DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(48).2015.47125

Методологія дослідження якості штрихів металографічного друку за допомогою профілографування поверхні відбитків

Тетяна Юріївна Киричок, Олена Володимирівна Гуща, Єлизавета Геннадіївна Сухіна, Максим Володимирович Пінчук

Анотація


Розроблено методологію експериментальних досліджень якості штрихів металографічного друку проведенням профілометричного аналізу відбитків. Проаналізовано вплив технологічних параметрів комірок друкарської форми, що виготовлена за технологією прямого лазерного гравіювання, на якість штрихів.


Ключові слова


банкноти; металографічний друк; фарбовий шар; лазерне гравіювання; друковані елементи; гравійовані комірки; якість відбитка

Повний текст:

PDF

Посилання


Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — 308 с.

Пат. EP 1 987 950 A2 США, МПК B41С 1/04. A precursor plate for the manufacture of intaglio printing plates for intaglio printing of sheets of security papers and a method of manufacturing an engraved plate/ Giori Fausto, Dauw Dirk, Perrier Jacques, Mathys Laurent; заявник і патентовласник KBA GIORI SA; заявл. 05.06.2002; опублік. 03.06.2003.

Ciaramella V. Intaglioprinting / V. Ciaramella // Billetaria. International Reviewon Cash Management. — 2007. — Issue 2. — October. — P. 19–20.

Киричок Т. Ю. Методологія оцінювання стійкості фарбового шару інтагліодруку до імітації зношування / Т. Ю. Киричок // Зб. наук. праць : Технологія і техніка друкарства. — К., 2013. — № 4(42). — С. 4–12. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/30810.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Kyrychok T. Iu. Znosostiikist banknotnoi produktsii : monohrafiia / T. Iu. Kyrychok. — K. : NTUU «KPI», 2014. — 308 s.

2. Pаt. EP 1 987 950 A2 США, МПК B41С 1/04. A precursor plate for the manufacture of intaglio printing plates for intaglio printing of sheets of security papers and a method of manufacturing an engraved plate/ Giori Fausto, Dauw Dirk, Perrier Jacques, Mathys Laurent; zaiavnyk i patentovlasnyk KBA GIORI SA; zaiavl. 05.06.2002; opublik. 03.06.2003.

3. Ciaramella V. Intaglioprinting / V. Ciaramella // Billetaria. International Reviewon Cash Management. — 2007. — Issue 2. — October. — P. 19–20.

4. Kyrychok T. Iu. Metodolohiia otsiniuvannia stiikosti farbovoho sharu intahliodruku do imitatsii znoshuvannia / T. Iu. Kyrychok // Zb. nauk. prats : Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — K., 2013. — № 4(42). — S. 4–12. — Rezhym dostupu : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/30810.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського