Композиція книги у видавничій комунікації

Автор(и)

  • Юрій Семенович Ганжуров КПІ ім. Ігоря Сікорського

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(69).2020.214231

Ключові слова:

авторський оригінал, апарат книги, архітектоніка, видавничий макет, композиція, комунікація, план-проспект, редакторський аналіз тексту, рубрикатор

Анотація

Розглядаються роль й місце композиції у видавничій комунікації, основні форми структуризаціїї авторських оригіналів. Аналізуються особливості архітектоніки видання залежно від функціонального призначення та читацької адреси книги. Викладаються принципові засади організації фактичного матеріалу на рівні композиційної структуризації видавничих оригінал-макетів. Пропонується формула визначення інформаційної місткості тексту як основи оцінки релевантності контенту, його відповідності редакторським вимогам щодо якості фактичного матеріалу в частині його доцільності та повноти. Розкриваються фахова сутність композиції видання та її відмінності від композиції авторських оригіналів. Подано типологічні характеристики апарату книги як важливої складової композиції та видавничої комунікації.

Біографія автора

Юрій Семенович Ганжуров, КПІ ім. Ігоря Сікорського

д-р політ. наук, проф.

Посилання

Teremko, V. I. (2012). Vydavnytstvo — ХХІ. Vyklyky i stratehii: monohrafiia [Publishing House — XXI. Challenges and Strategies]. Kyiv: Akademvydav, 328 p. [in Ukrainian].

Serazhym, K. (2014). Kompozytsiia ta arkhitektonika tekstu: pryntsypy redaktorskoho vtruchannia [Composition and Architectonics of the Text: Principles of Editorial Intervention]. Journal of Masova komunikatsiia: Istoriia, sohodennia, perspektyvy, 5–6, 95–99 [in Ukrainian].

Ivanov, S. I. (2013). Osnovy kompozytsii vydannia [Fundamentals of Composition of the Edition]. Lviv: Svit, 229 p. [in Ukrainian].

Sydorenko, A. I. (2019). Arkhitektonika ta kompozytsiia khudozhnoho tvoru yak elementy avtorskoho idiostyliu [Architectonics and Composition of a Work of Art as Elements of the Author’s Idio-Style]. Journal of Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia, 1(17), 19–24 [in Ukrainian].

(2016). Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia poniat: DSTU 3017: 2015. [Edition. The Main Types. Terms and Definitions]. Kyiv: DP ‘UkrNDTs’, 36 p. [in Ukrainian].

Partyko, Z. V. (2001). Zahalne redahuvannia: normatyvni osnovy [General Editing: Normative Bases]. Lviv: Afisha, 416 p. [in Ukrainian].

(2017). Metodychni rekomendatsii dlia pidhotovky rukopysiv navchalnoi ta naukovoi literatury, vydannia u vydavnycho-polihrafichnomu tsentri ta rozmishchennia v instytutsiinomu depozytorii. Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Methodical Recommendations for the Preparation of Manuscripts of Educational and Scientific Literature, Publication in the Publishing and Printing Center and Placement in the Institutional Depository of University of the State Fiscal Service of Ukraine]. Irpin: Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, 24 p. [in Ukrainian].

Kudriashova, A. V. (2018). Informatsiina tekhnolohiia prohnostychnoho otsiniuvannia yakosti redaktsiino-vydavnychoho protsesu vypusku knyzhkovykh vydan [Information Technology of Prognostic Assessment of Quality of Editorial-Publishing Process of Issue of Book Editions]. Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva, 197 p. [in Ukrainian].

Znakhur, S. V. & Miziak, O. Yu. (2012). Alhorytmy poshuku relevantnykh dokumentiv u informatsiinykh merezhakh [Algorithms for Searching Relevant Documents in Information Networks]. Journal of Systemy obrobky informatsii, 8(100), 20–23 [in Ukrainian].

Mil’chin, A. E. (2011). Podgotovka i redaktirovanie apparata knigi: Kak sdelat’ knigu udobnoy dlya chitatelya [Preparation and Editing of the Book Apparatus: How to Make a Book Convenient for the Reader]. Moscow: Shk. izd. i media biznesa: Univ. kn., 256 p. [in Russian].

Tymoshyk, M. S. (2012). Yak redahuvaty knyzhkovi ta hazetno-zhurnalni vydannia [How to Edit Book and Newspaper-Magazine Editions]. Kyiv: Nasha kultura i nauka, 384 p. [in Ukrainian].

Blahovirna, N. B. (2017). Aparat vydannia yak intelektualna avtonomnist chytacha [Apparatus of Publication as an Intellectual Autonomy of the Reader]. Journal of Polihrafiia i vydavnycha sprava, 2(74), 147–162 [in Ukrainian].

Poltavets, Yu. (2017). Anotatsiia yak zasib komunikatsii mizh vydavnytstvom i chytachem [Annotation as a Means of Communication between Publishing House and Reader]. Journal of Visnyk knyzhkovoi palaty, 2, 3–5 [in Ukrainian].

Opria, T. M. (2013). Pokazhchyk yak forma rozpovsiudzhennia bibliohrafichnoi informatsii [Index as a Form of Distribution of Bibliographic Information]. Journal of Naukovi pratsi Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka. Kam’ianets-podilskyi: Kam’ianets-podilskyi nats. un-tet im. I. Ohiienka, 211–216 [in Ukrainian].

Selmenska, Z. M. & Komar, S. M. (2017). Teoretychni aspekty pobudovy yakisnoi kompozytsii v polihrafii [Theoretical Aspects of Construction of Qualitative Composition in Polygraphy]. Journal of Polihrafiia i vydavnycha sprava, 12(74), 43–50 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-10

Номер

Розділ

Соціальні комунікації