DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(56).2017.116233

Сучасні тенденції друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу

Тетяна Юріївна Киричок, Яна Вячеславівна Герук

Анотація


Проведено дослідження та аналіз сучасних тенденцій та підходів у виборі зображень для друкованої сувенірної продукції, що виготовляється Банкнотно-монетними дворами світу.

Проаналізувавши тенденції вибору графічного матеріалу для сучасних друкованих подарункових видань Банкнотно-монетних дворів світу, можна зробити висновок, що головна ідея — висвітлення національної ідентичності країни, її історії та культури, видатних діячів та знаменних подій, дат, природи тощо.

Результати досліджень показують, що у більшості країн світу, а насамперед в Україні, Банкнотно-монетні двори не виготовляють іміджеву друковану сувенірну продукцію, зокрема інтагліодруком. Тому, розвиток цієї теми є сучасним, перспективним та конкурентноспроможним, де головною ідеєю буде висвітлення національної ідентичності країни, її історії та культури, видатних діячів та знаменних подій, дат на державному рівні.

Тому саме інтагліодрук може бути цінним у виготовленні друкованої іміджевої сувенірної продукції, адже він максимально якісно може замінити складну механічну техніку офорту, що передбачає собою довготривалий та затратний процес виконання. Для підкреслення автентичності друкованого сувеніра варто використовувати окремі особливі елементи захисту цінних паперів (спеціальні дефекти, мікротекст в друкарській підготовці; водяні знаки, захисну стрічку, волокна, флуоресцентні частинки, планшетки та конфеті в паперовій масі; елементи, надруковані оптично-змінною, флуоресцентною фарбою та фарбою з вмістом мікрокапсул; комбінування спеціальних видів друку; зображення з елементами для людей з послабленим зором; нанесення голограми; нумерація та персоналізація; гаряче тиснення; ноу-хау).

До вибору теми варто залучати фахівців, щоб вона була актуальною, цікавою та корисною для населення держави та туристам в певний момент розвитку країни.

Доцільно продумати паковання та оформлення друкованого сувеніру, зручність у колекціонуванні, якщо це передбачено.

Ключові слова


інтагліодрук; офорт; глибокий друк; зображення; друкована сувенірна продукція; банкноти; Банкнотно-монетний двір

Повний текст:

PDF

Посилання


50th Independence Comemmorative Note. Maldives Monetary Authority. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mma.gov.mv/#/currency/numismatic.

COLLECTING BANKNOTES. Reserve Bank of Australia. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://banknotes.rba.gov.au/resources/for-collectors/collecting-banknotes/.

Kazhmuratov Zhomart. Innovation and Art in the New 20,000 Tenge Note / Zhomart Kazhmuratov // Proceedings of the Pan European High Security Printing Conference (Milan,Italy, February 17–19, 2014). — Sunbury-On-Thames,UK : Reconnaissance International, 2014. — P. 4.

Carol Wax. The Mezzotint : History and Technique. Harry N. Abrams, Inc., 1990.

Звонцов В. М. Офорт. Техника. История / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. — СПб. : Аврора, 2004 — 270 с.

Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М. : ОЛМА-Пресс, 2006. — 500 с.

Айзеншер И. Я. Техника офорта. Гравюра на металле : учеб. пособие для худож. учеб. заведений / под ред. М. В. Доброклонского. — Л.–М. : Искусство, 1939. — 207 с.

The Windmill, Rembrandt, 1641, Etching, 15×21.1 cm [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/41.1.12/.

Тарас Шевченко. Полное собрание сочинений в 10-и томах. — К. : Изд. АН УССР, 1961, т. 7, кн. 1, № 97 (изображение), с. 40–41 (примечания).

Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — 324 с.

Хайди Толивер-Нигро. Технологии печати : учеб. пособие для вузов / Хайди Толивер-Нигро; Пер. с англ. Н. Романова. — М. : ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. — 232 с.

Стефанов С. И. Путеводитель в мире печатних технологий. — М. : УНИСЕРВ, 2001. — 224 с.

Киричок П. О. Методи захисту цінних паперів та документів суворого обліку / П. О. Киричок, Ю. М. Коростіль, А. В. Шевчук. — К. : НТУУ «КПІ», 2008. — 368 с.

Intaglio Prints. Bureau of Engraving and Printing (BEP). [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moneyfactorystore.gov/intaglioprints.aspx.

National Printing Bureau intaglio print art work commemorating Tokyo Station’s 100th anniversary. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.npb.go.jp/en/news/20150129_tokyostation/index.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. 50th Independence Comemmorative Note. Maldives Monetary Authority. Retrieved from http://mma.gov.mv/#/currency/numismatic [in English].

2. COLLECTING BANKNOTES. Reserve Bank of Australia. Retrieved from https://banknotes.rba.gov.au/resources/for-collectors/collecting-banknotes/ [in English].

3. Kazhmuratov, Zhomart. (2014). Innovation and Art in the New 20,000 Tenge Note. Proceedings of the Pan European High Security Printing Conference (Milan,Italy, February 17–19, 2014), p. 4.Sunbury-On-Thames,UK: Reconnaissance International [in English].

4. Wax, Carol. (1990). The Mezzotint: History and Technique. Harry N. Abrams, Inc. [in English].

5. Zvoncov, V. M. & Shistko, V.I.(2004). Ofort. Tehnika. Istorija [Etching. Equipment. History]. Saint Petersburg: Avrora [in Russian].

6. Mil’chin, A. Je. (2006). Izdatel’skij slovar’-spravochnik [Publishing dictionary-reference]. Moscow: OLMA-Press [in Russian].

7. Ajzensher,I.Ja. (1939). Tehnika oforta. Gravjura na metalle [Technique of etching. Engraving on metal]. Leningrad–Moscow: Iskusstvo [in Russian].

8. The Windmill, Rembrandt, 1641, Etching, 15×21.1 cm. Retrieved from https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/41.1.12/ [in English].

9. (1961). Taras Shevchenko. Polnoe sobranie sochinenij v 10-i tomah [Taras Shevchenko. Complete works in 10 volumes], vol. 7, book 1, # 97. Kiev: Izd. AN USSR [in Russian].

10. Kyrychok, T. Iu. (2014). Znosostiikist banknotnoi produktsii [The durability of banknote products]. Kyiv: NTUU ‘KPI’ [in Ukrainian].

11. Toliver-Nigro, Hajdi (2006). Tehnologii pechati [Printing technologies]. Moscow: PRINT-MEDIA centr [in Russian].

12. Stefanov, S. I. (2001). Putevoditel’ v mire pechatnih tehnologij [Guide in the world of printing technologies]. Moscow: UNISERV [in Russian].

13. Kyrychok, P. O. & Korostil, Iu. M. & Shevchuk, A. V. (2008). Metody zakhystu tsinnykh paperiv ta dokumentiv suvoroho obliku [Methods of protection of securities and documents of strict accounting]. Kyiv: NTUU ‘KPI’ [in Ukrainian].

14. Intaglio Prints. Bureau of Engraving and Printing (BEP). Retrieved from http://www.moneyfactorystore.gov/intaglioprints.aspx [in English].

15. National Printing Bureau intaglio print art work commemorating Tokyo Station’s 100th anniversary. Retrieved from http://www.npb.go.jp/en/news/20150129_tokyostation/index.html [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського