Історія журналу

«Технологія і техніка друкарства» — рецензований відкритого доступу збірник наукових праць (далі — Збірник).

Збірник засновано у 2003 році, він є фаховим виданням в галузі технічних наук. 

Періодичність — щоквартальна.

Галузь тематичної спрямованості — видавничо-поліграфічна: наукові закономірності, проблеми, практичні прикладні дослідження технології, устаткування видавничо-поліграфічної справи, медіатехнологій.

Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №22667-12567ПР від 12.04.17 р.

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Наказом МОН України № 374 від 13 березня 2017 р.

Збірник складається з таких розділів:

— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів;

— Технологічні процеси;

— Машини і автоматизовані комплекси;

— Поліграфічні матеріали;

— Менеджмент виробництва;

— Видавнича справа та редагування;

— Книгознавство;

— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн);

— Нормативні акти;

— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

Робочі мови статей — українська, англійська, російська, польська.

Збірник входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: Index Copernicus; Ulrich’sweb (ProQuest); BASE; Scientific Indexing Services; Universal Impact Factor; WorldCat; OpenAIRE; DRJI; CiteFactor; Advanced Science Index; World Catalogue of Scientific Journals; Scientific Periodicals of Ukraine (VNLU); ELAKPI; URBD ‘Ukrainika scientific’; URJ ‘Dzherelo’; Scientific Electronic Library and the Russian Science Citation Index (RSCI); Google Scholar; Inera


Редакційна колегія:

Киричок П. О., професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України (голова редколегії, головний редактор) — Україна;

Величко О. М., професор, д.т.н. (заст. головного редактора) — Україна;

Гавенко С. Ф., професор, д.т.н., дійсний член Академії інженерних наук України — Україна;

Ганжуров Ю. С., професор, д.політ.н., заслужений працівник культури України — Україна;

Дурняк Б. В., професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України — Україна;

Зоренко О. В., доцент, к.т.н. (відповідальний секретар) — Україна;

Кириленко О. В., професор, д.т.н., член-кореспондент НАН України, академік НАНУ — Україна;

Киричок Т. Ю., професор, д.т.н., директор ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського — Україна;

Котляров В. П., професор, д.т.н. — Україна;

Лібетрут Г., професор, доктор наук — Бергський у-т, м. Вуперталь, Німеччина;

Ловейкін В. С., професор, д.т.н., академік Підйомно-транспортної академії наук України та Академії будівництва України — Україна;

Мервінський Р. І., професор, д.т.н. — Україна;

Перевальський В. Є., професор, народний художник України, академік Академії мистецтв України — Україна;

Петріашвілі Г., професор, д.т.н. — Інститут Поліграфії Варшавської Політехніки, м. Варшава, Польща;

Регей І. І.,  професор, д.т.н. — Україна;

Смола Л. Є., професор, д.політ.н. — Україна;

Ткаченко В. П., професор, к.т.н., академік Академії наук прикладної радіоелектроніки — Україна;

Тріщук О. В., професор, д.н.с.к. — Україна;

Файгле В., професор, доктор наук — Штутгартський медіа у-т, м. Штутгарт, Німеччина;

Циганенко О. М., професор, к.т.н., Почесний доктор КПІ ім. Ігоря Сікорського — м. Москва, Російська Федерація;

Чехман Я. І., професор, д.т.н. — Україна;

Шевчук А. В., професор, д.т.н., лауреат Державної премії України — Україна

Ямрожак К., професор, доктор наук — Вроцлавський університет науки і технології, м. Вроцлав, Польща