З історії становлення вітчизняної книгознавчої науки (ХІХ–початок ХХІ ст.)

Микола Тарасович Андрійчук

Анотація


Розглянуто ретроспективу становлення історико-книгознавчих досліджень в Україні та українській еміграції від часу появи перших книгознавчих публікацій у ХІХ ст. до періоду формування дослідницьких книгознавчих установ, діяльності українських книгознавчих періодичних видань та окремих персоналій книгознавців у ХХ–ХХІ ст. Виділено основні етапи становлення українського книгознавства.


Ключові слова


українське книгознавство; історико-книгознавчі дослідження; книгознавча тематика; книгознавчі видання; книгознавча періодика

Повний текст:

PDF

Посилання


Holobutskyi, P. V. (2007). Knyhoznavchi doslidzhennia v Zakhidnii Ukraini ta ukrainskii diaspori kintsia 1930-kh–1970-kh rokiv. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Bibliological study in Western Ukraine and Ukrainian Diaspora late 1930s–1970s. Encyclopedia of History of Ukraine], Volume 4, 363–364. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Pelenskyi, Ye-Iu. & Kuzelia, Z. (1995). Bibliohrafiia (Istoriia ukrainskoi bibliohrafii). Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. Repr. vidtvorennia 1949 roku. Perevydana v Ukraini [Bibliography (History of Ukrainian bibliography. Encyclopedia of Ukraine. Chapeau. Play reprint 1949. Republished in Ukraine], Volume 3, 966–969. Kyiv: In-t ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Ohiienko, I. (1995). Pochatky drukarstva. Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. Repr. vidtvorennia 1949 roku. Perevydana v Ukraini [Starts of Printing. Encyclopedia of Ukraine. Chapeau. Play reprint 1949. Republished in Ukraine], Volume 3, 970–972. Kyiv: In-t ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Doroshenko, V. & Zlenko, P. (1995). Vydavnytstva. Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. Repr. vidtvorennia 1949 roku. Perevydana v Ukraini [Publishing houses. Encyclopedia of Ukraine. Chapeau. Play reprint 1949. Republished in Ukraine], Volume 3, 972–981. Kyiv: In-t ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Zhyvotko, A. (1995). Presa. Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. Repr. vidtvorennia 1949 roku. Perevydana v Ukraini [Press. Encyclopedia of Ukraine. Chapeau. Play reprint 1949. Republished in Ukraine], Volume 3, 981–1003. Kyiv: In-t ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Siryi, Iu. & Kuzelia, Z. (1995). Knyharstvo i kolportazh. Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. Repr. vidtvorennia 1949 roku. Perevydana v Ukraini [Bibliology and distribution of the printed word through intermediaries. Encyclopedia of Ukraine. Chapeau. Play reprint 1949. Republished in Ukraine], Volume 3, 1004–1005. Kyiv: In-t ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Zlenko, P. (1995). Ohliad knyhoznavchykh doslidiv. Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. Repr. vidtvorennia 1949 roku. Perevydana v Ukraini [Review of bibliological experiments. Encyclopedia of Ukraine. Chapeau. Play reprint 1949. Republished in Ukraine], Volume 3, 1006–1008. Kyiv: In-t ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Doroshenko, V. (1995). Biblioteky. Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. Repr. vidtvorennia 1949 roku. Perevydana v Ukraini [Library. Encyclopedia of Ukraine. Chapeau. Play reprint 1949. Republished in Ukraine], Volume 3, 1008–1015. Kyiv: In-t ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Tymoshyk, M. (1999). Arkadii Zhyvotko yak hromadskyi diiach, zhurnalist i uchenyi. Istoriia ukrainskoi presy. Seriia Literaturni pam’iatky Ukrainy [Arkadii Zhyvotko as a public figure, journalist and scholar. History of Ukrainian Press. Series Literary monuments of Ukraine)]. Kyiv: Nasha nauka i kultura [in Ukrainian].

Vynar, L. (1963). Istoriia rannoho ukrainskoho drukarstva (1491–1600) [The history of early Ukrainian publishing (1491-1600)]. Chykaho; Denver: Nakladom Ukrainsko-amerykanskoi vydavnychoi spilky v Chykaho [in Ukrainian].

Bykovskyi, L. (1971). Knyharni — Bibilioteky — Akademiia: Spomyny (1918–1922) [Libraries — Academy: Memoirs (1918–1922)]. Miunkhen; Denver [in Ukrainian].

Bykovskyi, L. (1997). U sluzhbakh ukrainskii knyzhtsi [In service of the Ukrainian book]. Lviv; Niu-Iork [in Ukrainian].

Bykovskyi, L. (2000). Ukrainska knyha. Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna. Perevydannia v Ukraini [Ukrainian book. Encyclopedia of Ukrainian Studies. The dictionary part. Reissue in Ukraine], Volume 9, 33–65. Lviv: NTSh [in Ukrainian].

Boiko, M. (1985). Zbirnyk osobysto drukovanoho [Collection of personal printing]. Bluminhton: Nakladom Marii Krotiuk; Volhyniah Bibliogaphie Center [in Ukrainian].

Popov, P. M. (1958). Pochatkovyi period knyhodrukuvannia u slov’ian. Dopovidi. IV Mizhnarodnyi z’izd slavistiv [The initial stage of printing the Slavs. Report. IV International Congress of Slavic]. Kyiv: V-vo AN URSR [in Ukrainian].

Koliada, H. I. (1962). Do pytannia pro ukrainske drukarstvo pered Ivanom Fedorovym [On the Ukrainian typography to Ivan Fedorov]. Journal of Radianske literaturoznavstvo — Soviet literary, 6, 85–91 [in Ukrainian].

Matsiuk, O. (1968). Chy bulo knyhodrukuvannia na Ukraini do Ivana Fedorova [Was printing on Ukraineto Ivan Fedorov]. Journal of Arkhivy Ukrainy — Archives of Ukraine, 2, 3–14 [in Ukrainian].

Matsiuk, O. (1970). Pershopochatky ukrainskoho knyhodrukuvannia [Ukrainian first principles of printing]. Journal of Nauka i suspilstvo — Science and Society, 9, 49–52 [in Ukrainian].

Hubko, O. (1969). Do pochatkiv ukrainskoho drukarstva [Beginnings of Ukrainian publishing]. Journal of Arkhivy Ukrainy — Archives of Ukraine, 3, 12–28 [in Ukrainian].

Zapasko, Ia. (1969). A zvaly drukaria Stepan Dropan [A printer named Stepan Dropan]. Journal of UkrainaUkraine, 47, 23 [in Ukrainian].

Savka, M. (1972). Do istorii knyhodrukuvannia na Ukraini [The history of printing in Ukraine]. Journal of Arkhivy Ukrainy — Archives of Ukraine, 2, 26–34 [in Ukrainian].

Dei, O. I. & Isaievych, Ia. D. & Koliada, H. I. & Molodchykov, O. V. (1965). Knyha i drukarstvo na Ukraini [Books and typography in Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Zapasko, Ia. P. (1964). Pershodrukar Ivan Fedorov: Narysy [First printer Ivan Fedorov]. Lviv [in Ukrainian].

(1975). Hramatyka Ivana Fedorova [Grammar by Ivan Fedorov]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

(1965). Ukrainska knyha: Zbirnyk statei [Ukrainian book: Collection of articles]. Kharkiv: Red. vyd. viddil Knyzhkovoi palaty URSR [in Ukrainian].

Hnatiuk, D. I. (1965). Knyhovydavnycha sprava na Ukraini v pisliavoienni roky [Book Publishing in Ukraine after the war]. Kyiv: Politvydav Ukrainy [in Ukrainian].

(1971). Knyhy hrazhdanskoho druku, vydani na Ukraini u XVIII st.–pershii polovyni ХІХ st.: kataloh [Books of public printing issued in Ukraine in the XVIII century–the first half of the nineteenth century: Catalog]. Kharkiv [in Ukrainian].

Kovalskyi, M. P. (1972). Dzherela pro pochatkovyi etap drukarstva na Ukraini. (Diialnist pershodrukaria Ivana Fedorova v 70-kh–na poch. 80-kh rr. ХVI st.) [Sources of the initial stage of printing in Ukraine (Activity of first printer Ivan Fedorov in the 70th and the beginning 80th XVI century)]. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Skrypnyk, T. O. (1973). Istoriia knyhy [History of book]. Kharkiv [in Ukrainian].

Zapasko, Ia. P. (1974). Mystetska spadshchyna Ivana Fedorova [Ivan Fedorov artistic heritage]. Lviv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Mashtalir, R. M. & Kovba, Zh. M. & Feller, M. D. (1974). Rozvytok polihrafii na Ukraini [The development of printing industry in Ukraine]. Lviv: VO ‘Vyshcha shkola’, Vyd-vo pry Lviv. un-ti [in Ukrainian].

Fedorov, I. Bukvar [ABC-book]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

(1975). Pershodrukar Ivan Fedorov ta yoho poslidovnyky na Ukraini (ХVI–persha polovyna ХVII st.) [First printer Ivan Fedorov and his followers in Ukraine (sixteenth and the first half of the seventeenth century)]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Isaievych, Ia. D. (1975). Pershodrukar Ivan Fedorov i vynyknennia drukarstva na Ukraini [First printer Ivan Fedorov and the emergence of printing in Ukraine]. Lviv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

(1978). Z istorii knyhy na Ukraini [History of book in Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Vydashenko, M. B. & Isaievych, Ia.D. & Matsiuk, O. Ia. (1982). Mistsiamy Ivana Fedorova na Ukraini: Putivnyk [Ivan Fedorov Places in Ukraine: Guide]. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Isaievych, Ia. D. (). Pershodrukar Ivan Fedorov i vynyknennia drukarstva na Ukraini [First printer Ivan Fedorov and the emergence of printing in Ukraine]. Lviv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Zapasko, Ia. P. & Matsiuk, O. Ia. (1983). Lvivski starodruky: Knyhoznavchyi narys [Lviv’s old printing books: bibliological essay]. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Isaievych, Ia. D. (1989). Literaturna spadshchyna Ivana Fedorova [The literary legacy of Ivan Fedorov]. Lviv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Isaevich, Ja. D. (1981). Priemniki pervopechatnika [Receivers of the first printer]. Moskva: Kniga [in Russian].

Apanovich, E. M. (1983). Rukopisnaja svetskaja kniga XVIII veka na Ukraine: Istoricheskie sborniki [Handwritten secular book of the XVIII century in Ukraine: Historical collections]. Kiev: Nauk. dumka [in Russian].

Kuras, I. (2000). Ukrainski pershodruky v doslidzhenniakh vitchyznianykh uchenykh [Ukrainian incunabula in research by local scientists]. Journal of Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho — Proceedings Vernadsky National Library of Ukraine, 4, 5–12. Kyiv: NBUV [in Ukrainian].

Dubrovina, L. A. & Halchenko, O. M. & Ivanova, O. A. (1992). Kodykohrafiia ukrainskoi ta skhidnoslov’ianskoi rukopysnoi knyhy i kodykolohichna model struktury formalizovanoho opysu rukopysu [Kodykography Ukrainian and East Slavic manuscripts and kodykography model of the formalized description of the manuscript]. Kyiv [in Ukrainian].

Dubrovina, L. A. (1992). Kodykolohiia ta kodykohrafiia ukrainskoi rukopysnoi knyhy [Codicology and kodykography of Ukrainian manuscripts]. Kyiv [in Ukrainian].

(2013). Knyhoznavets Halyna Ivanivna Kovalchuk (do 25-richchia naukovoi diialnosti): bibliohraf. pokazh. [Book-expert Galina Kovalchuk (to the 25th anniversary of scientific activities): bibliography]. Kyiv: NBUV [in Ukrainian].

Zapasko, Ia. P. (1995). Pam’iatky knyzhkovoho mystetstva. Ukrainska rukopysna knyha [Sights of book art. Ukrainian Manuscripts]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Zapasko, Ia. P. (2003). Dobropystsi todi slavni buly. Narysy z istorii ukrainskoho rukopysnoho mystetstva [Good-writers then were glorious. Essays on the history of Ukrainian art of writing]. Lviv: Afisha [in Ukrainian].

Braichevskyi, M. (1998). Pokhodzhennia slov’ianskoi pysemnosti [The origin of Slavic Literature]. Kyiv: Vydavnychyi dim ‘KM Akademiia’ [in Ukrainian].

Vysotskyi, S. O. (1998). Kyivska pysemna shkola ХХІІ st. (Do istorii ukrainskoi pysemnosti) [Kyiv School written X–XII centuries. (The History of Ukrainian Literature)]. Lviv–Kyiv–Niu-Iork: Vydavnytstvo M. Kots [in Ukrainian].

Frys, V. (2003). Istoriia kyrylychnoi rukopysnoi knyhy v Ukraini Х–ХVІІІ st. [History of Cyrillic manuscripts in Ukraine Х–ХVІІІ century]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

(1995). Bukvar Tymofiia Verbytskoho 1627 [ABC-book by Timofii Verbytskyi 1627]. Kyiv: Vydavnytstvo ‘Ukrainoznavstvo’ [in Ukrainian].

Liakhotskyi, V. (2000). Tilky knyzhka prynese voliu ukrainskomu narodovi… Knyha, biblioteka, arkhiv u zhytti ta diialnosti Ivana Ohiienka (Mytropolyta Ilariona) [Only book will bring liberty of Ukrainian people... Book, library, archive in the life of Ivan Ohiienko (Metropolitan Ilarion)]. Kyiv: Vyd-vo imeni Oleny Telihy [in Ukrainian].

Tymoshyk, M. (1999). Yii velychnist — knyha. Istoriia vydavnychoi spravy Kyivskoho universytetu. 1834–1999 [Her Majesty — the book. History of Publishing of Kyiv University. 1834–1999]. Kyiv: Nasha kultura i nauka [in Ukrainian].

Tymoshyk, M. (2003). Istoriia vydavnychoi spravy [History of Publishing]. Kyiv: Nasha kultura i nauka [in Ukrainian].

Kovba, Zh. M. (1993). «Prosvita» — svitlo, znannia, dobro i volia ukrainskoho narodu (do 125-richchia zasnuvannia z dnia zasnuvannia) [‘Prosvita’ — light, knowledge, and good will of the Ukrainian people (to 125 anniversary of the foundation)]. Drohobych: Vidrodzhennia [in Ukrainian].

Zelinska, N. V. (2002). Naukove knyhovydannia v Ukraini: istoriia ta suchasnyi stan [Scientific publishing in Ukraine: history and current status]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Nyzovyi, M. (2002). Ukrainska statystyka druku: osnovni etapy stanovlennia ta rozvytku [Ukrainian statistics of printing: basic stages of formation and development]. Kyiv: Kn. palata Ukrainy [in Ukrainian].

Petrov, S. (2002). Knyzhkova sprava v Kyievi. 1861–1917 [Book Publishing in Kyiv. 1861–1917]. Kyiv: TOV ‘UVPK ‘EksOb’ [in Ukrainian].

Isaievych, Ia. D. (2002). Ukrainske knyhovydannia: vytoky, rozvytok, problemy [Ukrainian book publishing: origins, development, problems]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kovalchuk, H. I. (2011). Rukopysni knyhy ta starodruky [Manuscripts and old printed books]. Kyiv: NBU im. V. Vernadskoho [in Ukrainian].

Mytsko, I. (2008). Ivan Fedorov: zhyttia v emihratsii [Ivan Fedorov: life in exile]. Ostroh: Vyd-vo Nats. un-tu ‘Ostrozka akademiia’ [in Ukrainian].

Shatrova, M. B. (2014). Istoriohrafiia doslidzhen naukovoi spadshchyny vchenykh-knyhoznavtsiv Ukrainy druhoi polovyny ХІХ–pochatku XX st. [Historiography of research of scientific heritage of book-Ukraine experts of the late nineteenth and early twentieth centuries]. Journal of Visnyk KhDAK — Bulletin of KhGAB, 45. Retrieved from www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/V45/07.pdf [in Ukrainian].

Ovchynnikov, V. (2005). Istoriia knyhy: evoliutsiia knyzhkovoi struktury [The history of books: the evolution of book structure]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Ovchynnikov, V. (2010). Istoriia knyhy: stanovlennia suchasnoho knyhodrukarskoho mystetstva. [History of books: becoming a modern book-printing art]. Lviv: Vydavnytstvo Ukrainskoi akademii drukarstva [in Ukrainian].

Rozum, O. F. & Velychko, O. M. & Melnykov, O. V. (2012). Taiemnytsi drukarstva: mynule, suchasne, maibutnie [Secrets of Printing: past, present, future]. Lviv: Ukr. akad. drukarstva [in Ukrainian].

Karpinskyi, V. S. (1997). Zarodzhennia i rozvytok drukarstva na Volyni [The origin and development of printing in Volyn]. Lutsk [in Ukrainian].

Rozhko, V. (2005). Ukrainske pravoslavne knyhopysannia i knyhodrukuvannia na Volyni (ХІ– ХХ st.) [Ukrainian Orthodox book writing and book printing at Volyn (XI–XX centuries)]. Lutsk: Media [in Ukrainian].

(2005). Volynska knyha: istoriia, doslidzhennia, kolektsionuvannia [Volyn book: history, research collection], Volume 1. Ostroh [in Ukrainian].

Oros, O. (1995). Zapochatkuvannia slov’ianskoho knyhodrukuvannia pry Hrushivskomu monastyri [The launch of the Slavic book printing in the Hrushivskyi monastery]. Uzhhorod [in Ukrainian].

Oros, O. (2001). Hrushivskyi monastyr i pochatky kyrylychnoho slov’ianskoho knyhodrukuvannia: Shtrykhy istorii ukrainskoho drukarstva [Hrushivskyi monastery and starts of Slavic Cyrillic printing: Strokes of history of Ukrainian printing]. Uzhhorod: Zakarpattia [in Ukrainian].

Oros, O. (2008). Hrushivskyi monastyr i pochatky knyhodrukuvannia v Yevropi [Hrushivskyi monastery and starts of Printing in Europe]. Uzhhorod: VAT ‘Vydavnytstvo Zakarpattia’ [in Ukrainian].

Melnykov, V. (2006). Chy bulo knyhodrukuvannia v Ukraini do Ivana Fedorova: ohliad publikatsii ostannikh rokiv [Whether the Publishing in Ukraineto Ivan Fedorov: Overview of publications of recent years]. Journal of Visn. Kn. palaty — Journal of Book Chamber, 4, 10–13 [in Ukrainian].

Sokurov-Velychko, S. (2007). Pro pershist vzahali i zokrema [On the championship in general and in particular]. Journal of Visn. Kn. palaty — Journal of Book Chamber, 1, 25–27 [in Ukrainian].

Oros, O. & Nykyforuk, B. (2003). Vytoky ukrainskoho knyhodrukuvannia [Ukrainian origins of Printing]. Journal of Drukarstvo — Typography, 1, 78–80 [in Ukrainian].

Tymoshyk, M. Vytoky ukrainskoho drukarstva yak ob’iekt krytyky novitnikh oponentiv ukrainskoho vidrodzhennia [The origins of Ukrainian publishing of criticism as opponents of new Ukrainian renaissance]. Retrieved from universum.Lviv.ua/previsious-site/archive/journal/2007/tymosh-11.html [in Ukrainian].

Zapasko, Ia. & Matsiuk, O. & Stasenko, V. (2000). Pochatky ukrainskoho drukarstva [The beginnings of Ukrainian publishing]. Lviv: Vydavnytstvo ‘Tsentr Yevropy’ [in Ukrainian].

Nyzovyi, M. & Tymoshyk, M. (2000). Ukrainske drukarstvo i vydavnycha sprava na storinkakh rosiiskoi entsyklopedii ‘Knyha’ [Ukrainian printing and publishing in the pages of Encyclopedia ‘Book’]. Journal of Drukarstvo — Typography, 6, 90–93 [in Ukrainian].

Nyzovyi, M. A. (2006). ‘Chy bulo knyhodrukuvannia v Ukraini do Ivana Fedorova?’: Khto stavyt tse zapytannia i yak na noho vidpovidaiut [‘Was printing in Ukraineto Ivan Fedorov?’ Who puts this question and how to meet it]. Journal of Visn. Kn. palaty — Journal of Book Chamber, 9, 32–37 [in Ukrainian].

Andriichuk, M. (2000). Pro dofedorivske knyhodrukuvannia v Ukraini [About pre-Fedorov printing in Ukraine]. Journal of Visn. Kn. palaty — Journal of Book Chamber, 9, 29–33 [in Ukrainian].

Andriichuk, M. T. (2005). Heneza knyhodrukuvannia na terenakh Ukrainy: informatsiina sytuatsiia u vitchyznianii istoriohrafii ХХ st. [Genesis of Printing in Ukraine: information situation in the national historiography of the twentieth century]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and techniques of typography, Issue 1, 147–157; Issue 2, 134–146 [in Ukrainian].

Bosak, O. I. & Savchuk, H. M. (2011). Drukarstvo na ukrainskykh zemliakh pered prybuttiam Ivana Fedorova [Typography on Ukrainian lands before the arrival of Ivan Fedorov]. Journal of Polihrafiia i vydavnycha sprava — Printing and Publishing, 3, 3–10 [in Ukrainian].

Motenko, Ia. V. & Shyshkina, Ie. K. (2013). Drukarska sprava v Ukraini u seredyni XV–XVI st. [Printing in Ukrainein the middle of XV–XVI centuries]. Journal of Visnyk NTU KhPI’ — Herald of NTU KhPI, 25, 93–97 [in Ukrainian].

(2005). Ostrozka Bibliia: vstupy, hraviury, doslidzhennia [Ostrog Bible: introduction, engravings, research]. Lviv: Ukrainske bibliine tovarystovo, Blahodiinyi fond ‘Knyha’ [in Ukrainian].

Skop, L. (2011). Maister miniatiur Peresopnytskoho Yevanheliia — Fedusko, maliar zi Sambora [Master of thumbnail of Peresopnytsia Gospel — Fedusko, painter from Sambor]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


37. Голобуцький П. В. Книгознавчі дослідження в Західній Україні та українській діаспорі кінця 1930-х–1970-х років / П. В. Голобуцький // Енциклопедія історії України. — Т. 4. — Київ : Наук. думка, 2007. — С. 363–364.

38. Пеленський Є-Ю. Бібліографія (Історія української бібліографії) / Є-Ю. Пеленський, З. Кузеля // Енциклопедія Українознавства. Загальна частина. Репр. відтворення 1949 року. Перевидана в Україні. — Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995. — Т. 3. — С. 966–969.

39. Огієнко І. Початки друкарства / І. Огієнко // Енциклопедія Українознавства. Загальна частина. Репр. відтворення 1949 року. Перевидана в Україні. — Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995. — Т. 3. — С. 970–972.

40. Дорошенко В. Видавництва / В. Дорошенко, П. Зленко // Енциклопедія Українознавства Загальна частина. Репр. відтворення 1949 року. Перевидана в Україні. — Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995. — Т. 3. — С. 972–981.

41. Животко А. Преса / А. Животко // Енциклопедія Українознавства. Загальна частина. Репр. відтворення 1949 року. Перевидана в Україні. — Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995. — Т. 3. — С. 981–1003.

42. Сірий Ю. Книгарство і кольпортаж / Ю. Сірий, З. Кузеля // Енциклопедія Українознавства. Загальна частина. Репр. відтворення 1949 року. Перевидана в Україні. — Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995. — Т. 3. — С. 1004–1005.

43. Зленко П. Огляд книгознавчих дослідів / П. Зленко // Енциклопедія Українознавства. Загальна частина. Репр. відтворення 1949 року. Перевидана в Україні. — Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995. — Т. 3. — С. 1006–1008.

44. Дорошенко В. Бібліотеки / В. Дорошенко // Енциклопедія Українознавства. Загальна частина. Репр. відтворення 1949 року. Перевидана в Україні. — Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995. — Т. 3. — С. 1008–1015.

45. Тимошик М. Аркадій Животко як громадський діяч, журналіст і учений / М. Тимошик // Животко А. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — Київ : Наша наука і культура, 1999. — 368 с., ім. пок. (Серія «Літературні пам’ятки України»). — С. 11–34.

46. Винар Л. Історія раннього українського друкарства (1491–1600) / Л. Винар. — Чикаго; Денвер: Накладом Українсько-американської видавничої спілки в Чикаго, 1963. — 88 с.

47. Биковський Л. Книгарні — Бібіліотеки — Академія : Спомини (1918–1922) / Л. Биковський. — Мюнхен; Денвер, 1971. — 152 с.

48. Биковський Л. У службах українській книжці / Упоряд. Л. Р. Винар, Я. Д. Ісаєвич. — Львів; Нью-Йорк, 1997. — 328 с.

49. Биковський Л. Українська книга / Л. Биковський // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. — Т. 9. Перевидання в Україні. — Львів : НТШ, 2000. — С. 33–65.

50. Бойко М. Збірник особисто друкованого / М. Бойко. — Блумінгтон : Накладом Марії Кротюк; Volhyniah Bibliogaphie Center, 1985. — 204 с.

51. Попов П. М. Початковий період книгодрукування у слов’ян. Доповіді. IV Міжнародний з’їзд славістів / П. М. Попов. — Київ : В-во АН УРСР, 1958. — 38 с.

52. Коляда Г. І. До питання про українське друкарство перед Іваном Федоровим / Г. І. Коляда // Радянське літературознавство. — 1962. — № 6. — С. 85–91.

53. Мацюк О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова / О. Мацюк // Архіви України. — 1968. — № 2. — С. 3–14.

54. Мацюк О. Першопочатки українського книгодрукування / О. Мацюк // Наука і суспільство. — 1970. — № 9. — С. 49–52.

55. Мацюк О. Ще про початки книгодрукування на Україні / О. Мацюк // Архіви України. — 1971. — № 3. — С. 26–32.

56. Губко О. До початків українського друкарства / О. Губко // Архіви України. — 1969. — № 3. — С. 12–28.

57. Запаско Я. А звали друкаря Степан Дропан / Я. Запаско // Україна. — 1969. — № 47. — С. 23.

58. Савка М. До історії книгодрукування на Україні / М. Савка // Архіви України. — 1972. — № 2. — С. 26–34.

59. Книга і друкарство на Україні / О. І. Дей, Я. Д. Ісаєвич, Г. І. Коляда, О. В. Молодчиков; За ред. П. М. Попова. — Київ : Наук. думка, 1965. — 315 с.

60. Запаско Я. П. Першодрукар Іван Федоров : Нариси / Я. П. Запаско. — Львів, 1964. — 258 с.

61. Граматика Івана Федорова / відп. за вип. М. В. Сидоренко. — Київ : Дніпро, 1975. — 81 с.

62. Українська книга : Збірник статей : Редкол. : Відп. ред. І. М. Педанюк. — Харків : Ред. вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1965. — 267 с.

63. Гнатюк Д. І. Книговидавнича справа на Україні в післявоєнні роки / Д. І. Гнатюк. — Київ : Політвидав України, 1965. — 190 с.

64. Книги гражданського друку, видані на Україні у XVIII ст.–першій половині ХІХ ст. : каталог / укл. С. О. Петров. — Харків, 1971. — 296 с.

65. Ковальський М. П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні. (Діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70-х–на поч. 80-х рр. ХVI ст.) : Посібник для студентів. — Дніпропетровськ, 1972. — 83 c.

66. Скрипник Т. О. Історія книги : учбово-метод. посіб. / Т. О. Скрипник. — Харків : [б.в.], 1973. — 117 с.

67. Запаско Я. П. Мистецька спадщина Івана Федорова [іл. огляд і альбом репрод., шрифтів і прикрас] / Я. П. Запаско. — Львів : Вища школа, 1974. — 223 с.

68. Машталір Р. М. Розвиток поліграфії на Україні [Текст] : [монографія] / Р. М. Машталір, Ж. М. Ковба, М. Д. Феллер. — Львів : ВО «Вища школа», Вид-во при Львів. ун-ті, 1974. — 188 с.

69. Федоров І. Буквар / І. Федоров. — Київ : Дніпро, 1975. — 96 с.

70. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (ХVI–перша половина ХVII ст.) : Зб. документів / Упорядники Я. Д. Ісаєвич, О. А. Купчинський, О. Я. Мацюк, Е. Й. Ружицький. — Київ : Наук. думка, 1975. — 342 с.

71. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я. Д. Ісаєвич. — Львів : Вища шк., 1975. — 150 с.

72. З історії книги на Україні / Відп. ред. С. К. Гутянський. — Київ : Наук. думка, 1978. — 115 с.

73. Видашенко М. Б. Місцями Івана Федорова на Україні : Путівник / М. Б. Видашенко, Я. Д. Ісаєвич, О. Я. Мацюк. — Львів : Каменяр, 1982. — 121 с.

74. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я. Д. Ісаєвич. — Львів : Вища шк., 1983. — 155 с.

75. Запаско Я. П. Львівські стародруки : Книгознавчий нарис / Я. П. Запаско, О. Я. Мацюк. — Львів : Каменяр, 1983. — 175 с.

76. Ісаєвич Я. Д. Літературна спадщина Івана Федорова / Я. Д. Ісаєвич. — Львів : Вища шк., 1989. — 191 с.

77. Исаевич Я. Д. Приемники первопечатника / Я. Д. Исаевич. — Москва : Книга, 1981. — 190 с.

78. Апанович Е. М. Рукописная светская книга XVIII века на Украине: Исторические сборники / Е. М. Апанович. — Киев : Наук. думка, 1983. — 206 с.

79. Курас І. Українські першодруки в дослідженнях вітчизняних учених / І. Курас // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Вип. 4. — Київ : НБУВ, 2000. — С. 5–12.

80. Дубровіна Л. А. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / Л. А. Дубровіна, О. М. Гальченко за участю О. А. Іванової; Вступ. ст. Л. А. Дубровіної; Відп. ред. О. С. Онищенко; АН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. — Київ, 1992. — 153 с.

81. Дубровіна Л. А. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А. Дубровіна; Відп. ред. О. С. Онищенко; АН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Ін-т української археографії. — Київ, 1992. — 262 с.

82. Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) : бібліограф. покаж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Н. І. Мойсеєнко; вступ. ст. Л. А. Дубровіної; редкол. : В. І. Поник (голова) [та ін.]. — Київ : НБУВ, 2013. — 86 с.

83. Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Я. П. Запаско. — Львів : Світ, 1995. — 478 с.

84. Запаско Я. Доброписці тоді славні були. Нариси з історії українського рукописного мистецтва / Я. Запаско. — Львів : Афіша, 2003. — 176 с.

85. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. — Київ : Видавничий дім «КМ Академія», 1998. — 154 с.

86. Висоцький С. О. Київська писемна школа Х–ХІІ ст. (До історії української писемності) / С. О. Висоцький. — Львів–Київ–Нью-Йорк : Видавництво М. Коць, 1998. — 248 с.

87. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х–ХVІІІ ст. / В. Я. Фрис. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. — 188 с. + 8 кольор. іл.

88. Буквар Тимофія Вербицького 1627 / Упоряд. О. Дзюба, В. Фрис / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : Видавництво «Українознавство», 1995. — 35 с.

89. Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові… [Текст] : Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) : Монографія / В. Ляхоцький. — Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2000. — 662 с.

90. Тимошик М. Її величність — книга. Історія видавничої справи Київського університету. 1834–1999 : монографія / М. Тимошик ; передм. В. В. Скопенка. — К. : Наша культура і наука, 1999. — 308 с.

91. Тимошик М. Історія видавничої справи / М. Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2003. — 308 с.

92. Ковба Ж. М. «Просвіта» — світло, знання, добро і воля українського народу (до 125-річчя заснування з дня заснування) / Ж. М. Ковба. — Дрогобич : Відродження, 1993. — 128 с.

93. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні : історія та сучасний стан : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Зелінська. — Львів : Світ, 2002. — 268 с.

94. Низовий М. Українська статистика друку : основні етапи становлення та розвитку / М. Низовий. — К. : Кн. палата України, 2002. — 96 с.

95. Петров С. Книжкова справа в Києві. 1861–1917 / С. Петров. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. — 344 с.

96. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми / Я. Д. Ісаєвич. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 520 с.

97. Ковальчук Г. І. Рукописні книги та стародруки : Навчальний посібник / Г. І. Ковальчук. — К. : НБУ ім. В. Вернадського, 2011. — 100 с.

98. Мицько І. Іван Федоров : життя в еміграції / Ігор Мицько. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. — 132 с.

99. Шатрова М. Б. Історіографія досліджень наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини ХІХ–початку ХХ ст. / М. Б. Шатрова // Вісник ХДАК. — Вип. 45. — 2014. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/V45/07.pdf.

100. Овчинніков В. Історія книги : еволюція книжкової структури. Навч. посіб. / В. С. Овчинніков. — Львів : Світ, 2005. — 420 с.

101. Овчинніков В. Історія книги : становлення сучасного книгодрукарського мистецтва. Навч. посіб. / В. С. Овчинніков. — Львів : Видавництво Української академії друкарства, 2010. — 356 с.

102. Розум О. Ф. Таємниці друкарства : минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : навч. посіб. / О. Ф. Розум, О. М. Величко, О. В. Мельников. — Вид. 2-е, перероб. і доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. — 280 с.

103. Карпінський В. С. Зародження і розвиток друкарства на Волині / В. С. Карпінський. — Луцьк, 1997. — 108 с.

104. Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (ХІ–ХХ ст.) / В. Є. Рожко. — Луцьк : Медіа, 2005. — 256 с.

105. Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування. / Ред. гр. С. Позіховська, М. Манько, О. Позіховський, І. Глушман. Науковий збірник. Вип. 1. — Острог, 2005. — 158 с.

106. Орос О. Започаткування слов’янського книгодрукування при Грушівському монастирі / О. Орос. — Ужгород, 1995. — 96 с.

107. Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов’янського книгодрукування : Штрихи історії українського друкарства / О. М. Орос / У пошуках Грушівської друкарні. Передмова Д. М. Федаки; Про автора Н. В. Кушко. — Ужгород : Закарпаття, 2001. — 272 + 48 с. вкл., іл.

108. Орос О. Грушівський монастир і початки книгодрукування в Європі / О. М. Орос. — Ужгород : ВАТ «Видавництво Закарпаття», 2008. — 392 с.

109. Мельников В. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова : огляд публікацій останніх років // Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 4. — С. 10–13.

110. Сокуров-Величко С. Про першість взагалі і зокрема / С. Сокуров-Величко // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 1. — С. 25–27.

111. Орос О. Витоки українського книгодрукування / О. Орос, Б. Никифорук // Друкарство. — 2003. — № 1. — С. 78–80.

112. Тимошик М. Витоки українського друкарства як об’єкт критики новітніх опонентів українського відродження / М. Тимошик [Електронний ресурс]. — Режим доступу : universum.Lviv.ua/previsious-site/archive/journal/2007/tymosh-11.html.

113. Стасенко В. Проблемні питання історії початку українського кириличного друкарства / В. Стасенко // Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко. — Львів : Видавництво «Центр Європи», 2000. — С. 61–184.

114. Низовий М. Українське друкарство і видавнича справа на сторінках російської енциклопедії «Книга» / М. Низовий, М. Тимошик // Друкарство. — 2000. — № 6. — С. 90–93.

115. Низовий М. А. «Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова?» : Хто ставить це запитання і як на нього відповідають / М. А. Низовий // Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 9. — С. 32–37.

116. Андрійчук М. Про дофедорівське книгодрукування в Україні / М. Андрійчук // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 9. — С. 29–33.

117. Андрійчук М. Т. Генеза книгодрукування на теренах України : інформаційна ситуація у вітчизняній історіографії ХХ ст. / М. Т. Андрійчук // Технологія і техніка друкарства. Зб. наук. праць. — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ, 2005. — Вип. 1. — С. 147–157. ; Там само. — Вип. 2. — С. 134–146.

118. Босак О. І. Друкарство на українських землях перед прибуттям Івана Федорова / О. І. Босак, Г. М. Савчук // Поліграфія і видавнича справа. — 2011. — № 3. — С. 3–10.

119. Мотенко Я. В. Друкарська справа в Україні у середині XV–XVI ст. / Я. В. Мотенко, Є. К. Шишкіна // Вісник НТУ «ХПІ». — 2013. — № 25. — С. 93–97.

120. Острозька Біблія : вступи, гравюри, дослідження / Упоряд. та перекл. єрмнх. архимандрит др. Рафаїл (Роман Торконяк). — Львів : Українське біблійне товаристово, Благодійний фонд «Книга», 2005. — 124 с. — (Зі серії Острозька Біблія).

121. Скоп Л. Майстер мініатюр Пересопницького Євангелія — Федуско, маляр зі Самбора / Лев Скоп. — Дрогобич : Коло, 2011. — 80 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(55).2017.107672

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського