DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(49).2015.54867

Комплексне дослідження проблеми стійкості фарбового шару інтагліодруку до чинників штучного зношування

Тетяна Юріївна Киричок

Анотація


Проведено комплексне дослідження проблеми стійкості фарбового шару інтагліодруку до факторів штучного зношення банкнот за допомогою використання комплексного показника зносостійкості. Результати дослідження показали, що з метою підвищення адгезії фарбового шару до основи банкноти необхідно коригувати реологічні властивості фарби, а саме збільшувати її в’язкість, забезпечуючи тим самим меншу фільтрацію під час проникнення в папір.

Ключові слова


банкноти; інтагліодрук; фарби; фарбовий шар; адгезія; композиційний склад фарб; зносостійкість банкнот; комплексний показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Басин В. Е. Адгезионная прочность / В. Е. Басин. — М. : Химия, 1981. — 208 с.

Kimura M. Effect of wax on non-offset property of intaglio ink / M. Kimura, S. Kadono, A. Faruta // J. of Printing Science and Technology. — 1988. — Vol. 25(3). — Р. 152–159.

Paesano G. New technologies in the intaglio workflow : towards digital systems and eco-friendly processes / G. Paesano, N. Mainierі // Billetaria. International Review on Cash Management. — April 2012. — Issue 11. — Р. 20–21.

Киричок Т. Ю. Тактильна дискримінація паперових банкнот після лакування вододисперсним лаком / Т. Ю. Киричок, А. М. Мережинська, О. В. Гуща // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2014. — № 1(43). — С. 13–20.

Pat. CA 2559557A1 Canada, МПК C09D 11/00. Rheologically unique intaglio printing inks / Malanga, J. et al.; Sun Chemical Corporation (USA). — заявл. 12.03.2004; опубл. 12.09.2006.

Pat. US20120199029 A1, МПК C09D 11/10. Intaglio printing ink / Fukuura А.; National Printing Bureau Incorporated, Japan. — 13/501904; заявл. 08.10.2010; опубл. 09.08 2012.

Зимон А.Д. Адгезия пленок и покрытий / А. Д. Зимон — М. : Химия, 1977. — 352 с.

Яковлев А. Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий / А. Д. Яковлев. — Л. : Химия, 1989. — 384 с.

Kyrychok Т. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy. — 2012. — N 7. — Р. 414–417.

Лифшиц В. Г. Процессы на поверхности твердых тел / В. Г. Лифшиц, С. М. Репинский. — Владивосток : Дальнаука, 2003. — 704 с.

Адамсон А. Физическая химия поверхностей / А. Адамсон. — М. : Мир, 1979. — 568 с.

Золотов М. С. Влияние различных факторов на прочностные характеристики лакокрасочных покрытий / М. С. Золотов, М. А. Любченко // Науковий вісник будівництва. — Харків : ХДТУБА, 2007. — Вип. 43. — С. 123–127.

Киричок Т. Ю. Вплив фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків / Т. Ю. Киричок, Є. Г. Сухіна, О. В. Гуща // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2014. — № 2(44). — С. 4–22.

Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors : Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. — 2014. — Vol. 9(1). — Р. 710–724.

ТАРРІ Standards–1998. T 452 om–98. Brightness of pulp, paper, and paperboard (directional reflectance at 457 nm).

ДСТУ ІSO 13655:2006. Поліграфія. Спектральні вимірювання та розрахунок колориметричних характеристик поліграфічно відтворених зображень (ІSO 13655:1996, IDT).

Киричок Т. Ю. Методологія візуального оцінювання стійкості фарбового шару інтагліодруку до імітації зношування / Т. Ю. Киричок // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2013. — № 4(42). — С. 4–12.

Kyrychok T. Yu. An Analysis of the Precision of Indicators of the General Deterioration of Banknotes / T. Yu. Kyrychok // Measurement Techniques. — 2014. — Vol. 57(2). — P. 166–171.

Киричок Т. Ю. Методологія комплексного оцінювання рівня якості продукції / Т. Ю. Киричок // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2013. — № 1(39). — С. 4–16.

Киричок Т. Ю. Дослідження зміни характеристик зразків банкнот під час імітації зношування / Т. Ю. Киричок, В. М. Нестеренко, Є. Г. Сухіна, О. В. Гуща // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2012. — № 4(38). — С. 4–25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Basin V. E. Adgezionnaja prochnost’ / V. E. Basin. — M. : Himija, 1981. — 208 s.

2. Kimura M. Effect of wax on non-offset property of intaglio ink / M. Kimura, S. Kadono, A. Faruta // J. of Printing Science and Technology. — 1988. — Vol. 25(3). — Р. 152–159.

3. Paesano G. New technologies in the intaglio workflow : towards digital systems and eco-friendly processes / G. Paesano, N. Mainierі // Billetaria. International Review on Cash Management. — April 2012. — Issue 11. — Р. 20–21.

4. Kyrychok T. Iu. Taktylna dyskryminatsiia paperovykh banknot pislia lakuvannia vododyspersnym lakom / T. Iu. Kyrychok, A. M. Merezhynska, O. V. Hushcha // Zb. nauk. prats «Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva». — K., 2014. — № 1(43). — S. 13–20.

5. Pat. CA 2559557A1 Canada, МПК C09D 11/00. Rheologically unique intaglio printing inks / Malanga, J. et al.; Sun Chemical Corporation (USA). — zaiavl. 12.03.2004; opubl. 12.09.2006.

6. Pat. US20120199029 A1, МПК C09D 11/10. Intaglio printing ink / Fukuura А.; National Printing Bureau Incorporated, Japan. — 13/501904; zaiavl. 08.10.2010; opubl. 09.08 2012.

7. Zimon A.D. Adgezija plenok i pokrytij / A. D. Zimon — M. : Himija, 1977. — 352 s.

8. Jakovlev A. D. Himija i tehnologija lakokrasochnyh pokrytij / A. D. Jakovlev. — L. : Himija, 1989. — 384 s.

9. Kyrychok Т. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy. — 2012. — N 7. — Р. 414–417.

10. Lifshic V. G. Processy na poverhnosti tverdyh tel / V. G. Lifshic, S. M. Repinskij. — Vladivostok : Dal’nauka, 2003. — 704 s.

11. Adamson A. Fizicheskaja himija poverhnostej / A. Adamson. — M. : Mir, 1979. — 568 s.

12. Zolotov M. S. Vlijanie razlichnyh faktorov na prochnostnye harakteristiki lakokrasochnyh pokrytij / M. S. Zolotov, M. A. Ljubchenko // Naukovyi visnyk budivnytstva. — Kharkiv : KhDTUBA, 2007. — Vyp. 43. — S. 123–127.

13. Kyrychok T. Iu. Vplyv farb metalohrafichnoho druku, yikh kompozytsiinoho skladu na ekspluatatsiini vlastyvosti banknotnykh vidbytkiv / T. Iu. Kyrychok, Ie. H. Sukhina, O. V. Hushcha // Zb. nauk. prats «Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva». — K., 2014. — № 2(44). — S. 4–22.

14. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors : Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. — 2014. — Vol. 9(1). — Р. 710–724.

15. ТАРРІ Standards–1998. T 452 om–98. Brightness of pulp, paper, and paperboard (directional reflectance at 457 nm).

16. DSTU ISO 13655:2006. Polihrafiia. Spektralni vymiriuvannia ta rozrakhunok kolorymetrychnykh kharakterystyk polihrafichno vidtvorenykh zobrazhen (ISO 13655:1996, IDT).

17. Kyrychok T. Iu. Metodolohiia vizualnoho otsiniuvannia stiikosti farbovoho sharu intahliodruku do imitatsii znoshuvannia / T. Iu. Kyrychok // Zb. nauk. prats «Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva». — K., 2013. — № 4(42). — S. 4–12.

18. Kyrychok T. Yu. An Analysis of the Precision of Indicators of the General Deterioration of Banknotes / T. Yu. Kyrychok // Measurement Techniques. — 2014. — Vol. 57(2). — P. 166–171.

19. Kyrychok T. Iu. Metodolohiia kompleksnoho otsiniuvannia rivnia yakosti produktsii / T. Iu. Kyrychok // Zb. nauk. prats «Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva». — K., 2013. — № 1(39). — S. 4–16.

20. Kyrychok T. Iu. Doslidzhennia zminy kharakterystyk zrazkiv banknot pid chas imitatsii znoshuvannia / T. Iu. Kyrychok, V. M. Nesterenko, Ie. H. Sukhina, O. V. Hushcha // Zb. nauk. prats «Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva». — K., 2012. — № 4(38). — S. 4–25.

 


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського