DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(50).2015.65712

Комплексная оценка печатных свойств бумаги для плоской офсетной печати

Ольга Александровна Новосельская, Виталий Леонидович Колесников, Павел Игоревич Письменский, Алексей Олегович Новиков, Тамара Владимировна Соловьева

Анотація


В даний час велику увагу приділяють оцінці якості продукції. У той же час існує проблема узгодженості даних виробника і споживача. Оцінка якості паперу для друку повинна містити не тільки аналіз його фізико-механічних і оптичних властивостей, а й комплекс друкарських властивостей з метою підвищення стабільності друку і виробництва паперу з поліпшеними друкарськими властивостями.

У статті поставлено завдання не тільки аналізу і підвищення властивостей кінцевого продукту, але і прогнозування його властивостей. Для цього проведені випробування зі зміни композиційного складу паперу і його впливу на комплекс друкарських властивостей, визначених за технологією багатофарбового прободруку на основі аналізу зображення комплексної тестової шкали. У результаті отримана багатофакторна система із заданими параметрами композиції і виміряними даними показників якості друкованого зображення. Для зниження розмірності системи введений узагальнюючий критерій, який дозволив провести оптимізацію композиції з урахуванням факторів її варіювання і спрогнозувати підвищення друкарських властивостей в комплексі. У результаті проведення дослідно-промислових випробувань отримано папір з поліпшеними друкарськими властивостями.

Ключові слова


папір; друкарські властивості; якість; комплексна тестова шкала; композиція; суперкритерій

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Способ контроля отклонений печатных свойств бумаги от номинальных : пат. Респ. Беларусь № 15509, МПК8 G 01 N 21/89 (2006.01), G 01N 33/34 (2006.01) / О. А. Новосельская, В. И. Темрук, А. А. Пенкин, Т. В. Соловьева; заявитель Белорус. гос. технолог. ун-т. — № а20091585; заявл. 2009.11.10; опубл. 2012.02.28. // Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. — 2012. — № 1. — С. 150.

Раскин А. Н. Технология печатных процессов / А. Н. Раскин, И. В. Ромейков, Н. Д. Бирюкова. — М. : Книга, 1989. — 432 с.

Handbook of print media : technologies and production methods / H. Kipphan. — Berlin; Heidelberg; New York; Barcelona; Hong Kong; London; Milan; Paris; Singapore; Tokio : Springer, 2001. — 1207 p.

Механическая древесная масса : развитие технологии и оборудования, расширение производства и применения // Целлюлоза, бумага, картон. — 2004. — № 9. — С. 96–99.

Колесников В. Л. Системный анализ производственных процессов в полиграфии : учеб. пособие. / В. Л. Колесников. — Минск : БГТУ, 2011. — 352 с.

Тихонов В. П. Технология печатных процессов / В. П. Тихонов, С. А. Гуляев. — М., 2010. — 218 с.

Колесников В. Л. Компьютерное моделирование и оптимизация химико-технологических систем : учеб. пособие. / В. Л. Колесников, И. М. Жарский, П. П. Урбанович. — Минск : БГТУ, 2004. — 532 с.

Колесников В. Л. Беседы о системном анализе и информационных технологиях [Электронный ресурс] : Talkings. — Электрон. дан. и прогр. (37,4 Мб). — Минск, 2013. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Скрипко Л. Е. Управление качеством и конкурентоспособностью : учеб. пособие / Л. Е. Скрипко. — СПб. : Изд-во СПб ГУЭФ, 2010. — С. 5–15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Sposob kontrolja otklonenij pechatnyh svojstv bumagi ot nominal’nyh : pat. Resp. Belarus’ № 15509, MPK8 G 01 N 21/89 (2006.01), G 01N 33/34 (2006.01) / O. A. Novosel’skaja, V. I. Temruk, A. A. Penkin, T. V. Solov’eva; zajavitel’ Belorus. gos. tehnolog. un-t. — № a20091585; zajavl. 2009.11.10; opubl. 2012.02.28. // Afіcyjny bjul. / Nac. cjentr іntjelektual. ulasnascі. — 2012. — № 1. — S. 150.

2. Raskin A. N. Tehnologija pechatnyh processov / A. N. Raskin, I. V. Romejkov, N. D. Birjukova. — M. : Kniga, 1989. — 432 s.

3. Handbook of print media : technologies and production methods / H. Kipphan. — Berlin; Heidelberg; New York; Barcelona; Hong Kong; London; Milan; Paris; Singapore; Tokio : Springer, 2001. — 1207 p.

4. Mehanicheskaja drevesnajamassa: razvitie tehnologii i oborudovanija, rasshirenie proizvodstva i primenenija // Celljuloza, bumaga, karton. — 2004. — № 9. — S. 96–99.

5. Kolesnikov V. L. Sistemnyj analiz proizvodstvennyh processov v poligrafii : ucheb. posobie. / V. L. Kolesnikov. —Minsk: BGTU, 2011. — 352 s.

6. Tihonov V. P. Tehnologija pechatnyh processov / V. P. Tihonov, S. A. Guljaev. — M., 2010. — 218 s.

7. Kolesnikov V. L. Komp’juternoe modelirovanie i optimizacija himiko-tehnologicheskih sistem : ucheb. posobie. / V. L. Kolesnikov,I.M. Zharskij, P. P. Urbanovich. —Minsk: BGTU, 2004. — 532 s.

8. Kolesnikov V. L. Besedy o sistemnom analize i informacionnyh tehnologijah [Jelektronnyj resurs] : Talkings. — Jelektron. dan. i progr. (37,4 Mb). —Minsk, 2013. — 1 jelektron. opt. disk (CD-ROM).

9. Skripko L. E. Upravlenie kachestvom i konkurentosposobnost’ju : ucheb. posobie / L. E. Skripko. — SPb. : Izd-vo SPb GUJeF, 2010. — S. 5–15.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського