DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(48).2015.48046

Комплексне оцінювання зносостійкості банкнотної продукції із захисним лакуванням

Тетяна Юріївна Киричок

Анотація


Стаття присвячена проблемі визначення зносостійкості банкнотної продукції формуванням комплексного показника зносостійкості з урахуванням великої кількості показників зношеності за допомогою функції корисності. Досліджено стійкість банкнот до забруднення та зношення при застосуванні захисного лакування. Визначено, які технологічні параметри (вид лаку, лініатура та фарбоємність анілоксового вала) лакування забезпечують найбільше підвищення зносостійкості банкнот.


Ключові слова


банкноти; зношування; показник зношеності; показник зносостійкості; зносостійкість; обіг банкнот; функція корисності; захисне лакування

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавенко С. Ф. Оцінка якості поліграфічної продукції : навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников. — Львів : Афіша, 2000. — 120 с.

Шевчук А. В. Підвищення зносостійкості банкнот за рахунок лакування / А. В. Шевчук, Т. Ю. Киричок, В. М. Нестеренко, З. О. Маслюк // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2013. — № 2(40). — С. 4–16. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/30727.

Киричок Т. Ю. Методологія комплексного оцінювання рівня якості продукції / Т. Ю. Киричок // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2013. — № 1(39). — С. 4–16. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/31030.

Киричок Т. Ю. Алгоритм розв’язання багатокритеріальної задачі вибору показника зношування банкнот за допомогою функції корисності / Т. Ю. Киричок // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2013. — № 1(87). — С. 68–75.

Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors : Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. — 2014. — Vol. 9(1). — Р. 710–724.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Havenko S. F. Otsinka iakosti polihrafichnoii produktsii : navch. posib. / S. F. Havenko, О. V. Melnikov. — L’viv : Afisha, 2000. — 120 s.

2. Shevchuk А. V. Pidvyshchennia znosostiikosti banknot za pakhunok lakuvannia / А. V. Sevchuk, Т. Iu. Kyrychok, V. М. Nesterenko, Z. О. Masliuk // Zb. nauk. prats «Technologiia i technika Drukarstva». — К., 2013. — № 2(40). — S. 4–16. — Rezhym dostupu : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/30727.

3. Kyrychok Т. Iu. Metodolohiia kompleksnoho otsinniuvannia rivnia iakosti produktsii / Т. Iu. Kyrychok // Zb. nauk. prats «Technologiia i technika Drukarstva». — К., 2013. — № 1(39). — С. 4–16. — Rezhym dostupu : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/31030.

4. Kyrychok Т. Iu. Alhorytm rozviazannia bahatokryterialnoi zadachi vyboru pokaznyka znoshuvannia banknot zа дdopomohoiu funktsii korysnosti / Т. Iu. Kyrychok // Naukovi visti NTUU «KPІ». — 2013. — № 1(87). — S. 68–75.

5. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors : Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. — 2014. — Vol. 9(1). — Р. 710–724.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського