. Tehnologicheskie procesy lazernoj obrabotki / A. G. Grigorjant, I. N. Shiganov, A. I. Micjurov. — M. : Izd. MGTU im. N. Je. Baumana, 2008. — 664 s.

23. Kovalenko V. S., Verkhoturov A. D., Golovko L. F., Podchernjaeva J. A. Lazer surface harding and electric-spark surface harding of materials. — New-York : Plenum Publishing Corp., 1988. — 175 p.

24. Holovko L. F. Lazerni tekhnolohii ta komp’iuterne modeliuvannia / L. F. Holovko, S. O. Luk’ianenko. — K. : VISTKA, 2009. — 296 s.

25. Kotliarov V. P. Tekhnolohiia lazernoi obrobky : Pidruchnyk / V. P. Kotliarov. — Nizhyn : Vyd. NDU im. M. Hoholia, 2010. — 308 s.

26. Kotliarov V. P. Lazerna tekhnolohiia v polihrafii / V. P. Kotliarov, P. O. Kyrychok. — K. : Vyd. NTUU «KPI», 2012. — 324 s.

27. Kotliarov V. P. Tekhnolohichne osnashchennia lazernykh kompleksiv / V. P. Kotliarov. — K. : Vyd. NTUU «KPI», 2013. — 592 s.

28. Kotliarov V. P. Lazerna rozmirna rozrobka : Navch. posibnyk / V. P. Kotliarov. — K. : Vyd. NTUU «KPI», 2015. — 428 s.

29. Kovalenko V. S. Tehnologija i oborudovanie jelektrofizicheskih i jelektrohimicheskih metodov obrabotki materialov / V. S. Kovalenko. — K. : Vishha shkola. — Glavnoe izd., 1983. — 176 s.

30. Kovalenko V. S. Lazernaja tehnologija / V. S. Kovalenko. — K. : Vishha shkola. — Glavnoe izd., 1989. — 280 s.

31. Havrysh A. P. Yakist poverkhon znosostiikykh kompozytnykh detalei tertia polihrafichnykh mashyn pry pretsyziinii dovodtsi / A. P. Havrysh, T. A. Roik, P. O. Kyrychok, S. M. Zyhulia, V. H. Oliinyk // Visnyk Ternopilskoho natsion. tekhnichn. un-tu. — 2014. — № 4(70). — S. 126–134.

32. Kutaj A. K. Analiz tochnosti i kontrol’ kachestva v mashinostroenii / A. K. Kutaj, H. B. Kordons’kij. — M. : Mashgiz, 1958. — 366 s.

33. Kutaj A. K. Statisticheskie metody analiza i kontrolja kachestva mashinostroitel’noj produkcii / A. K. Kutaj. — M. : Mashgiz, 1979. — 312 s.

34. Tablicy funkcii raspredelenija i plotnostej raspredelenija St’judenta / Pod red. prof. N. V. Smirnova. — M. : Izd. AN SSSR, 1990. — 228 s.

35. Gavrish A. P. Statisticheskij analiz stepeni vlijanija faktorov abrazivnoj obrabotki na pole rabochego zazora / A. P. Gavrish, L. A. Soldatenko, Mohan Srinivasan, T. A. Roik // Sb. : «Rezanie i instrument». — Har’kov : Izd. HGPU «Har’kov. politehn. in-t». — 1999. — № 53. — S. 71–77.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського