Вплив параметрів друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням, на графічну та градаційну точність відбитків

Автор(и)

  • Тетяна Юріївна Киричок Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9639-5486
  • Олена Володимирівна Коротенко Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9411-2497
  • Володимир Анатолійович Баглай Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(74).2021.258285

Ключові слова:

інтагліодрук, пряме лазерне гравіювання, друкувальні елементи, гравійовані штрихи, графічна точність відбитків, градаційна точність відбитків

Анотація

Визначення якості відтворення гравійованих штрихів та виявлення зaкономiрностей формувaння фaрбового шaру тa його зaлежностей вiд параметрів друкарських форм, виготовлених  за технологією DLE, є aктуaльним нaуково-технiчним зaвдaнням, вирішення якого забезпечить надання певних наукових рекомендацій щодо  технологічного процесу виготовлення DLE форм. Тому метою дослідження було встановити взаємозв'язок якості відтворення запроектованого профілю гравійованих штрихів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням з подальшим нанесенням захисного покриття нітриду хрому напиленням, та графічної та градаційної точності відбитків інтагліодруку, виготовлених із застосуванням цих форм. Для досягнення цієї мети була виготовлена модельна форма із вигравійованими друкарськими елементами заданих геометричних параметрів, віддруковані зразки та проведено дослідження впливу різної геометрії та співвідношення сторін поперечних профілів на якість відтворення штрихів на відбитках.

Вивчення мікрошліфів, здіснене за допомогою оптичного металографічного мікроскопу Neophot-32 показало, що всі  гравійовані штрихи зразка мають відхилення від заданого  геометричного профілю, зазвичай є несиметричними та із різною мікрогеометрією поверхні вигравійованих елементів.

Дослідження надрукованих штрихів, здійснені за допомогою монокулярного цифрового мiкроскопa МОЦ–45 Мiкротех при збiльшеннi 45× iз системою вiзуaлiзaцiї Micam та профілографічного аналізу iз зaстосувaнням профiлометрa моделi 296, показали, що існує залежність показників якості формування фарбового шару від коефіцієнта спiввiдношення глибини до ширини гравійованих штрихів. Зокрема була досліджена залежність коефіцієнта втрати товщини фарбового шару, коефіцієнта розтікання фарби, показника шприцювання при фарбоперенесенні у інтагліо друці. У результаті проведених досліджень наведені рекомендації щодо підбору геометричних параметрів гравійованих елементів форми інтагліо друку.

Біографії авторів

Тетяна Юріївна Киричок, Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д-р техн. наук, проф., зав. кафедри технології поліграфічного виробництва, член редколегії збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства»

Олена Володимирівна Коротенко, Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, старш. викл., кафедра технології поліграфічного виробництва

Володимир Анатолійович Баглай, Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

асп., кафедра технології поліграфічного виробництва

Посилання

De Heij, H. (2010). Banknote design for retailers and public. DNB Occasional Studies. De Nederlandsche Bank NV, Vol. 8 (4), 161–164 [in English].

Mustalish, R. (2003). Printmaking Techniques of the WPA Printmakers. Yale University Press, 86–88 [in English].

Kyrychok, T. Yu., & Hushcha, O. V. (2015). Tekhnolohichni faktory vplyvu na tovshchynu farbovoho sharu na vidbytkakh metalohrafichnoho druku [Technological Factors Influence on the Thickness of the Ink Layer on the Imprints of Metallographic Printing]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (4(50), 4–13. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(50).2015.59450 [in Ukrainian].

Kyrychok, T. Yu., & Hushcha (Korotenko), O. V. (2015). Vplyv heometrychnykh parametriv drukuvalnykh elementiv formy na taktylnist vidbytkiv metalohrafichnoho druku [Influence of geometric parameters of printing elements of the form on the tactility of prints of metallographic printing]. Kvalilohiia knyhy, 2(28), 22–26 [in Ukrainian].

Popryadukhin, P. A. (1968). Tekhnologiya pechatnykh protsessov [Technology of printing processes]. M.: Kniga, 328–332 p.

De Heij, H. (2008). Quality marks in banknote design. Materials Committee. European Banknote Committee. De Nederlandsche Bank N.V. Retrieved from: https://www.dnb.nl/en/binaries/Quality_marks_in_banknote_design_tcm47.pdf [in English].

Kyrychok, T. Yu. (2014). Znosostiikist banknotnoi produktsii [Wear resistance of banknote products]. Kyiv: NTUU ‘KPI’, 308 p. [in Ukrainian].

Glass, J. Ed., & Prud’homme, R. K. (1997). Coating Rheology: Component Influence on the Rheological Response and Performance of Water-Borne Coatings in Roll Applications. Liquid film coating. Springer, Dordrecht, 137–182 [in English].

Benkreira, H., & Patel, R. (1993). Direct Gravure Roll Coating. Chemical Engineering Science. Elsevier, Vol. 48, No. 12, 2329–2335 [in English].

Bery, Y. A. (1985). Mechanisms Governing Gravure Printing. TAPPI Press. Atlanta, 11 p. [in English].

Ahn, S., & Na, Y. (2007). On the Ink Transfer Process in Gravure Printing. Computational Science and Its Applications. Lecture Notes in Computer Science. ICCSA, Springer, Berlin, Heidelberg, Vol 4706, 907–918 [in English].

СТiР «SiTiAiPi» (komp’iuter–intahlio forma). Tekhnichni spetsyfikatsii [CTiP (computer–Intaglio plate). Technical specifications]. [in Ukrainian].

Ciaramella, V. (2007). Intaglio printing. Billetaria. International Review on Cash Management, Issue 2, 19–20 [in English].

Perron, M. (2010). Patenting of new banknote security features. Billetaria. International Review on Cash Management, Issue 9, 23 [in English].

Perrier, J. Method and system for manufacturing intaglio printing plates for the production of security papers // Patent № 12/992522. Publish 24.03.2011 [in English].

Kyrychok, T. Yu., Bahlai, V. A., Talimonova, N. L., Klymenko, T. Ye., & Bezpalyi, A. A. (2020). Doslidzhennia yakosti poverkhni drukuvalnykh elementiv form intahliodruku, vyhotovlenykh priamym lazernym hraviiuvanniam [Investigation of the Surface Quality of Printing Elements of Intaglio Printing Forms Made by Direct Laser Engraving]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (4(70), 4–14. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(70).2020.229630 [in Ukrainian].

Kyrychok, T. Yu., Bahlai, V. A., & Bezpalyi, A. A. (2020). Vplyv tekhnolohichnykh parametriv na vlastyvosti drukuvalnykh elementiv form intahliodruku, otrymanykh priamym lazernym hraviiuvanniam [Influence of Technological Parameters on the Properties of Printing Elements of Intaglio Printing Forms Obtained by Direct Laser Engraving]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (3(69), 4–15. https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(69).2020.226568 [in Ukrainian].

Kyrychok, T. Yu., Bahlai, V. A., Bezpalyi, A. A., & Rehida, P. H. (2019). Metodyka avtomatyzovanoho otsiniuvannia yakosti tekhnolohichnoi operatsii priamoho lazernoho hraviiuvannia form intahliodruku [Method of Automated Quality Assessment for Technological Operation of Direct Laser Engraving of Intaglio Printing Plates]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 4(66), 31–41. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(66).2019.208868 [in Ukrainian].

Roik, T. A., Kyrychok, P. O., & Havrysh, A. P. (2007). Kompozytsiini pidshypnykovi materialy dlia pidvyshchenykh umov ekspluatatsii [Composite bearing materials for increased operating conditions]. Kyiv: NTUU ‘KPI’, 404 p. [in Ukrainian].

ISO 14577-1:2015. Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 1: Test method [in English].

National standards of Ukraine. (2010). DSTU 7175:2010: Metaly i splavy. Metody metalohrafichnoho kontroliuvannia. Terminy ta vyznachennia poniat [Metals and alloys. Methods of metallographic control. Terms and definitions]; ISO/CD TR 20580 [in Ukrainian].

Korotenko, O. V. (2018). Metodolohiia vyznachennia uzahalnenoho pokaznyka yakosti vidbytkiv metalohrafichnoho druku [The Method of Determination of the Generalized Quality Index of Prints of Intaglio Printing]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (1(59), 60–67. https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(59).2018.135470 [in Ukrainian].

Kirichek T. Yu., Korotenko E. V. (2016). Ispol’zovanie kontaktnoy i beskontaktnoy profilometrii dlya issledovaniya poverkhnosti ottiskov metallografskoy pechati [The use of contact and non-contact profilometry to study the surface of metallographic print impressions]. Trudy BGTU. Mn.: BGTU, 16–21.

Kyrychok, T. Yu., Hushcha (Korotenko), O. V., Sukhina, Ye. H., & Pinchuk, M. V. (2015). Metodolohiia doslidzhennia yakosti shtrykhiv metalohrafichnoho druku za dopomohoiu profilohrafuvannia poverkhni vidbytkiv [Research Methodology of Quality of Strokes of Metallographic Printing by Profile of Surface Imprints]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (2(48), 4–14. https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(48).2015.47125 [in Ukrainian].

Kyrychok T. Yu., Bahlai V. A., Talimonova N. L., Klymenko T. Ye., & Bezpalyi A. A. (2020). Doslidzhennia yakosti poverkhni drukuvalnykh elementiv form intahliodruku, vyhotovlenykh priamym lazernym hraviiuvanniam [Investigation of the Surface Quality of Printing Elements of Intaglio Printing Forms Made by Direct Laser Engraving]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 4(70), 4–14. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(70).2020.229630 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Як цитувати

Киричок, Т. Ю., Коротенко, О. В., & Баглай, В. А. (2021). Вплив параметрів друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням, на графічну та градаційну точність відбитків. Технологія і техніка друкарства, (4(74), 4–15. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(74).2021.258285

Номер

Розділ

Технологічні процеси