DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(56).2017.102519

Дослідження параметрів якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах

Світлана Миколаївна Зигуля

Анотація


В статті досліджено параметри якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах. Підвищення ефективності роботи аркушевих офсетних машин досягається за рахунок використання пристроїв перевертання аркушів.

На якість друкованого відбитка впливає багато факторів, одним з яких є конструкція машини для двобічного друкування, а саме друкарський циліндр, на який, при перевертанні, монтують металеву пластину для захисту віддрукованого зображення. Втрата працездатності та прискорений вихід з ладу під час експлуатації є наслідком процесів, які відбуваються у приповерхневих шарах деталей. У зв’язку з цим актуальним є аналіз досліджень параметрів друкованого відбитка з урахуванням застосування оздоблювально-зміцнювальної обробки методом вібраційного накатування з подальшим хромуванням, яка підвищує експлуатаційні властивості за рахунок утворення повністю регулярного мікрорельєфу з хромуванням поверхні друкарського циліндра з одного боку та утримує показники якості відбитка в межах стандартизованих величин, з іншого.

Результати проведених досліджень дозволяють проаналізувати вплив комплексного технологічного процесу обробки друкарського циліндра в парі з противідмарювальною металевою пластиною, на розтискування крапки зокрема та якості відбитка загалом. Результати досліджень параметрів якості відбитка, свідчать про високий рівень показників і стабільність процесу друкування, що пояснюється прямою залежністю між комплексним технологічним процесом та параметрами якості поліграфічної продукції.

Отримані результати параметрів якості відбитка, а саме показники оптичної густини у процентному співвідношенні до нормативних показників, перебувають в інтервалі від 0,3 % до 4 %, процентне співвідношення розкиду до середніх значень — від 1,4 % до 3 %; показники розтискування крапки порівняно з нормованими знаходяться у межах 0,9–3 %.


Ключові слова


офсетна аркушева машина; двобічне друкування; друкарський циліндр; оздоблювально-зміцнювальна обробка; оптична густина; розтискування крапки

Повний текст:

PDF

Посилання


Технология печатных процессов / под ред. А. Н. Раскина. — М. : Книга, 1989. — 432 с.

Киричок П. О., Величко О. М., Гавенко С. Ф. та ін. Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / за заг. ред. П. О. Киричка. — Київ : НТУУ «КПІ», 2011. — 896 с.

Мельников О. В. Друкування на аркушевих офсетних машинах. — Львів : Афіша, 1999. — 160 с.

Величко О. М. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту : монографія. — Київ : Видав.-полігр. центр «Київський університет», 2005. — 264 с.

Гавенко С. Ф., Мельников О. В. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі : навч. посіб. Львів : УАД, 2006. — 132 с.

Мельников О. В. Технологія плоского офсетного друку / за ред. д-ра техн. наук, проф. Е. Т. Лазаренка. — 2-ге вид., виправл. — Львів : УАД, 2007. — 388 с.

Волков П. Н., Галкин С. М., Добин Л. М., Якименко Ю. И. Ремонт полиграфического оборудования. — М. : Книга, 1982. — 261 с.

8. Шнейдер Ю. Г. Технология финишной обработки давлением : справочник. — СПб. : Политехника, 1998. — 414 с.

Назар І. М., Лазаренко Е. Т., Якуцевич С. Параметри відбитків рулонного офсетного друку : фактори управління і впливу : монографія. — Львів : УАД, 2009. — 128 c.

Либерман Н. И. Статистические методы контроля качества печатной продукции. — М. : Книга, 1977. — 289 с.

Якуцевич С., Мервинский Р. Управление качеством в полиграфии статистическими методами // Технологія і техніка друкарства. — 2005. — № 2. — С. 16–26. — Режим доступу : http://druk.kpi.ua/node/538.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. (1989). Tehnologiya pechatnyih protsessov [Technology of printing processes]. Moscow: Knyha [in Russian].

2. Kyrychok, P. O. & Velychko, O. M. & Havenko, S. F. & Zorenko, O. V. & Kyrychok, T. Yu. & Rozum, T. V. (2011). Ukrainskyi tlumachnyi slovnyk vydavnycho-polihrafichnoi spravy [Ukrainian glossary of publishing and printing]. Kyiv: NTUU ‘KPI’ [in Ukrainian].

3. Melnykov, O. V. (1999). Drukuvannia na arkushevykh ofsetnykh mashinakh [Printing on sheet offset machines]. Lviv: Afisha [in Ukrainian].

4. Velychko, O. M. (2005). Opratsiuvannia informatsiinoho potoku vzaiemodiieiu elementiv drukarskoho kontaktu [Processing information flow of elements of contact printing]. Kyiv: Vydav.-polihr. tsentr ‘Kyyivskyi universytet’ [in Ukrainian].

5. Havenko, S. F. & Melnykov, O. V. (2006). Standarty u vydavnycho-polihrafichnii haluzi [Standards in the publishing and printing industry]. Lviv: UAD [in Ukrainian].

6. Melnykov, O. V. (2007). Tekhnolohiia ploskoho ofsetnoho druku [Flat offset printing technology]. Lviv: UAD [in Ukrainian].

7. Volkov, P. N. & Halkyn, S. M. & Dobin, L. M. & Yakymenko, Yu. Y. (1982). Remont polygraficheskogo oborudovaniya [Repair of printing equipment]. Moscow: Knyha [in Russian].

8. Shneyder, Yu. H. (1998). Tekhnologiya fynyshnoi obrabotks davleniem [Finishing process for pressure]. Sankt-Peterburg: Politekhnika [in Russian].

9. Nazar,I.M. & Lazarenko, E. T. & Yakutsevych, S. (2009). Parametry vidbytkiv rulonnoho ofsetnoho druku: faktory upravlinnia i vplyvu [Options of imprints of web offset printing, management and impact factors]. Lviv: UAD [in Ukrainian].

10. Liberman, N. Y. (1977). Statisticheskie metody kontrolya kachestva pechatnoi produktsii [Statistical methods of quality control of printed products]. Moscow: Knyha [in Russian].

11. Yakutsevich, S. & Mervinskiy, R. (2005). Upravlenie kachestvom v polygrafii statisticheskimi metodami [Quality of management in polyhraphy by statistic methods]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and Technique of Typography, 2, 16–26. Retrieved from http:// http://druk.kpi.ua/node/538 [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського